Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
2018 Február
 

Bírósági jegyzőkönyv Pap István és Kutas Eszter házasságtöréséről 1795

Az irat a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárában központilag szervezett 2017-es reformációs forrásfeltárást követően került elő a bírósági vizsgálatok (MNL SML IV. 10. bb.) állag átnézése során. A szöveg érdekessége azon túl, hogy a házasságtörés tényállását a tanúvallomáson keresztül rögzíti, megemlít egy már kevésbé ismert egyházjogi intézményt, az eklézsiakövetést is.
Bírósági jegyzőkönyv Pap István és Kutas Eszter házasságtöréséről 1795

Bírósági jegyzőkönyv Pap István és Kutas Eszter házasságtöréséről, amely miatt Pap Istvánt kitiltották a Nagybajomi Református Egyházközségből

1795

A dokumentumban szereplő fogalom, az eklézsiakövetés, mindig valamilyen főbenjáró, vallással kapcsolatos bűntett - mint pl. a szóban forgó házasságtörtés - esetén kiszabott büntetés volt.. A kiközösítettet eltiltották az istentisztelet látogatásától, a gyülekezet tagjainak pedig nem volt szabad társalogni vele, együtt inni vagy enni, aki vétett e tilalom ellen, szintén kitiltották a közösségből. A büntetést megszégyenítés céljából is alkalmazták.

A Somogy vármegyei törvényszék hivatalos kivizsgálást tartott az ügyben, Kutas Eszter ellen, a vád házasságtörés és paráznaság volt. Az alábbi, Bali István által tett tanúvallomásból megtudjuk, hogy Pap Istvánt a Kutas Eszterrel házasságon kívül folytatott szerelmi viszonya miatt közösítették ki a nagybajomi református közösségből. Az törvényszék előtt tett vallomás hitelesnek tűnik, hiszen a tanú három éven keresztül a közösség gondnoka volt, így tudomása lehetett minden olyan ügyről, amely az egyházközség életét érintette. A történet hitelességét másik két tanúvallomás is alátámasztja, melyek majdnem teljesen egybehangzóak Bali Istvánéval.

Kutas Eszter törvényszék előtti felelősségre vonásáról nincs további információnk. Büntetése pénzbüntetés, de akár börtönbüntetés is lehetett.

Az irat jegyzőkönyv, melyből az alábbiakban csak az első tanú, Bali István vallomását közöljük a mai helyesírásnak megfelelő átírásban, a tájnyelvi jellegzetességeket meghagyva.

 

1. Isméri-e a tanú Kutas Eszter1 asszonyt, Nzetes,2 és Vzlő3 Sárközy Ferenc úr házostársát, ismérvén 2. Letett hite alatt vallja meg a fatens,4 említett Kutas Eszter asszony micsoda életet él, és kivel vagyon szóba, és igaz-e, hogy rossz életére nézve a Nagy Bajomi5 Helvetica valláson lévők az ecclésiából6 azon személy, akivel szóban vagyon, kitilttatott.

[…] Primus fatens Stephanus Bali in possione N. Bajom ita Cottui Simig. in gremiata commorans Spblis7 Dni8 Josephi Somsics colonus Helvetica Confessionis anno cir. 43 juratus examinatus, fassus est.9

Ad primum10 Kutas Eszter asszonyt Nzetes11 és Vzlö12 Sárközy Ferenc uram házostársát, mivel egy helységben lakik a deutralis13 asszonysággal, igen jól isméri.

