Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
3525 Miskolc, Fazekas u. 2.
Telefon: 
+36 46 344 885, +36 46 508 985
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Oláh Tamás
olah.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2016 December
 

Egy sárospataki református fejedelmi temetés meghívója

II. Rákóczi György (1621 – Várad, 1660. június 7.) a felsővadászi Rákóczi család fejedelmi ágának utolsó református erdélyi fejedelme volt. Halála fordulópontot jelentett Erdély történetében, gyakran úgy tekintenek rá, mint a fejedelemség virágkora lezárására.
Egy sárospataki református fejedelmi temetés meghívója

Uralkodásának első évei a fejedelemség hatalmának zenitjét jelentették, a két román fejedelemség, Moldva és Havasalföld vajdái is gyakorlatilag hűbéri függésben voltak tőle az 1653-tól. Nem véletlen, hogy egy róla készült 17. századi, Ortelius-kötetben megjelent, és Kazinczy Ferenc jóvoltából Zemplén Vármegye Levéltárában is megtalálható – talán épp egy könyvből kivágott – metszet nem csak Erdély uralkodójának említi, de felruházza a havasalfoldi és moldvai uralkodói titulussal is: „Georgius Rakoczii D. G. Princeps Transylvaniae Moldaviae Dux, Comes Palatinus Transalpinensis, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etc.” – „II. Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Moldva hercege/fejedelme, Havasalföld vajdája, a Magyarországi Részek ura és a székelyek ispánja.”[1]

 II. Rákóczi György erdélyi fejedelem arcképe

 

1657-ben azonban fordulat állott be uralkodásában, amikor a Báthori-örökség megszerzése végett, az európai erőviszonyokat nem kellően felmérve, a lengyel történelemben özönvízként („potop”) nevezett lengyel–svéd–dán, másként első, vagy kis északi háborúba portai engedély nélküli bekapcsolódásával kiváltotta a török haragját és a hadjárat többszörösen is gyászos eredményeket hozott. 1657-ben az erdélyi hadsereg nagy része tatár rabságba került. A török pedig megindult Erdély ellen és 1657–1664 között előbb a fejedelemség területe, majd a Magyar Királyság is hadszíntérré vált. A vitatott személyiségű, mind kortársai, mind az utókor által erősen bírált II. Rákóczi György, személyes bátorságról tanúbizonyságot téve és élete kockáztatásával is dacolt a Török Birodalommal, váltakozó sikerű és pusztító harcok után, 1660. május 22-én döntő vereséget szenvedett a szászfenesi csatában Szejdi Ahmed budai pasától. A csata során „sok Pogányságtól környülvétetvén, négy sebeket vett; amelyektől meg bágyadván kényteleníttetett az harc helyét az ellenségnek engedni”, vagyis súlyos, halálos sebesülést szerzett és Várad várában, 1660. június 7-én éjjel egy órakor meghalt, amelyet azután 45 napi ostrom után, 1660. augusztus 17-én bevett a török.[2]

II. Rákóczi György holttestét a váradi őrség nagyobbik részének fedezete alatt vitték át Ecsed várába, majd innen Sárospatakra szállították, amely döntés egyébként a török torkában fekvő és ostrom előtt álló végvár védelmi képességét jelentős mértékben csökkentette. Fejedelmi rangjához illő, ünnepélyes szertartással megrendezett temetésére a korban nem példa nélküli módon, a rendkívül feszült hadi és politikai helyzet miatt is, hónapokkal később és nem az erdélyi fejedelmek – így apja I. Rákóczi György – „szokott temetkező helyén”, az 1658-ban tatárok által feldúlt Gyulafehérváron, az „öregebbik templomban” került sor, hanem a család ekkor talán legfontosabb rezidenciáján, Sárospatakon.[3]

