Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Július
 

Gyülekezettörténeti feljegyzések Kastélyosdombó református anyakönyvében, 1883

A felekezeti anyakönyvek azon túl, hogy elsődleges forrásai a családtörténet-kutatásnak, közösségek életére vonatkozóan is tartalmaznak értékes adatokat. Az alábbi anyakönyvi bejegyzés arról a szándékról tanúskodik, hogy az egyházak, közösségek törekedtek múltjuk eseményeinek megörökítésére.
Gyülekezettörténeti feljegyzések Kastélyosdombó református anyakönyvében, 1883

A Fő Tiszt. Supdentia[1] által az parancsoltatott, hogy minden Eklésiának[2] légyen egy ollyan Jegyzőkönyve, melybe azon Eklésiának, a min csak lehet a legrégibb időktől való sorsa, ugyancsak teljes hitelességgel és világossággal előadattassék és folytában az ez után történendő is hűségessen feljegyeztessék. – Itt még illyen jegyzőkönyv nincsen, ha valamely buzgó lelki pásztor erre is reá megyen, ezen […] töredékekből valamelyest ezen szép tzélra talán használni fog.

Csire István n.bajomi[3] lelkész úr, kit az egyházmegye azzal bízott meg, hogy a kebelünkbeli egyházak történetét, úgy a régi nevesb lelkészek biographiáját[4] írja össze, midőn e végett 1883. január 28. engem is megkeresett mellékelvén a dombó gárdonyi egyház történetét, hasonlítanám azt össze a kezemnél lévő egyház jegyzőkönyveibe írt adatokkal, midőn azokat megegyezőknek találtam s több helyen az itteni jegyzetekkel, így különösen az 1786diki „Instantiával[5] melylyel a „Minister retroducenek”-ért[6] folyamodtak kibővítettem – jónak láttam nevezett lelkésztársam tanulmányaiból – a mi itt hiányzik, pro memoria [7]itt bevezetni, és pedig:

„Ezen gyülekezet honnan vette nevét s mikor reformáltatott, nem bizonyos. Régiségét mutatja Fuxhoffer[8] monasteriológiája[9], melyben írja: „Abbatia de Dombó B.M.V. [sita] est in Comitatu Sümegiensi et processu Szigethiano. Quod initia sua ultra XII. saculum post Mum natum extendat, patet ex ev, quod iam anno 1264. Abbatem B.M.V. de Dombó i Abbatem Pécsvaradiensem prefecerit Urbanus pontifex Rom.”[10]

Vár is volt itt régen, talán az abbaliális [11]épületekből, mert 1541. Budavár ostroma idején Török Bálint hadaival a Drávánál volt s Dombót vívta. (Szalai VII.K. 208. lap)

Reformáltatott- nézetem szerint, mindjárt a hitújítás kezdetén, mivel Szigetvár és vidékének földesura Enyingi Török Bálint a főurak egyike volt, ki nagy terjedelmű birtokán szabad utat nyitott az új világosság terjedése előtt.

Különösen rohamosan haladt a reformatio[12] a szerencsétlen mohácsi csata után, amidőn a kath. egyház főpapjai közül csak 5 maradván életben, az egyházi üresen maradt javadalmakat világiak foglalták el, - itt Somogyban Szerecseny János Mesztegnyőről, a kisebb papi birtokok, plébániák birtokosai, meg a török hordák elől menekülve, szintén profánus[13] kezekre kerültek, s hogy többé elébbi uraik kezei közé vissza ne száljanak, a községek reformálása által biztosítattak. Így pusztult el […] vidékén a Vaslio Sz. Mártoni,(ma Dráva Sz. Márton), így a Babolcsai Apáturság, hol az evangelica confessioni addicti Abbatialem eccam pro oratorio reastura[…][14] ect. – így Fuxhoffer.

Valószínű, hogy 1720-30 táján Dombón a reformáltaktól a templom elvétetett, mert egy 1744-ben történt megyei összeírás és feljegyzés szerint Dombón Eccla 1734. noviter aedificata reperitier[15].

1753. Dombón csak levita[16] volt.

1770. Dombó cum[17] Gárdony leányegyház volt, hol Darányi majd Zádorhoz csatolva.

 

MNL SML XV. 31. 1883. Somogy megye felekezeti anyakönyveinek (református) pozitív mikrofilm-másolatai: Kastélyosdombó

 

[1]supdentia, superintendentia: főfelügyelőség

[2]Eklésia, Ekklésia: gyülekezet

[3]n.bajomi: nagybajomi

[4]biographia: életrajz

[5]instantia: kérvény, folyamodvány

[6] minister retroducen: visszavezetendő

[7]pro memoria: emlékeztetőül

[8]Fuxhoffer Damian (Ják, 1741. – Pannonhalma, 1814.) katolikus pap.

[9]Monasteriologia regni Hungariae: Fuxhoffer Damian műve

[10]Fuxhoffer bejegyzése történetileg hibás. Valószínűleg a Szerémségben fekvő dombói apátsággal mosta össze Kastélyosdombó történetét. A Pallas Nagy Lexikon szerint: „A dombói apátság a Szerémségben állt. Kiváltságlevelét a bencések részére, IV. Béla adta ki 1237-ben. (Pallas Nagy Lexikon, 5. kötet: Dammara-Elektromos gép. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893. p. 430.) Apátja 1253-ban Rómában tartózkodott.” Kastélyosdombón nem állt apátság.

[11]abbaliális: apátsági

[12]reformatio: hitújítás

[13]profán: világi

[14]evangelica confessioni addicti Abbatialem eccam […] oratorio reastura[…]: hol az evangélikus hitvallás imaházként használhassa

[15]noviter aedificata reperitier: ismét felépített

[16]levita: református lelkész és tanító

[17]cum: bár

Utolsó frissítés
2018.12.03.