Ad secundum14 hogy a deutrumban15 meg nevezett Kutas Eszter asszonyság egy buja fajtalan életű légyen. Onnénd tudja a tanú mondani, hogy ez előtt hét esztendőkkel Nagy Bajomban egy rongyos ács legény vetemedett,16 de személyében alkalmas legény volt, csak hamar Bajomba jövetele után az ács legény Sárközy Ferenc uramnál kezdett dolgozni. Nem sok idő múlva, a rongyos ács legény kimosdódott, cifrán, és tisztán kezdett járni. Egyszer csak híre futamodott a faluban, hogy Kutas Eszter asszony terhes, és a terhét a kimosdódott ács legénytől kapta. S el is hihető és semmi kérdést a dolog nem szenved, hogy Kutas Eszter asszony azon leánykáját, mely még most is él, hogy a megirt ács legénytől nem kapta volna, mert Sárközy Ferenc uram nem ismérte magától lenni, és majd két esztendeig az asszonnyal nem evett egy asztalnál. S a leány gyermeket az úrnak az asszony eleibe nem merte vinni, csak úgy rejtegettette a dajkával a háznál, hogy pediglen most Pap Istvánnal, mostani gazdájával Kutas Eszter asszony, annyival is inkább, hogy most a curialis17 házánál bent lakik, fajtalan búja életet él, onnét tudja a tanú vallani, hogy a tanú ez elött három esztendőkkel a Helvetica Ecclesiának curátora18 lévén Papp István felesége a tanúhoz elment, és a férjét bevádolta, hogy Sárközy Ferenc uram sem nem jobbágya, sem semmi némi kötelességben nála nincsen, éjjel-nappal ott tartózkodik, hál, eszik, s a házával semmit se gondol. S a mi nagyobb még a fehér ruháját is bévitte Sárközyné asszonyomhoz az fehérít reája, azon Papp István felesége vádolására a tanú az ecclesia, és helység 12 esküdtjeit őszvehivatta, és Papp Istókkal a feleségét szembe állították. A felesége mindent szemében vallott: hogy éjjel-nappal Sárközy Ferencné asszonyomnál tartózkodik, ’s mioltátúl fogva Sárközy Ferencné asszonyommal barátkozik és őszvecsapott ő véle nem gondol, otthon nem hál, ’s jó lehet semmi kötelességében nincsen, még is ott véle eszik, iszik, és verad.19 S azt is torok táltva hányta a szemére férjének, hogy midőn Sárközy Ferencné asszonyom a ruháját véle bévitette, s megfehérítette és a maga ruháival együtt szárította, Sárközy Ferenc uram udvarába bément, a szárítóról az ura ruháját leszedte, és Kutas Eszter asszonyt szemiben őszveszajházta, kurvázta, még sem mert szólani néki, inkább elment előle a szobába. Mint hogy Papp István az esküdtek elött ezen szemre hányását feleségének tagadta, pradicator20 uram eleibe is elvitetett. S ott is mindeneket Papp Istóknak21 felesége szemibe ujonnand pradicator uram előtt elbeszéltette, hogy Papp István mind azon szemben való vallására feleségének csak himizett-hámozott,22 és minden környülállásokból ki jött fajtalan buja élete. Papp Istók az ecclesiából kitiltatott, s az oltátúl fogva soha sem mert az ecclesiába menni, csak most húsvétkor a kitiltás után legelőször volt az új pradicator idejében a templomban. Az asszony pedig Sárközy Ferencné asszonyom az időtől fogva sohasem volt Nagy Bajomi Ecclesiában. S most sem jár bé, mint hogy az után is csak híre volt, hogy Papp Istók Kutas Eszter asszony házától nem tartóztatja magát, éjjel–nappal ottan tartózkodik. Az esküdtek azt végezték, hogy katonának megfogják, éppen azon időben katonafogdozás23 ideje lévén, lesették is; de kétség kívül, megszagolta; hogy katonának megfogják, Sárközy Ferenc uramhoz gazdának bészegődött és az udvarába ment lakni. S most is ott lakik de, hogy az udvarban való bémenetele után, még nagyobb híre volt, és közönségesen azt beszéllették, hogy most nagyobb módja vagyon fajtalan buja életét űzni. A fatensnek kötelességiben állott a dolog nagyobb világosságára menni, tudván azt a fatens, hogy az udvarban, ha vagyon valami a dologban, valakinek kelletett valamit tapasztalni. Böjtös Jutkát, kinek az ura Sárközy Ferenc uramnál béres volt, és az udvarban lakott, meg szólította a tanú, ha tapasztalta, hogy Papp Istók Kutas Eszterrel Sárközy Ferenc uram házostársával őszvecsapott volna? Éjjel–nappal, kivált mikor az ura oda haza nincsen, ott tartózkodik? Iszik, eszik az asszonnyal, s oda bé a szobájában hál? Az, hamar említett Böjtös Jutka, ezen kérdésére a fatensnek, nem csak bizonyította, hanem esküvéssel is erősítette, hogy igaz, és nem csak akkor, midőn Sárközy Ferenc uram oda haza nincsen, hanem akkor is, midőn otthon vagyon, de akkor nem az udvaron végig szokott menni, hanem a szűrűskert24 felé való szobája ablakján megy bé az asszonyhoz, és arra megy is ki. Ezt meg értvén a fatens, mind Helvetica Confessióbéli Ecclesiának curatora Böjtös Jutkának keményen meg parancsolta, hogy mihelest észreveszi Papp Istókot, hogy Kutas Eszter asszonyhoz étzaka bémegy, azonnal hírt adjon a fatensnek. Böjtös Jutka a parancsolathoz tartván magát, nem sok idő múlva öccsét, Böjtös Miskát, ki Sárközy Ferenc uramnál ostorosképpen25 szolgált, étzaka a fatenshez elküldötte és azt izente, hogy Papp Istók már Kutas Eszter asszonynál, az háló szobájában vagyon. Ezen izenetet meg értvén a fatens, gondolván, hogy talán nem a Böjtös Jutka izenete, hanem valami csalfaságban jár az ostoros, maga a fatens Böjtös Jutkához elment, és meg kérdezte, ha öccsét ö küldötte–é a tanúhoz, és igaz–é hogy már Papp Istók az asszony szobájában légyen. Mint hogy Böjtös Jutka azt mondotta, hogy az öccse az ő utasításából ment a fatenshez, és már régen az asszony szobájába bément, és bézárták az ajtót. Ezt meg halván a fatens, nem sokat késett, elment Major Sándor, Laki Ferenc esküdtekhez, elbeszéllette a dolgot nékik, és mind a kettőt Sárközy Ferenc uram házához elhívta magával. Laki Ferencet a fatens a kapu felé állította, a tanú pediglen Major Sándorral az asszony hálószobája ablakja alá, ahol Papp Istók a szűrűskert felöl szokott Kutas Eszter asszonyhoz béjárni, állott. Nem sok idő múlva, egyszer csak hallá a tanú, hogy valaki a szobában kopog, ablak felé, és ismit hamar visszatért az ablaktól az ágy felé. Kétség kívül vagy a tanút, vagy Major Sándort az ablakon által észrevették, mert az után csak egy czikkanyást26 sem hallott. A tanú tovább éjfélné állott a megirt társával az ablak alatt gondolván a tanú társaival együtt, hogy ha észrevették őket, a szobából ki nem fog jönni, haszontalan várakoznak, mind a hármon Sárközy Ferenc uram házától elmentek. Hogy mind ezek úgy történtek, és most is nagy híre vagyon, hogy Papp Istók Kutas Eszter asszonnyal fajtalan buja életet él, és Kis Sárközynek hívják, letett hitivel erősíti a fatens. […]

