Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.
Telefon: 
+36 42 414 313
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-18:00
Reformációs projekt koordinátora
Henzsel Ágota
henzsel.agota@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

A nagyecsedi iskolamester elfogatása

Patai András szabolcsi esperes és lelkésztársai az 1671 júniusában, Pátrohán tartott zsinatból levélben értesítették Szabolcs vármegyét a szomszédos Szatmár megyében működő nagyecsedi iskolamester elfogatásáról.
A nagyecsedi iskolamester elfogatása

A nagyecsedi iskolamester elfogatása

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos protestáns vonatkozású dokumentum található. A 17. század második felében is fennállt még a reformátusok túlsúlya a nemesség, a megyei tisztségviselők körében. A református esperes így bizalommal fordulhatott a megyei közgyűléshez, és támogatást kérhetett a vallási sérelmek, az üldöztetés miatt.

A Wesselényi Ferenc nádor nevével jelzett Habsburg-ellenes összeesküvés 1670-ben elbukott. Megtorlásként tömeges letartóztatásokra került sor. A vádlottakra kivégzés, börtön vagy váltságdíj ellenében történő szabadulás várt.

Patai András szabolcsi esperes és lelkésztársai az 1671 júniusában, Pátrohán tartott zsinatból levélben értesítették Szabolcs vármegyét a szomszédos Szatmár megyében működő nagyecsedi iskolamester1 elfogatásáról. Kérték, hogy a fogoly szabadulása és váltságdíjának elengedése ügyében a vármegye járjon el Spankau2 királyi biztosnál.


A nagyecsedi református templom, előtte a Rákóczi emlékmű.
Szűcs Róbert felvétele.

Alázatos szolgálatnak ajánlása után Istennek mindennemű lelki, testi áldásit kívánjuk nagyságotokra, kegyelmetekre terjedni bőséggel!

Nagyságotokat, kegyelmeteket kényszeríttetvén megtalálni ilyen dolog felől. Az elmúlt napokban mostani szomorú üdőhöz képest celebráltatott3 generális gyűlésünkben lévén valami instantia4 az elmúlt napokban valami vádra megfogattatott ecsedi (Eczed) scholamesternek szomorú sorsa felől, kinek is captiváltatása5 lehetett hírével nagyságotok, kegyelmetek közül vagy csak némelyeknek. És noha elbocsáttatott ugyanazon scholamester, de megfizethetetlen sarcból álló nagy kezesség alatt vagyon, amint érthettem 300, vagy annál is több tallérokig.

Azon generális zsinatnak úgy tetszvén, hogy nagyságotokat, kegyelmeteket jó alkalmatossággal requirálnám6 az őkegyelméknek neve alatt. Kívánják őkegyelmék közönségesen, hogy a már specificált7 kezesség alatt levő captivusnak8 szomorú sorsa felől requirálni nagyságotok, kegyelmetek kegyelmes urunk, őfelsége Kassán (Cassa) levő personálisát, tekintetes és méltóságos Spankau (Spanko) uramat, őnagyságát több dolgok között errül is ne neheztelje. Mutatna őnagysága oly kegyelmességet hozzá, ne kelletnék oly megfizethetetlen sarccal nyavalyásnak terheltetni, hanem lenne absolutiója9 alóla.

Mely ez iránt való nagyságotok, kegyelmetek atyai jóindulatját, adja Isten, mi is őkegyelmékkel együtt nagyságotoknak, kegyelmeteknek minden tisztességes dolgokban megszolgálhassuk.

Tartsa és éltesse Isten nagyságotokat, kegyelmeteket kedves, jó egészségben, kívánjuk!

In Patroh, die 22 Juny 1671.10

Earundem spectabilium, magnificarum, generosarum dominationum vestrarum servitores addictissimi

Andreas Patai (Pathai) senior ecclesiae
et caeteri servi Domini ecclesiarum evangelicarum ministri11

Jelzet: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára IV. A. 1/b. Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. F. 89. N. 104. 1671.

Fennmaradási forma: eredeti

1 Az ecsedi iskolamester Békési János volt, akit a lelkésszel együtt Báthori Zsófia távolított el Ecsedről. Dankó Imre: Nagyecsed. Debrecen, 1994. 66.
2 Paris Spankau báró, császári generális
3 celebráltatott (celebro, lat.): tartatott
4 instantia: kérelem
5 captiváltatása (captivo, lat.): elfogattatása
6 requirálnám (requiro, lat.): megkeresném
7 specificált (specifico, lat.): leírt
8 captivusnak (captivus, lat.): fogolynak
9 absolutiója (absolutio, lat.): fölmentése
10 Pátrohán, 1671. június 22. napján
11 Tekintetes, nagyságos és kegyelmes uraságotoknak legodaadóbb hívei: Patai András, az egyház esperese és az Úr többi szolgája, az evangélikus (református) egyházak lelkipásztorai.

Utolsó frissítés
2018.08.22.