Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a felsőörsi templomépítésről - 1749

Felsőörs református templomának létrejötte a témája az alábbiakban közölt tanúkihallgatási jegyzőkönyvrészletnek 1749-ből. A jegyzőkönyv nemcsak a protestáns közösséggel szemben folytatott vizsgálat részletei miatt érdekes, de egyes szakaszai pontos, szemléletes leírást adnak az épületről. A forrásközlés részlet a hamarosan megjelenő forráskiadvány-sorozat Zala megyei kötetéből.
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a felsőörsi templomépítésről - 1749

A felsőörsi kálvinisták templomépítése ügyében Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat (részlet)

Kisfalud, 1749. június 29.

 

[…][1]

De eo utrum?[2]

 

Primo:[3] Tudja-e a tanú és azt honnénd? Hogy felsőörsi (Fölső Eörsi) kálvinisták a mostani imádkozó házukat ki engedelmébül, vagy ingerlésébül és biztatásábul, s nem de nem a földesuraknak, úgymint nemes veszprémi káptalannak, felsőörsi prépostságnak és dioecesanusnak akkori generalis vicariusa[4] tilalmok ellen építették?

Secundo: Minekutána mostani méltóságos püspök, akkor pedig felsőörsi prépost által elvetetődött előbbi imádkozó házak és prédikátorok lakása, Deáky Istvánt,[5] akkori prédikátort és iskolamestert, és mindkettőnek portékáját, jószágát, házi eszközeit a kálvinista lakosok minden kényszerítés nélkül elhordván onnéd, mind a kettőt hová? Ki házában? És ki fundusára helyheztették?

Tertio: Már az előbbeni oratoriumot,[6] vagyis inkább felsőörsi prépostság házát, melyet még a török világban erőszakosan elfoglalván oratoriumnak applicaltak[7] vala, el kölletvén hagyni, hol? minémű magányos házban? és meddig tartották szokott exercitiumokat?[8] Ez után

Quarto: Mikor? Minénű matériákbul? Szélit, hosszát, magasságát mennyirre terjesztették? És minémű formára építették az új oratoriumokat? És azon fundust kitül? Hol? És mennyi áron ki vette és minemű nagyságú?

Quinto: Mennyi ideje lehet, hogy ide Felsőörsre a prédikátor legelsőben bécsúszott? Ki segítségével? És ki akaratjával? Vagy engedelmével?

Primus testis libertinus Paulus Medgyesi arendatarius venerabilis capituli Veszprémiensis in possessione Felsőörs comitatus Szaladiensis existente degens annorum circiter 60. Juratus examinatus fassus est.[9]

Ad primum: Ezen fatens[10] jóllehet pápista, mindazáltal akkoron bírájuk lévén, amidőn azon imádkozó házuknak fölépítését elvégezték volna. Mivelhogy gyülekezetükben ritkán volt, egyedül amidőn költség kívántatott, akkoron szólították meg és ahová köllött fizettettek véle, azért is mást egyebet nem tud. Hanem magok a kálvinista szomszédok hirdetésébül hallotta, hogy Bécsbül s vármegyérül már két ízben is megfordulván, azért szabadon építhetik azon imádkozó házukat. Hogy pediglen felsőörsi földesurak vagy generális vicariusa akkori dioecesanusnak tilalmok ellen épített volna, nem tudja.

Ad 2-dum: Tudja nyilván a fatens, hogy felsőörsi akkori prépost uram által elvetetődött lakásárul Deáki István prédikátort és iskolamestert mindjárást akkor igyenesen a communitas[11] házában helyheztették a lakosok, partékáját pediglen és jószágát hová hordták, nem tudhatja.

Ad 3-tium: Tudja a fatens nyilván, hogy a régi oratoriumbul való kiköltözések után majd esztendeig a commanitas házánál tartották szokott exercitiumokat, annak utána pedig néhai Vargha István nemes fundusán[12] valamely félszert sövénybül és szolmával födve építvén, mindaddig valamiglen a mostani új oratoriumok föl nem készült, gyakorlották szokott exercitiumokat.