Temetését – amely egyben záróakkordja lett a felsővadászi Rákóczi család fejedelmi ága református korszakának is – özvegye, az ekkor már fiával, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelemmel a római katolikus hitre történő vissza-, illetve áttérést előkészítő Báthori Zsófia szervezte. A gyászszertartáson az egyik, nyomtatásban is megjelent prédikációt Czeglédi István, a Rákóczi-ház által politikailag és anyagilag is támogatott kassai református gyülekezet prédikátora mondta. A református egyház története szempontjából is jelentős és szimbolikus eseménynek számító temetésről fennmaradt néhány írásos dokumentum egyike, a közelmúlt óta a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltárában őrzött leírás a temetési szertartásról, míg a másik, az itt bemutatásra kerülő Zemplén vármegyének küldött meghívólevél is, amely részletesen leírja a fejedelem halálát, valamint meghívja a vármegyét – képviselőin keresztül – az 1661. április 24-ei sárospataki temetésre.[4]

 

A meghívólevél szövege:

 

„Illustrissimi, Reverendissimi, Admodum Reverendi, Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, et Spectabiles Domini, Nobis observandi

 

Az Isteni mindent szabadosan igazgató titkos gondviselésnek felbonthatatlan rendi, Semminek az Ég alatt, örökös megmaradhatást nem engedvén, közönséges s általhághatatlan törvényt szabott: hogy mindennek ami eredetet vett vége is legyen; és aki született meg is kellessék halni. Ezen magasságbéli tanácsnak tetszéséből, amaz halhatatlan emlékezetet érdemlett Vitéz Fejedelmek, és Hatalmasságok is, kiknek karjok, s kardjok ellenségeket meghódítnak, az halál kemény kénytelenségének ellene nem állhatnak. Attól ment nem lehetett az én szerelmes Uram is, a Néhai Méltóságos második Rákóczi György, Erdély Ország[na]k fejedelme, Magyar Ország Részek[ne]k ura, és Székelyek Ispánja, míg élt Hazájának erős oszlopa, és Nemzetére szakadóul függő végső veszedelem, vérrel s rabsággal terhes folyóit, egyedül maga életének szerencséltetésével tartóztató s halasztó Paysa.[5] Ki midőn azon keresztyéni Igyében, már harmadik derék harcot adott volna a’ Págannak,[6] Fenes és Gyalu közt,[7] midőn Példájával bátorítaná hadait,[8] s kezével hullatná ellenségit, sok Pogányságtól környülvétetvén, négy sebeket vett; amelyektől meg bágyadván kényteleníttetett az harc helyét (:mellyet mind maga, és Pogány Vérével fogadása szerint megfestett:) az ellenség[ne]k engedni. Mely sebek miatt Váradon, azon helynek ottan következett Pogány kézben esésével (:s adná I[ste]n a Magyar nemzetnek, bár jövendőben nem több, s fájdalmasb kárával) nekünk, s árva szerelmes fiunk[na]k örökös keserűségünkre, s gyámoltalanságunkra, az elmúlt Esztendőbeli Június[na]k hetedik napján éjjel egy órakor, életé[ne]k negyvenedik Esztendejében, keresztyénül kimúlik e világból; Vére hullásával, s élete letételével pecsételvén meg Nemzetéhez való szeretetit, magyaros magyarságát, s jó keresztyénségét. Kinek siralmas földben takarítását, méltóságához illendő, szomorú solemnitással,[9] keresztyéni házasságbeli szeretetünk, s kötelességünk szerint, akarván celebráltatni,[10] rendeltük azt: ez jelen való Esztendőbeli Szent György havának 24dik napján, nyolc óra tájban reggel Sáros Pataki külső Várunkbéli Templomunkban[11] lenni; Mely hogy annyival is Méltóságosban s Tekintetesben mehessen véghez: Kegyelmeteket igen bizodalmasan kérjük, a megírt napon és helyen, jelen lenni ne nehezteljen. Melyért Isten örvendetes áldásokkal boldogítsa kegyelmeteket, s szomorúságtól oltalmazza. Datum in Arce Nostra Sáros Patakiensi die 18. Martii 1661.