Nagybajom, 1795.

Eredeti jegyzőkönyvi tisztázat

Jelzet: MNL SML IV. 10. bb. Bírósági vizsgálatok (1654–1848) 72. csomó 1795.

 

Közli: Sneff Marianna (MNL SML)

 

 

1 A szövegben szereplő név Esztera formában is előfordul.

2 Nzetes: Nemzetes

3 Vzlő: Vitézlő

4 Fatens (lat.): tanú

5 Nagy Bajom: Nagybajom: falu Somogy vármegyében a Kaposvári járásban a Vályi-féle összeírásban (1796-1799)

6 Ecclesiából: ecclesia (lat.): egyház

7 Spblis: Spectabilis (lat.): tekintetes

8 Dni: dominus (lat.): úr

9 Az első tanú Bali István a nagybajomi birtokon Somogy vármegyében tartózkodván, Tekintetes Somssich József földművese, 43 éves körüli, a helvét vallásra felesküdött, miután az ügyet kivizsgálta az alábbi vallomást tette.

10 Ad primum (lat.): először

11 Nzetes: Nemzetes

12 Vzlő: Vitézlő

13 Deutralis (lat.): kérdéses

14 Ad secundum (lat.): másodszor

15 Deutrumban: deutrum (lat.): kérdés

16 Vetemedett (rég.): érkezett

17 Curialis (lat.): nemesi

18 Curatora: curator (lat.): gondnok

19 Verad (rég.): virrad

20 Pradicator (lat.): prédikátor

21 Istóknak: Istók (rég.): István

22 Himizett-hámozott (rég.): elterelte a szót

23 Katonafogdozás (rég.): a katonának való ifjakat erőszakkal összeszedték és katonai szolgálatra kényszerítették őket

24 Szűrűskert (rég.): a lakóudvartól térben elkülönülő gazdasági udvar

25 Ostorosképpen: ostoros (rég.): béres mellett segédkező személy, kis béres

26 Czikkanyást: czikkanyás (rég.): hang

 

Utolsó frissítés
2018.02.14.