Ad 4-tum: Amint emlékezik, már kilenc esztendeje, hogy fölépíttetett azon oratorium, az pediglen termőkőbül, mésszel és murvával, séndelezett[13] födéllel, széli négy vagy öt öl, hossza tíz öl, magassága is födéllel együtt circiter öt-hat öl, hosszúsága napkeletnek és napnyugotnak fekszik, torony és minden cifraság nélkül. Tudja a fatens, hogy azon fundus, melyen az oratorium, prédikátor és mester házaik vannak, alsóörsieknél (Alsó Eörsieknél) zálogban lévén, azért is Tóti Ferenc vagy Mórocza Gergöl cessiojábul[14] felsőörsi faluság kiváltván hatvan forintokon, amint hallotta, és annak utána Tóti Ferenc is maga jószágábul valamely darabot szakasztván, arra építették a föllebb jegyzett épületeket, circiter négyszáz embert befoglalhat magában.

 

Secundus testis providus Stephanus Rúsa catholicus praepositurae Felsőörsiens colonus ibidem degens annorum circiter 58.[15] Juratus examinatus fassus est.

Ad 1-mum: Tudja nyilván a fatens, hogy senki engedelmébül s ingerlésébül, vagy biztatásábul, hanem magok elszánt egyenlő akaratjokbul, szándékjokbul felsőörsi kálvinista lakosok mind az új oratoriumot, mind a prédikátor házát építették. Jól emlékezik arra is, hogy amidőn építeni kezdették volna, mind a nemes káptalan, nevezetesen Szabadi és Pösténi kanonok uraimék,[16] úgyszintén felsőörsi prépostság és dioecesanusnak generalis vicariusa által azoknak épületektül tilalmaztatták.

Ad 2-dum: Tudja azt is a fatens, hogy amidőn az előbbi imádkozó házuk, és prédikátor háza elvetetődött tőlök, Deáki Istvánt, akkori prédikátort és iskolamestert ingyenesen a falu házába helyheztették. Partékái és jószági felől tudván, vallja a fatens, hogy akkori prépost uram nyolc napi üdőt adván, ha az alatt el nem takarodik, mindene semmiben megyen. De azt nem várván, tovább való kényszerítés nélkül mind házi partékáját, mind pediglen kint való termékenységét és jószágit szanaszélt elhordották.

Ad 3-tium: Tudja a fatens azt is, hogy a régi oratoriumnak, vagyis prépostság házának elvétele után valamely Varga István nevű szabad fundusán építvén egy félszert sövénybül, szolmával födve, abban gyakorlották mindaddig, valameddig az új oratorium föl nem épült, szokott exercitiumokat.

Ad 4-tum: Amint említi a fatens, lehet tíz esztendeje, miulta azon oratoriumot prédikátor házával együtt felépítették. Tudja azt is, hogy termőkőbül, mésszel, murvával, séndelyfödelezéssel vagyon építve, hossza lehet tíz öl, szélessége öt, magassága födéllel együtt circiter hét, a formája mint egy granarium,[17] torony és más figurák nélkül. Hosszúsága corpusának[18] nyári napkeletnek és napnyugotnak fekszik, fundus, pedig melyen az oratorium, prédikátor és mester házai feküsznek, tudja a fatens nyilván, hogy alsóörsi Hetésieknek[19] kezeknél volt zálogban, és hogy felsőörsi kálvinista lakosok, amint a fatens hallotta, nyolcvan forintokért vették volna ki bírásuk alól, de kinek engedelmébül, nem tudja. Amint a fatens jól emlékezik, és […] háromszáz embert magában foglalhat azon oratorium.

Ad 5-tum: nihil.[20]

 

Tertius testis providus Petrus Rácz colonus eiusdem praepositurae catholicus ibidem degens annorum circiter 60.[21] Juratus examinatus fassus est.

Ad 1-mum: Ki engedelmibül, ingerlésébül s biztatásábul építették föl felsőörsi kálvinisták mostani imádkozó házukat, afelül semmit sem tud, hanem tudja azt nyilván, hogy magok elszánt szándékjokbul s akaratjokbul csakhamar, egy esztendő forgása alatt fölépítették. In reliquo[22] más egyebet nem tud, hanem látta amidőn építeni kezdették volna, hogy midőn a nemes veszprémbeli canonok urak, s mind akkori prépost uram odamentek az épülethöz, de mit végeztek, nem tudja.