 

Earundem Dominorum Vestrarum

 

Benevola

 

Sofia Batori

Zemplén vármegye”

 

Kazinczy Ferenc lapalji jegyzetei a levél első oldalán:

„Megholt Rákóczy II. György Fejedelem vitéz sebeiben 1660 Június 7ae. éjjeli egy órakor Váradon. – Temetése Patakon 1661. April. 24ae. –

Ortelius Redivivus[12] szerint: Jobb oldalát lövés érte, bal oldalát szúrás, fejét három vágás. Alatta négy lovat lőttek le, az ötödiken ment. Maga 17 törököt szaba le.”

 II. Rákóczi György erdélyi fejedelem temetési meghívója.

 

Oláh Tamás (MNL BAZML SFL)

 

Fotómellékletek jelzetei:

1. MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Autographa Hungarorum II. Kazinczy Ferenc metszetgyűjteménye. 19. „Georgius Rakoczii D. G. Princeps Transylvaniae Moldaviae Dux, Comes Palatinus Transalpinensis, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etc.” („II. Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Moldva hercege/fejedelme, Havasalföld vajdája, a Magyarországi Részek ura és a székelyek ispánja”). Rézmetszet. Készült: é. n. [1650-as évek körül?]

 

2/a – 2/b. MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Autographa Hungarorum I. Rákóczi-ház. Fasc. 217. No. 92. Báthori Zsófia meghívja férje, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem temetésére Zemplén vármegyét. Sárospatak vára, 1661. március 18.

 

 

[1] Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár (MNL BAZML SFL) IV. 2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok – Acta Politica 1214–1786 (1848). Autographa Hungarorum II. Kazinczy Ferenc metszetgyűjteménye. 19.             „Georgius Rakoczii D. G. Princeps Transylvaniae Moldaviae Dux, Comes Palatinus Transalpinensis, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etc.” Rézmetszet. Készült: é. n. [1650-as évek körül?]; Ortelius, Hieronymus – Meyer, Martin: Ortelius redivivus et continuatus, Oder Der Ungarischen Kriegs-Empörungen. Historische Beschreibung Darinnen enthalten Alles was sich bey vorgenommenen Beläger- und Eroberungen der Stätte Vestungen und Schlösse... Nürnberg (Frankfurt am Main), 1665. A metszetet lásd: Ortelius continuatus. Das Ist Der Ungarischen Kriegs-Empörungen. Historische Beschreibung… Zweiter Theil. Nürnberg (Frankfurt am Main), 1665. 178–179. p. között. Interneten lásd: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/3580546 (utolsó letöltés: 2016. december 20.); Tarján M. Tamás: 1660. május 22. A szászfenesi csata.In: RUBICONONLINE. Történelmi magazin. Interneten lásd: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1660_majus_22_szaszfenesi_csata/ (utolsó letöltés: 2016. december 19.); Magyarország története 1526–1686. (Magyarország története tíz kötetben. 3. rész.) 2. köt. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Akadémiai Kiadó, Bp., 1985. 1715–1716.

[2] MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Autographa Hungarorum I. Rákóczi-ház. Fasc. 217. No. 92. Báthori Zsófia meghívja férje, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem temetésére Zemplén vármegyét. Sárospatak vára, 1661. március 18.; Czigány István: A furcsa háborútól a nagy háborúig 1661–1664. A furcsa háború, 1661. In: Hadtörténelmi Közlemények. 127. évf. 4. sz. 2014. december. 892–908.; Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Belvedere Meridionale. Szeged, 2007. 133–227.; Gyalókay Jenő: A szászfenesi ütközet. (1660. május 22.) In: Hadtörténelmi Közlemények. XV. évf. (XV. kötet.). 1914. 34–50.; Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség hadtörténete. In: Nagy képes milleniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk.: Rácz Árpád. Bp. 2000. (Rubicon–Aquila-könyvek) 139–151.; Tarján M. Tamás: i. m. Interneten lásd: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1660_majus_22_szaszfenesi_csata/ (utolsó letöltés: 2016. december 19.)

