Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
3300 Eger Mátyás király út 62.
Telefon: 
+36 36 320 144
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-18:00
Reformációs projekt koordinátora
Szabó Jolán
szabo.jolan@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Január
 

A gyöngyösi „evangélikus státus” Lorántffy Zsuzsannához intézett kérvénye

Gyöngyös protestáns lakossága évszázados küzdelmének és érdekérvényesítésének forrásaiból számos irat kerül a levéltár előkészületben lévő forráskötetébe. A szerkesztők úgy válogatták az anyagot, hogy a mintegy három évszázadot felölelő dokumentumok közlése révén a város történetének fontosabb momentumaiba is betekintést nyújtsanak. Az alábbiakban a 17. század forrásaiból teszünk közzé egy Lorántffy Zsuzsannához írt kérvényt.
A gyöngyösi „evangélikus státus” Lorántffy Zsuzsannához intézett kérvénye

A gyöngyösi „evangélikus státus” Lorántffy Zsuzsannához intézett kérvénye, melyben a Gyöngyöstarján és Gyöngyöspata között fekvő Fajzat pusztát kérik egy református ispotály fenntartása érdekében
Sárospatak, Csetnek, 1659.

A gyöngyösi keresztyén eklézsiának alázatos supplicatioja[1] nsgodhoz, mint kegyelmes asszonyához.

Kegyelmes Asszonyunk!

Folyamodunk alázatosan a ngd kegyelmességéhez jelentvén, hogy mi Gyöngyösön mennyi veszedelmes, ellenkező felek között lakunk, úgy gondolnók kegyelmes asszonyunk, nsgod is azt kegyelmesen tudhatja, melyek miatt naponként szenvedünk sok keserves insolentiakat.[2] A többi között kegyelmes asszonyunk, mily keserves az, hogy vallásunkon levő szegény nyomorult szűkölködőknek (kik ugyan felesen vagynak), mint egyéb helyeken ispotályuk[3] nem lévén, szegények nagy drága pénzen házat fogadván bérbe, úgy nyomorognak. Mindazonáltal kgylmes asszonyunk, nincs oly nyomorult, szegény, hogy mindenféle adózásbeli exactiot[4] meg ne vegyenek rajtok, melyet nagy lelki keserűséggel szenvedvén, akarnánk Isten kegyelmességéből, köztünk levő keresztyén szűkölködők számokra egy ispotályt csinálni, mivel szegényeket magunknak is nagy keserűségünkre azzal csapják arcul, hogy aki szegény, menjen ispotályba, szegényeket pedig a pápista ispotályba be nem fogadják. Mivel pedig klmes asszonyunk ez a mi helyünk felette szűk hely, kiváltképpen nekünk, kevés keresztyénségnek részéről. Alázatosan könyörgünk nsgodnak, mint kegyelmes asszonyunknak, nsgod ily istenes igyekezetünket és kívánságunkat kegyelmes füleibe vévén méltóztassék nagyságod szegényekhez való istenes indulatjából egy darab, nsgod Gyöngyöstarján (Gyöngyös Tarján) szomszédságában levő Fajzat nevű pusztáját ispotályunk számára conferálni,[5] melyet ugyan a megnevezett gyöngyöstarjániak bírnak, tizenöt forint esztendős árendában, hogy így a nsgod kegyelmessége által vallásunkon levő szegény nyomorultakat tehetségünk szerént jobb móddal táplálhassunk. Mely nsgod ebbéli kegyelmességét az Isten kétség nélkül megjutalmaztatja nsgodnak. N.K.V.V.

 

[…] Csetneki udvarbíránk Doboczy Péter erről a dologról informáljon bennünket.

1659. 13-a Junii Sárospatak (S. Patak). Susánna Lorántffy m.p.

 

Kegyelmes Asszonyunk!