Ad 2-dum: Egyebet nem tud a fatens, hanem hogy a prépostság által elvetetődött előbbeni imádkozó házbul való elköltözése után Deáki István prédikátor két helyen is, úgymint falu házánál és Vargha István hajlékánál tartózott. Partékáját és jószágát hova hordták, nem tudja.

Ad 3-tium: Tudja a fatens nyilván, hogy a régi oratoriumbul, vagyis prépostság házábul való kimenetelek után azon nemes funduson, melyen mostanában az imádkozó, prédikátor és mester házai vannak, valamely félszert építvén ott tartották szokott exercitiumokat.

Ad 4-tum: Amennyire emlékezhetik, lehet tíz, tizenegy esztendeje miulta az új imádkozó helyeket, annak utána pedig prédikátor és mester házait fölépítették. Tudja nyilván azt is, hogy mind az imádkozó ház, mind prédikátor és mester házaik terméskőbül, mésszel és fövénnyel vannak fölépítve. Széli, hossza és magassága felől más egyebet nem tud, hanem elég széles és hosszú, háromszáz embert karókkal [?] együtt foglalhat magában.

[…]

Quintus fatens nobilis Andreas Bolla, catholicus in […] possessione Felsőörs degens annorum circiter 30.[23] Juratus examinatus fassus est.

Ad 1-mum: Azt tudja a fatens, hogy felsőörsi kálvinisták magok között tett közönséges végezésbül és akaratbul építették föl mostani mind imádkozó, mind prédikátor s mester házaikat. Jelen volt a fatens, azért tudja is nyilván, hogy a midőn a föllebb attingált[24] mostani oratoriumot építeni kezdették, és kűfalait majd mintegy ölnyire föl is vitték volna, veszprémi nemes káptalanbéli Szabadi és Pösténi urak, nem különben akkori felsőörsi prépost uram, most pedig méltóságos veszprémi püspök uram őexcellentiája[25] ott az ajtó előtt megállapodván és vélek levő szolgabíró uram (kinek nevérül már megfeledkezett a fatens) bizonyos levelet olvasván intették és tilalmazták a föllebb írt lakosokat, hogy tovább való épülettül desistállanak,[26] avagy megszűnjenek. Melyre csak azt felelték, hogy ők teljességgel meg nem szűnnek, sőt fölépítik, aminthogy egy esztendő alatt föl is építették.

Ad 2-dum: Tudja nyilván, hogy az elvetetődött előbbeni imádkozó házbul való kiköltözése után mind a prédikátort, Deáki Istvánt, mint pediglen iskolamestert a falu házában jószágokkal és portékájokkal falu házában szállították. Azután pedig nem sok üdő múlván a mestert Talián uram fundusára, Döme Imre házában helyheztették, ott is tanított gyermekeket. Ismét azután Vargha István szabad nemes fundusára szállították a mestert és prédikátort, s azon funduson építvén valamely fészert, abban tartották szokott exercitiumokat. S magok is ott laktak mindaddig, míglen a mostani prédikátor és mester házaik föl nem épültek. Hanem az alatt Antal Márton uram fundusán itt tartózkodott egy ideig másik iskolamesterek, s onnénd ment igyenesen az újonnand fölépült házba.

Ad 3-tium: Tudja nyilván, hogy egy darab üdeig a falu házánál, egy üdeig pedig föllebb jelentett félszerben tették magok exercitiumokat.

Ad 4-tum: Úgy emlékezik a tanú, hogy lehet tíz, tizenegy esztendeje, miulta az új imádkozó házukat fölépítették. Tudja azt nyilván, hogy erős terméskűbül mésszel és fövénnyel, séndölyfödéllel vagyon fölépítve. A széli lehet (amennyire szemlélte) öt öl, a hossza tíz öl, magassága harmadfél öl. Metszett deszka pallásokra, melyeket Révkomárombul[27] hoztak, a formája, mint egy granarium torony nélkül, ajtaja előtt fönt álló bót. Karókkal együtt háromszáz embert befoglalhat. A fatens maga napátul,[28] úgymint Vargha Istvánnétul sok ízben hallotta, hogy azon fundus, melyen az új imádkozó, prédikátor és mester házaik építtettek, az ő férje, Vargha István öröksége volna, ki is kereskedő ember lévén minthogy adósságokba maradott, azokat ki nem fizethetvén, kényteleníttetett alsóörsi Hetesiek atyjának, Hetesi Istvánnak zálogban eladni. Miképpen váltak el azon fundustul nevezett Hetesiek, azt nyilvánságát nem tudja, hanem hallotta, hogy felsőörsi kálvinisták vették volna meg, de mennyi summában, nem tudja.