[3] MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Autographa Hungarorum I. Rákóczi-ház. Fasc. 216. No. 78. II. Rákóczi György levele Zemplén vármegyéhez, atyja, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1648. október 11-én bekövetkezett haláláról. Gyulafehérvár, 1648. október 12., Fasc. 216. No. 85. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem értesíti Zemplén vármegyét, hogy atyja, I. Rákóczi György fejedelmi méltóságához illő temetési szertartásáról Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonnyal és öccsével, Rákóczi Zsigmonddal együtt úgy döntöttek, hogy arra Gyulafehérváron, 1649. január 10-én az öregebbik templomban, az erdélyi fejedelmek temetkező helyén kerül sor. Kéri továbbá a vármegyét, hogy követeivel vegyen részt a temetésen. Gyulafehérvár, 1648. november 28.; Czigány István (2014): 892–908.; Erdély története. II. kötet. 1606-tól 1830-ig. Szerkesztette: Makkai László, Szász Zoltán. (Erdély története három kötetben. Főszerkesztő: Köpeczi Béla). Akadémiai Kiadó. Bp., 1986. 724–725.; Magyarország története 3/2. (1985): 1081–1082.

[4] MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Autographa Hungarorum I. Rákóczi-ház. Fasc. 217. No. 92.; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltára. K.cs.II./1/B/162. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem temetési szertartásának egykorú magyar nyelvű leírása. 1661. – Ismertette: Dienes Dénes: Hogyan temette el Báthori Zsófia a férjét. Elhangzott: Az Nagyasszonyok Sárospatak történetében c. konferencia, Sárospatak, MNM Rákóczi Múzeum, 2016. október 6–7.; Czeglédi István: Ama Ritka példájú, s a Pogányt természet szerént gyűlölő Keresztyének között Dicsőséges emlékezetet érdemlet s érdemelhető II. Rakoci Györgynek… Testének földben tétele felet lött Praedicatio. Kassa, 1661. (C. I. jegyek alatt.); Détshy Mihály: Sárospatak vára. Sárospatak, 2002. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 43.) 249.; Petrőczi Éva: Oratio politico-ecclesiastica, avagy Czeglédi István gyászbeszéde II. Rákóczi György fölött. Interneten lásd: http://www.iti.mta.hu/Gyula/TANULMANYOK/Petroczi.pdf (utolsó letöltés: 2016. december 20.)

[5] Kazinczy Ferenc lapszéli jegyzete: „paizsa”

[6] Paganus=pogány

[7] Kazinczy Ferenc lapszéli jegyzete: „Fenes és Gyalu között”

[8] Kazinczy Ferenc lapszéli jegyzete: „hadait”

[9] szomorú ünnepélyességgel

[10] megtartatni

[11] Az ekkor még református kézen lévő, a mai sárospataki római katolikus nagytemplomról van szó, amelyet 2007-ben Basilica Minor rangra emeltek. (http://sarospatak.plebania.hu/?page_id=106)

[12] Korabeli német nyelvű történetírói munka: Ortelius, Hieronymus – Meyer, Martin: Ortelius redivivus et continuatus, Oder Der Ungarischen Kriegs-Empörungen. Historische Beschreibung Darinnen enthalten Alles was sich bey vorgenommenen Beläger- und Eroberungen der Stätte Vestungen und Schlösse... Nürnberg (Frankfurt am Main), 1665. A szászfenesi, vagy ahogy a szerzőnél szerepel és Kazinczy által idézett, Kolozsvárnál vívott csata leírását lásd: Ortelius continuatus. Das Ist Der Ungarischen Kriegs-Empörungen. Historische Beschreibung… Zweiter Theil. Nürnberg (Frankfurt am Main), 1665. 179. p. Interneten lásd: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/3580547 (utolsó letöltés: 2016. december 20.);

Utolsó frissítés
2017.01.18.