Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3.
Telefon: 
+36 22 313 052, +36 22 312 123
Nyitva tartás: 
K-CS: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Bödő István
bodo.istvan@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

Fejér vármegyei tisztújítás -1692

A török hódoltság utáni pár év sajátos viszonyaiba enged betekintést a Fejér Megyei Levéltár készülő forráskiadványának e részlete. A vármegyei tisztújításkor - lévén kevés volt a tisztségre szóba jöhető személy - nem volt elsődleges szempont a vallási hovatartozás. Erről ír Esterházy Pál nádor a Fejér vármegye főispánjához küldött levelében. Néhány év múlva azonban már megváltoztak a körülmények.
Fejér vármegyei tisztújítás -1692

Esterházy Pál nádor levele Fejér vármegye főispánjának arról, hogy a tisztviselőket vallási hovatartozástól függetlenül, érdem alapján választhatja.
Kismarton, 1692. szeptember 13.

 

Illurme comes dne,[1] frater nobis observandissime![2]

 

Salutem ac officiorum nostrorum commendationem.[3] Kegyelmed levelét vettük. Értjük pro vigesima psentis[4] nemes Fehér vármegyének tisztek restauratiójára[5] nézve pfigált[6] gyűlés napját, írtunk azért mi is dombóvári tiszttartónknak, Szentimrei Ferencnek, hogy azon gyűlésén, ha reá érkezhetik, jelen legyen részünkrűl, aki is kegyelmetekkel egyetértvén az közönséges jókban fáradozzon. Azonban akaránk kegyelmednek tudtára adnunk, hogy mivel Őfelsége egyátalában nem akarja, hogy az újonnan Őfelsége fegyvere által nyert vármegyékben valamely pápista hütön kívül való tisztviselő légyen, mert midőn följebb nevezett kegyelmes urunk Őfelsége azon vármegyének főispánságát az mi Gábor[7] fiunknak méltóztatott volt conferálni,[8] magunknak megmondotta, hogy más hütön való tisztviselőt azon vármegyében mi szenvedjünk, azért kegyelmed is alkalmaztassa ahhoz magát, és különbet ne cselekedjék. Nem is látom itt szükségesnek az conditiót,[9] mivel most első dolog, és nincs is annyi ember, akiben igen sokat válogathasson kegyelmetek, hanem akiket kegyelmed alkalmatosnak ítél lenni, legyenek azok. In reliquo[10] éltesse Isten szerencsésen kegyelmedet.

 

Kismarton, 13. Septembris a. 1692.[11]

 

Illurmae dnaonis vae frater ad officia paratus

Paulus Esterházy[12]

palatinus[13]

 

Jelzet: MNL FML IV. 1. c. Fasc. 1. No. 2/6.

Eredeti levél Eszterházy Pál nádor aláírásával.

 

(Az illusztrációként szereplő rézmetszet Esterházy Pált ábrázolja.)


[1]Fejér vármegye főispáni tisztségét 1691–1732, valamint 1734–1746 között Esterházy Ferenc töltötte be.

[2]Méltóságos gróf uram, igen tisztelt bátyánk! (lat.)

[3]Üdvözletünket küldjük és szolgálatainkat ajánljuk. (lat.)

[4]psentis: praesentis (praesens, lat): jelen hónap huszadikára (lat.)

[5]restauratiójára (restauratio, lat.): tisztújítására

[6]pfigált: praefigált (praefigo, lat.): kijelölt

[7]Esterházy Gábor (1673–1704) Esterházy Pál nádor fiaként az uralkodó 1688-ban nevezte ki Fejér vármegye főispánjává. Tisztsége idején a vármegye még újászervezés előtt állt, a katonai igazgatás miatt feladatát nem tudta ellátni, majd 1691-től Zala és Somogy vármegyék főispánja lett.

[8]conferálni (confero, lat.): juttatni

[9]conditiót (conditio, lat.): feltételt, kikötést

[10]egyebekben (lat.)

[11]1692. szeptember 13. (lat.)

[12]Esterházy Pált (1635–1713) az 1681-es soproni országgyűlésen választották nádorrá, amely tisztséget haláláig betöltötte.

[13]Méltóságos uraságtoknak szolgálatra kész bátyja: Eszterházy Pál nádor. (lat.)

Utolsó frissítés
2018.03.24.