[…]

 

Kisfalud die 29na Junii 1749.

 

Franciscus Dóczy Comitatus Szaladiensis supremus judex nobilium

Joannes Szalay eiusdem comitatus Szaladiensis jurassor[29]

 

Jelzet: MNL ZML IV. 1. b. 1749. július 10. No. 58.

Eredeti, pecséttel hitelesített tisztázat.

 

 

[1]Az irat elején található latin szöveg szerint a vizsgálatot jákfalvi Horváth István felsőörsi prépost instanciáját követően folytatták le.

[2]De eo utrum (lat.): arról, hogy vajon. A tanúkihallgatási jegyzőkönyvekben a kihallgatás tárgyát, a kérdéseket megelőzően feltüntetett formula.

[3]primo, secundo, tertio, quarto, quinto (lat.): először, másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször

[4]dioecesanusnak akkori generalis vicariusa (lat.): az egyházmegye (dioecesis) akkori általános helynöke

[5]Idősebb Deáki Márkus István korábbi pápai rektor, alsóörsi, majd veszprémi prédikátor 1714-től haláláig, 1749-ig volt felsőörsi református lelkész. 1723-tól a Veszprémi Református Egyházmegye esperese. Köblös J.–Kránitz Zs.: A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai. I. 374.

[6]oratoriumot (oratorium, lat.): imaházat, templomot

[7]applicaltak (applico, lat.): alkalmaztak, használtak

[8]exercitium (lat.): vallásgyakorlat, istentisztelet

[9]Első tanú Medgyesi Pál szabados, a veszprémi káptalan bérlője Felsőörsön, mintegy 60 esztendős. Esküt téve, megvizsgálva vallotta (lat.).

[10]fatens (lat.): vallomást tevő, tanú

[11]communitas (lat.): közösség, község

[12]fundusán (fundus, lat.): telkén

[13]séndelezett: zsindelyezett

[14]cessiójábul (cessio, lat.): átruházásából, engedményezéséből

[15]Második tanú: Rúsa István, katolikus, a felsőörsi prépostság jobbágya, mintegy 58 esztendős (lat.).

[16]Szabady János (meghalt 1742) és Pöstényi Mihály (1691–1755) kanonokok, a veszprémi káptalan tagjai. Pfeiffer J.: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. 175–176. 200–201.

[17]granarium (lat.): magtár

[18]corpusának (corpus, lat.): testének

[19]A Hetésy család alsóörsi nemesi família volt.

[20]Az ötödikre (az ötödik kérdésre) semmit (lat.).

[21]Harmadik tanú Rácz Péter, szintén a felsőörsi prépostság felsőörsi jobbágya, katolikus, mintegy 60 esztendős (lat.).

[22]in reliquo (lat.): a többiben (a többiről)

[23]Ötödik tanú nemes Bolla András, katolikus, felsőörsi lakos, mintegy 30 esztendős (lat.).

[24]attingált (attingo, lat.): érintett, említett

[25]Padányi Bíró Márton veszprémi püspök korábban felsőörsi prépost volt.

[26]A tovább való épülettül desistállanak (desisto, lat.): a további építkezést hagyják abba, azt szüntessék meg.

[27]Révkomárom: ma Komárno (Szlovákia).

[28]napátul: anyósától

[29]Dóczy Ferenc és Szalay János, Zala vármegye főszolgabírája és esküdtje tisztségüket a Tapolcai járásban 1747 és 1765, illetve 1738 és 1756 között viselték. Molnár A.: Zala megye archontológiája. 400. 478.

Utolsó frissítés
2018.05.17.