Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.
Telefon: 
+36 42 414 313
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-18:00
Reformációs projekt koordinátora
Henzsel Ágota
henzsel.agota@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 
2017 Augusztus
 

Evangélikus vallástani tankönyv-pályázat 1888-ból

Az MNL forráskiadvány sorozatának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötetében a Nyíregyházi ágostai evangélikus tanítókör 1870–1890. közötti jegyzőkönyveit tesszük közzé. A tanítókör Zelenka Pál, hegyaljai egyházmegyei főesperes felkérésére egy bizottság által kidolgozta a Tiszai evangélikus egyházkerület elemi népiskoláiba szánt magyar, német és tót (szlovák) nyelvű vallástani tankönyv-sorozat elkészítésére kiírt pályázat feltételeit. Az itt közreadott jegyzőkönyv az 1888. március 14-én tartott bizottsági értekezleten készült.
Evangélikus vallástani tankönyv-pályázat 1888-ból 

JEGYZŐKÖNYV

Felvétetett az ágost. evang.1 tanítókörnek 1888-ik év február 21-én tartott rendkívüli gyűlés jegyzőkönyvének 4. számú határozata értelmében – a tiszai ag. ev.2 egyházkerület által tervbe vett vallástani vezér és tankönyveknek megíratása végett – a pályázati feltételeknek megállapíthatása tárgyában, javaslattétel céljából teljhatalmúlag kiküldött bizottságnak 1888. március 14-én tartott értekezletében.
Jelen voltak: nt.3 Bartholomaeidesz János iskolaszéki elnök, nt. Farbaky József lelkész, Szénfy Gyula elnök, igazgató-tanító, Mráz Károly, Habzsuda Dániel, Boczkó Lajos, Stoffan Lajos, Ruhmann Andor, Werner Gyula bizottsági tagok és Ruzsa Endre jegyző.

A bizottság véleményes javaslata a következő pontokban terjesztetik elő.
I. A munka határozottan az ágost. evang. egyház hitelvei alapján legyen írva.
II. Magyar, német és tót nyelven szerkeszthető.
Miután a kerületi gyűlés jegyzőkönyvi határozatában nincs érintve a nyelv, továbbá tekintettel a kerületben lévő három nyelv használatára; továbbá kívánatos, hogy a kerületben dívó mindhárom nyelvű iskolákban egy és ugyanazon könyv jöjjön használatba; ez által a pályázat terén nagyobb lesz a verseny, ha a mű megírásánál mindhárom nyelvű egyének pályázhatnak, mely esetben a bármely nyelven szerkesztett, s elfogadott mű a más két nyelvre is lefordítandó.
III. A tankönyveknek nem kell okvetlenül eredetieknek lenni. Ne zárassanak ki a már meglévő és sikerrel alkalmazható tankönyvek sem a pályázatból, amely esetben a kerület azoknak kiadhatási jogát megszerezheti, s a más két nyelvre lefordításáról is gondoskodhatik.
IV. A munka nyomtatott ívei, ha eredeti 15 frt.4, ha fordítás 8 frt., amennyiben a vezérkönyv megírása sokkal több tanulmányozás és fáradságot igényel, azért annak nyomtatott ívei 20 forintjával díjaztassanak. A tulajdoni jog azonban az egyházkerületre száll.
V. A pályázat határideje 1889 év „Húsvétnapja”5 legyen. Amennyiben a vezérkönyv elkészítése csak akkor lehetséges, ha az elfogadott tankönyvek meg lesznek határozva, mert a vezérkönyvnek szorosan a tanítókönyvek nyomán kell haladnia; ennél fogva a vezérkönyvek pályázati határideje legalább egy évvel későbbre tétessék.
VI. A pályázati műnek betöltött könyv alakban számozott lapokkal, tisztán idegen kéz által írva – a szerző nevét magában rejtő – jeligés levél kíséretében a tiszai ag. ev. egyházkerület püspöki hivatalához nyújtandók be.
VII. A pályázat a következő pontokra íratik ki:
1. Az összes hat osztály tananyagát részletesen tartalmazó vallástani vezérkönyv módszertanilag szerkesztve, azon feltétel mellett, hogy az első osztály erkölcstani tananyaga, és a másod osztály bibliatörténeti tananyaga, valamint az ezen osztályokban betanítandó imák is – a vezérkönyvben veendők fel 40–45 oldalon, – amennyiben ezen osztályok tanulóinak kezébe még tankönyv nem adatik. A vezérkönyv egész tömöttsége és terjedelme nem állapítható meg.
2. A III–IV. osztályok számára egy – a tananyagot közösen magában foglaló bibliatörténeti tankönyv 60–65 oldalon.
3. A III. számára egy Dr. Luther Márton kiskátéja6 24–28 oldalon.
4. A IV. osztály számára egy bővebb Dr. Luther Márton kiskátéja 50–60 oldalon.
5. A V–VI. osztályok számára egy rendszeres hit és erkölcstani kézikönyv 40–45 oldalon.
6. A VI. osztály számára „Egyháztörténeti tankönyv” 40–45 oldal terjedelemmel.
Ha a pályázatra kitűzött tankönyvek közül valaki többre pályázik, azt mindig egy és ugyanazon jeligés levél mellett tehesse.
Az ág. evang. tanító körnek az egyes osztályok számára felvett és beosztott tananyag terjedelmére vonatkozó javaslata külön ǁ7alatt csatoltatik.

Kelt, mint fent
jegyezte Ruzsa Endre bizottsági jegyző

MNL SzSzBML X. 102. Nyíregyházi Ág. H. Ev. Tanító Egyesület iratai. Jegyzőkönyv kötet 307–309. 1888. 03. 14. A tanítókör által kiküldött bizottság értekezletének jegyzőkönyve.

 

Közzétette: Henzsel Ágota


1. ágost. evang.: ágostai evangélikus
2. ag. ev.: ágostai evangélikus
3. nt.: nagytiszteletű
4. frt.: forint
5. 1889-ben április 21.
6. káté: katekizmus: A protestáns hitelveket kérdés-felelet formájában feldolgozó mű, amit a hitoktatásban használtak.
7. A mellékletre utaló jelzés.

Utolsó frissítés
2017.08.30.
Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
Széchenyi utca 4.
Nyíregyháza 4400