Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.
Telefon: 
+36 33 500 405
Nyitva tartás: 
H-P: 7:30-16:00
Reformációs projekt koordinátora
Wencz Balázs
wencz.balazs@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 Július
 

A Türelmi Rendelet kihirdetésének elhúzódása Esztergom vármegyében

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ősszel megjelenő MNL-forráskiadvány sorozat Komárom-Esztergom megyei kötetéből közlünk egy ízelítőként egy dokumentumot. II. József 1781. október 25-én adta ki Magyarországra és Erdélyre vonatkozó türelmi rendeletét, melyben szabadabb vallásgyakorlást biztosított a protestáns és görögkeleti alattvalóknak, egyúttal pedig engedélyezte számukra a hivatalviselést is. Az alábbi iratból kiderül, hogy a Esztergom vármegye "nem siette el" a rendelet kihirdetését...
A Türelmi Rendelet kihirdetésének elhúzódása Esztergom vármegyében

A farnadi és nagyölvedi[1] reformátusok kérelmezik, hogy a Türelmi Rendeletet Esztergom vármegye is hirdesse ki, mivel úgy tudják, más vármegyék már megtették és eszerint ennek a két falunak a református lakossága is megfelel a feltételeknek ahhoz, hogy egy prédikátort[2] és egy-egy iskolamestert tarthassanak. 1782. április 15.

Tekintetes Nemes Vármegye, Kegyes Patrónus[3] uraink!

Bölcsen reflectálni[4] méltóztatik Nagyságtok, hogy mense Januario anni currentis[5] tartatott Generalis gyűlés[6] alkalmatosságával tekintetes státusok[7] kegyes színe előtt, alázatos instantiánkkal[8] azon esedeztünk, hogy aminemű kegyelmes parancsolatja Őfölségének nemes vármegyéhez jött, az Helvetica Confession lévőknek Religioja[9], vagyis isteni tiszteleknek szabados folytatása eránt, ugyanazon kegyes Intimatumot[10] vélünk is közleni méltóztatnának Nagyságtok, hogy mi is az szerént tudhatnánk magunkat alkalmaztatni, mindazonáltal ez ideig is semmi választ nem nyerhettünk azon instantiánkra, noha mi farnadi és nagyölvedi helvetica Confession lévő lakosok elégségesek vagyunk és lészünk egy prédikátornak és mind az két helységben egy-egy éneklő s gyermektanító mesternek eltartására. Tekintetes Statusok! Bizonyára nagy sóhajtással várjuk mi ezen Őfelsége kegyes indultumának effectuatioját,[11] mert rendkívül való és hallatlan terhekkel nyomattatunk lelkeink ismeretének erőszakos sérelmével: ugyanis : 1o Ha gyermekünk születik, az nem engedtetik, hogy magunk religioján[12] levő tartsa, vagy vigye az keresztvízre, hanem erőszakosan az keresztelendő gyermek pápista[13] emberek kezibe adatik, és mi az templomban bé sem eresztetünk, s nem is látjuk az keresztelést. 2o Ha religionkban lévő ember meghal, sőt ha gyermek is, aki már élt az Úr vacsorájával, annak nem harangoznak semmit is, noha pedig mind az keresztségtől, mind az temetéstől való fizetést rajtunk megveszik. De ezen sujtolásunkon fölyül is elég nagy keserűség az nékünk, hogy egész hét által, most az földesuraság dolgaiban, most az nemes vármegye parancsolati szerént adott dolgokban, most pedig az magunk elkerülhetetlen dolgainkban fáradozunk, annyira eltörődünk, hogy az ifjabbak is közülünk az istentiszteletre vasárnap, vagy más szent ünnepi napokon alig hogy elmehetnek, sőt az árvizek miatt azok sem mindenkor, mivel más vármegyékben egésznapi járóföldre kelletik menni. Annál is inkább, akik közöttünk öregebbek, igen ritkán szolgálhatnak az Úristennek lelkeik esméretének vótuma[14] szerint, hanem nyögéssel és siralommal töltik azon napokat, mellyeken örvendező és hálaadó szívvel kellenék lenniek. Ezen okokra nézve:

Viszontag megújítjuk előbbi alázatos instantiankat, alázatos térdhajlással esedezünk, méltóztassék nagyságtok Őfölsége kegyes intimátuma szerént vélünk dajkálkodni, hogy mi is ne kényszeríttessünk följebb való Instantiákra folyamodni. Mely eránt midőn kegyes resolutioját[15] óhajtva elvárnánk, hív tisztelettel maradunk.

Nagyságtoknak kegyes patrónus urainknak alázatos szegény szolgái.

Farnadi és N. ölvedi helvetica confessión lévő lakosok.

Die 15-a Ápr. 1782.[16]

[címzés]

Ad Inclytam Universitatem I. Cottus[17] Strigoniensis etc. Tit.[18] Dominos et Patronos Gratiosissimos. Humillima Instantia introsertorum supplicantium[19]

A tekintetes és nemes Esztergom vármegye közönségéhez és a megnevezett urakhoz, kegyes pártfogóinkhoz, a belül írt könyörgők alázatos kérelme.

[hátirat[

Helveticae confessioni addicti Farnadienses coloni ne ad altiores Instantias recurrere cogantur, petunt, juxta datam priori congregatione Instantiam, ordinationes Regias quoad Tollerantiam secum communicari, et juxta illas oratorium, Praedicantium et Ludimagistros indulgeri.[20]

A helvét vallású nagyölvedi és farnadi lakosok kérelme, hogy az előző közgyűlésre beterjesztett kérvényüknek megfelelően a vármegye hirdesse ki részükre a király Türelmi Rendeletét, hogy annak értelmében engedélyt nyerhessenek imaterem, prédikátor és ikolamester tartására, ne kelljen feljebb küldeni panaszukat.

 

Jelzet: MNL KEML IV.1.g. – Magyar és latin nyelvű, eredeti, kézzel írott tisztázat, pecsét nélkül.

A forrást Kántor Klára főlevéltáros kutatta fel, és a szöveg fordítása, átírása és jegyzetelése is az ő munkája.

 

 


[1] Farnad ma Farná (Szlovákia), Nagyölved ma: Velké Ludince (Szlovákia)

[2] hitszónok, lelkész

[3] pártfogó

[4] válaszolni

[5] folyó év január hónapjában

[6] közgyűlés

[7] karok

[8] kérelem, folyamodás

[9] református hiten lévők vallása

[10] parancs, utasítás

[11] szándékának megvalósítását

[12] vallásán

[13] katolikus

[14] sugallata

[15] határozatát

[16] 1782. április 15. napján

[17] Inclyti Comitatus azaz a nemes vármegye

[18] Titulatos azaz nevezett, említett

[19] Nemes Esztergom vármegye nemes közönségéhez, stb nevezett urakhoz, kegyes patrónusainkhoz a belül írt folyamodók alázatos kérelme.

[20] A farnadi helvét valláson lévő jobbágyok, hogy ne legyenek kénytelenek feljebb folyamodni, miként az előző közgyűlésre benyújtott folyamodásukban is, kérik, hogy a király Türelmi Rendeletét közöljék velük, hogy aszerint imaházról, prédikátorról és iskolamesterről tudjanak gondoskodni.

Utolsó frissítés
2017.08.09.