Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2016 Június
 

Adalék a csáklyói evangélikus egyházközség történetéhez

A Rákóczi-kor iratanyagában kutatva érdekes adalékokra bukkanhatunk a korszak vallási viszonyait illetően is, olyan forrásokra, amelyek árnyalják és pontosítják az eddigi képet. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet munkatársa kutatásai során több értékes, publikálatlan forrást is talált e témában, közülük most egy, Csáklyó evangélikus egyházközségére vonatkozó adalékot teszünk közzé ízelítőül.
Adalék a csáklyói evangélikus egyházközség történetéhez

 

 

A II. Rákóczi Ferenchez benyújtott folyamodványok közül Esze Tamás (1903–1993), a neves református lelkész és történész már a múlt század derekán közreadta az általa fellelt protestáns papok kérvényeit,[1] az egyszerű katonák instanciáiból pedig egy igen vaskos, mintaszerű forráskiadványt állított össze.[2] Már ő is felismerte a fejedelmi kancellárián készített jegyzőkönyvek fontosságát, amelyekbe a kérvények tartalmi kivonatait jegyezték be, s ahol a fejedelem válaszát is rögzítették. Ezek a protokollumok természetesen csak töredékesen tájékoztatnak az elveszett kérvények adatairól, hiszen a tartalmi kivonatok gyakran csak hevenyészettek, ráadásul a jegyzőkönyvek sorozata sem teljes. Mégis elmondhatjuk, hogy a részben még kiadatlan folyamodványok, s a szinte teljes egészében publikálatlan iktatókönyvek nem csupán a történettudomány és azon belül a hadtörténelem, hanem az egyháztörténet számára is becses adatokat tartalmaznak. Ráadásul a protestáns és katolikus egyházközségek Rákóczi-szabadságharc alatti története, azaz egy rövid periódus vagy egy pillanatnyi állapot mellett olykor több évtizednyi időintervallumról is számot adnak. A jegyzőkönyvek kiadásra történő előkészítési munkái közben[3] figyeltem fel egy ilyen érdekes adatra, amely a reformáció félévezredes évfordulója kapcsán is figyelmet érdemel.

Az egykori Zemplén vármegye Varannói járásában található Csáklyó falu lakosai a reformáció lutheri irányzatához csatlakoztak. Forrásunk arról tájékoztat, hogy még a 18. század elején is színtiszta evangélikus falu volt, bár ekkor már erős rekatolizációs nyomás nehezedett rájuk. Ennél is fontosabb adat szól a gyülekezet templomáról, amely évtizedekkel korábban a tatárok (?) pusztításainak esett áldozatul, ám a hívek a kuruc felkelés előtt nem sokkal új fatemplomot emeltek, a szomszédos Sókút katolikus plébánosa azonban eltiltotta őket annak használatától, s most üresen, lezárva áll. De lássuk csak magát a forrást, a folyamodvány 1705. május elején, Egerben készült kivonatát, amelyhez, sajnos, nem jegyezték be Rákóczi válaszát:[4]

 

„Csaklyai[5] lakosok közönségessen alázatossan jelentik Nagyságodnak: Ennek előtte harminc esztendővel a’ tatárok fatemplomokat s falujokat porrá tévén, azoltátul fogvást semmi templomok nem vala, csak negyedéve[6] nagy nyomorússágokkal fatemplomocskát felállítottak; mihent penig elkészült, azonnal a’ sokuti[7] plebanus elpecsételtette. Alázatossan instálnak Nagyságodnak: nem lévén csak egy catholicus ember közöttek, hogy nem mint tovább is pusztán álljon, méltóztassék, hogy úgy, mint magok saját kültségekkel felépétett templomhoz, szabadossan istenni tisztelettel nyúlhassanak, kegyelmessen megengedni.”

