Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.
Telefon: 
+36 88 401 422
Reformációs projekt koordinátora
Márkusné Vörös Hajnalka
markusne.voros.hajnalka@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Augusztus
 

A protestáns egyházak alappillérei – berhidai prédikátorok a 18. században

A reformáció megindulásának 500. évfordulója alkalmából készült forrásválogatásunk 324 oldalon 72 dokumentumot tár a nagyközönség elé. A tematikusan rendezett kötet egyik alfejezetét a prédikátoroknak, lelkipásztoroknak és tanítóknak szenteltük, akik a nehéz időkben is közösségük oltalmazói, a protestáns hit és gondolkodásmód őrzői, terjesztői voltak. A most közölt írást Nagy Dániel, Berhida és Kiskovácsi közös református egyházközségének prédikátora a türelmi rendelet (1781) után hét esztendővel jegyezte fel megörökítve benne a berhidai református egyházközségben a 18. század folyamán szolgáló lelkészelődeit. A forrást átírta és jegyzetekkel ellátta: Jakab Réka.

Feljegyzés a berhidai egyházközségben szolgáló református lelkipásztorokról

Berhida, 1788. december 6.

 

Alább subscribált[1] és megnevezett Berhidai Reformata Szent Ecclesiának[2] lelki tanítója ezen írásom által adom tudtára valakiknek illik, hogy ezelőtt való esztendőkben, amíg tudniillik az nemes veszprémi káptalan szomszéd peremartoni helységet ezen berhidai és peremartoni Helvetica Confessión[3] lévő lakosoknak egyenlőképpen törvényes processussal[4] el nem nyerte, az berhidai templomban szolgáló és én előttem rend szerént egymás után volt lölki tanítók, akiket még most is élő számos hallgatóim is jól ismértenek, azon berhidai ecclesiánkhoz tartozandó és most birtokomban s gondviselésem alatt lévő matricularis könyvben[5] ezen rend szerént találtatnak fel. Ezen most folyó 18-dik seculumban[6] lévők, úgymint: 1-o Losonczi Farkas András, 2-o Vasonyi Mihály, 3-o Bilkey János, 4-o Edelényi András, 5-o Sebestény János, 6-o Szép Gergely, 7-o Torkos Jakab, 8-o Megyercsy Andr[ás], és ugyanennek üdejében és praediká[tor]ságában az berhidai földesuraság által vétetett el az előbbeni templomu[nk], és azon földesuraságnak annuentiájábul[7] ugyanakkor vétetett el az előbbeni parochialis házunk is királyi parancsolat mellett. Mely előrebocsátottakat hogy ecclesiánknak azon matricularis könyve eképpen foglalja magában és tanítja, fide mediante attestálom.[8] Költ Berhidán December holnapnak 6-dik napján 1788-dik esztendőben.

Nagy Dániel berhidai és kiskovácsi (kiskovátsi) unita[9] ecclesiához tartozandó Helvetica Confession lévőknek mostani prédikátora.

 

Jelzet: MNL VeML XV. 2. No. 1456/b.

Fennmaradási forma: Fogalmazvány.

 


[1]subscribált (subscribere, lat.): alulírott

[2]Ecclesiának (ecclesia, lat.): egyházközségnek

[3]Helvetica Confession (lat.): református valláson

[4]processussal (processus, lat.): perrel

[5]matricularis könyvben (matricula, lat.): anyakönyvben

[6]seculumban (saeculum, lat.): században

[7]annuentiájábul (annuentia, lat.): engedélyével

[8]fide mediante attestálom (fides, medians, attestare, lat.): hitelesen tanúsítom (lat.)

[9]unita (lat.): egyesült

Utolsó frissítés
2018.08.03.