Ezen Fajzati puszta éppen nsdé, Gyöngyöstarján és Pata városa között vagyon, Gyöngyös városához nem messze. Szántóföldje nincs, mezeje is igen kicsiny, hanem erdeje vagyon egy darab, kit a gyöngyöstarjániak bírnak és nsgodnak 15 forintot, idest flor tizenöt, szoktak esztendőnként adni. Azért a nsgod kegyelmessége, ha gyöngyösi ispotályhoz conferálja nagyságod.

Datum Csetnek[6] (Csitnek), die 22-a Junii anno 1659. nsd szegény, alázatos szolgája Doboczy Péter m.p.

 

Odaadtuk a gyöngyösi ispotályhoz, maradékink is megtartsák abban. Csak hogy ők is másüvé ne fordítsák, illendő szegényeket tartsanak az ispotályban. 

1659. 28-a Junii Sárospatak (S. Patak). Susánna Lorántffy m.p.

 

A mtgos és ngos idősbik fejedelem asszonyunk mtgos Lorántffy Susánna klmes asszonyunk ő nsga csetneki (Czitneki) és egész Lorántffy jószágnak gondviselője és udvarbírája.

Én, Doboczy Péter adom tudtára minden rendbéli jóakaró uraimnak, mind a jelenvalóknak és következendőknek akiknek illik, hogy a mi kegyelmes asszonyunkat ő nsgát a becsületes és tiszteletes Gyöngyös városában lakozó evangélikus status rendben levő jóakaró uraim nagy alázatos supplicatiojok által, ő klmek megtalálván azon kegyelmes asszonyunkat ő nsgát, hogy ő nsga szegényekhez való könyörületességre indíttatván méltóztatna ő nsga a Gyöngyösi őklmek részéről való ispotályhoz conferálni a Fajzati ő nsga praediumját[7] Istenért, hogy a szegény szűkölködő ispotályban levő szegényeknek lehessen ezen praediumnak jövedelme eltáplálásukra. Mely alázatos ő klmek supplicatioját klmes asszonyunk megértvén, bocsátotta volt hozzám ő nsga információért, mely felől ő nsgát voltaképpen informáltam is. Megértvén azért ő nsga az én információmat is, méltó és helyesnek ítélvén Istenes indulatjokat, a felül megírt Gyöngyös városában evangélikus státus ő klmek kívánságát és ő nsga maga keze írása alatt ő kegyelmeknek beadott supplicatiojára megadta és énvelem resignáltatta[8] ő nsga ő kegyelmeteknek úgy, hogy nem egyébűvé, hanem csak szintén azon ispotályban levő szegények táplálására fordítsák ő kegyelmük. Mely ő nsga kegyelmes adománya azt tartja, hogy még az ő nsga maradékai is megtartsák, felül megírt Gyöngyös városában lakozó evangélikus státus uraimékat a felül megírt praediumban. Melyről én is adom ezen testimoniális[9] levelemet, hogy kegyelmes asszonyunk ő Nsga parancsolatjából resignálom ő kegyelmeknek kezükhöz. Adja az Isten, hogy szegények élhessenek Istenesen belőle, Isten nevének dicséretére. Én is ezen testimoniális levelemet confirmálván,[10] pecsétem és kezem írásával, nagyobb bizonyságának okáért. Datum Csetnek (Csitnek), die 7-a Augusti anno 1659. Doboczy Péter m.p. (L. S.)

 

Jelzet: MNL HML V. 101. b. Fasc. 28. No. 10.

Egyszerű másolat.

 

 

[1]supplicatioja (supplicatio, lat.): könyörgése

[2]insolentiakat (insolentia, lat.): kevélységeket

[3]ispotály: betegek, szegények és rászorulók gondozására fenntartott intézmény, később kórház

[4]exactiot (exactio, lat.): behajtást

[5]conferálni (confero, lat.): adományozni

[6]Csetnek: ma Štítnik, Szlovákia

[7]praediumját (praedium, lat.): birtokát, jószágát

[8]resignáltatta (resigno, lat.): visszaadatta

[9]testimoniális (testimoniales, lat.): bizonyságlevél

[10]confirmálván (confirmatio, lat.): megerősítvén

Utolsó frissítés
2018.01.12.