 

A települést és templomát ért pusztítás pontos körülményeit, sajnos, nem ismerjük. Forrásunk ebből a szempontból is értékes információt jelent, de az esemény időbeli azonosítása nem egyértelmű: a megadott időponthoz leginkább a bujdosók 1678. évi hadjárata kapcsolható, amikor Teleki Mihály erdélyi csapatokkal hódoltatta a vidéket, s július 28. és augusztus 13. között sikertelenül ostromolta Eperjes városát. Csapatai között azonban tatárokat nem, csupán havasalföldi „mokányokat” említenek a források.[8] (Arra sincs adatunk, hogy akkor Felső-Zemplént jelentősebb pusztítások érték volna.) A másik lehetséges hadjárat a folyamodvány benyújtása előtt nem 30, csupán 21 évvel korábban, 1684-ben történt, amikor Szirmay András feljegyzései szerint „az tatárság is, a’ ki Fejedelmünknek [ti. Thököly Imrének] segítségére jütt vala, az homonnai krajnát felrabolván, Topollyókárúl is circiter öttven embert vitt el…”[9]

Úgy vélem, a fenti szerény adatok nem csupán egy kis szlovák falu és annak evangélikus egyházközsége szempontjából bírnak történeti értékkel, de arra is jól rávilágítanak, hogy a Rákóczi-szabadságharcban az élet mindennapos velejárói voltak azok a felekezeti villongások, amelyek nyomán bátran kijelenthetjük: nem csupán rendi-nemzeti szabadságharc és politikai jellegű polgárháború, hanem vallásháború is dúlt akkor az országban. Szerencsére e téren volt a legkevésbé ádáz és kegyetlen: a katolikus II. Rákóczi Ferenc államában éppen a protestánsok ügyét sikerült a legmegnyugtatóbban (bár korántsem teljes közmegelégedéssel) rendezni. E téren a már említett Esze Tamással érthetünk egyet, aki a következő megállapítással jellemezte a helyzetet: „A Rákóczi-kornak az utókor előtt annyira tetszetős vallási békéje nem a lelkek megbékélése volt, szembenálló erők kényszerű kiegyezése volt csupán. Állandóságának egyetlen biztosítéka a fejedelem személye volt.”[10]

 

Mészáros Kálmán, hadtörténész (HM Hadtörténeli Intézet és Múzeum)

 


[1] Esze Tamás: Jeltelen sírok. Levéltári adatok református lelkipásztorok életéhez 1638–1708. Különlenyomat a Csikesz Sándor Emlékkönyvek. 2. kötetéből. Debrecen, 1941. (Theologiai Tanulmányok, 69.) és Uő: Református prédikátorok folyamodványai II. Rákóczi Ferenchez. Református Egyház, 1951. 23–24. sz.

[2] Kuruc vitézek folyamodványai. 1703–1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Esze Tamás. Bp., 1955.

[3] A jegyzőkönyvek egy töredékét már Esze Tamás legépeltette (ez az anyag a Hadtörténelmi Levéltárban található), majd tőle függetlenül Bánkúti Imre is megkezdte (szerencsére a terjedelmes iratanyag egy másik részével) a protokollumok kiadásra való előkészítését. Munkájukat szeretnénk folytatni és befejezni, jelenleg az általuk már legépelt részek számítógépes rögzítésé és a hiányzó részek gépelése, valamint a jegyzőkönyvek és az eredeti kérvények utaló rendszerének kidolgozása, egységes (talán nem is nyomtatott, hanem elektronikus) kiadványban történő szerkesztése zajlik. Munkámhoz Sípos Ferenctől kapok köszönettel vett segítséget.

[4] Lásd: MNL OL G 19. II. 2. i. Protocolla Instantiarum, 1705/2. pag. 203. No. 475. (A szöveg helyesírását a vélhető korabeli kiejtés megőrzésével modernizáltam.)

[5] Csáklyó (Zemplén vm.), ma Čaklov (Szlovákia)

[6] Minden bizonnyal negyedik éve értendő, s ez a korabeli szemlélettel 1702-t jelentheti.

[7] Sókút (Zemplén vm.), ma Soľ (Szlovákia) – ekkori plébánosát nem tudtam azonosítani.

[8] Lásd főként Babocsay Izsák élményszerű beszámolóját: Fata Tarczaliensia, azaz Tarczal’ városának főbb változásai (1670–1700). In: Monumenta Hvngarica. Azaz magyar emlékezetes irások. Második kötet. Pest, 1816. Öszveszedte ’s kiadta Rvmy [= Rumy, Rumi] Károly György. 53–58.

[9] Szirmay András feljegyzései 1680–1713. Első kötet: 1680–1704. S. a. r., a jegyzeteket és a mutatókat készítette: Kincses Katalin Mária. Vaja, 2004. (Folia Rákócziana, 9/1.) 33.

[10] Esze Tamás: Tábori papok II. Rákóczi Ferenc szolgálatában. Egyháztörténet, 1. (1943) 49.

 

 

Utolsó frissítés
2016.06.02.