Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
3525 Miskolc, Fazekas u. 2.
Telefon: 
+36 46 344 885, +36 46 508 985
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Oláh Tamás
olah.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Augusztus
 

I. Rákóczi György és a tokaji „Auditorium" visszaadása

I. Rákóczi György 1644–1645. évi Habsburg-ellenes hadjáratát arra is felhasználta, hogy megerősítse a protestánsokat, és különösen is a református egyház helyzetét, e célból pedig több, a korábbiakban elvett templomot is visszaadott számukra, amint azt az itt közölt forrás is mutatja.
I. Rákóczi György és a tokaji „Auditorium" visszaadása

 

I. Rákóczi György rendelete Zemplén vármegyéhez a tokaji várban található „Auditorium” visszaadása és a várbeli református istentisztelet helyreállítása, valamint az őrmezői, varannói és terebesi templomok reformátusok részére történő visszaadása tárgyában

Sárospatak vára, 1644. április 3.

 

Georgius Rakoczy Dei gratia Princeps Tranniae, partium regni Hungar Dnus, et Siculor Comes etc.[1]

 

Generosi Egr, et Nles fideles nobis dilecti Salutem et graam nostram.[2] Becsületes híveink az Tiszán innen való Orthodoxa Ecclesiaknak Seniori,[3] ő kegyelmek találván meg bennünket, több meg bántódási között az Ecclesianak jelentik, hogy kegyelmetek Vármegyéjében, Tokaj (Tokaÿ) Várában lévő Auditoriumott[4] el foglalván hatalmasul, az ott való Tanítótis dimoveálta,[5] és az liberum Religionis Orthodoxae[6] exercitium[7] az Várból pedig tollálta[8] volna, kassai (Kassaÿ) ez előtti Generalis Forgách (Forgacs) Ádám Uram,[9] az holottis akarván az Isteni Szolgálatot, és Orthodoxa Religionak szabados exercitiumát,[10] ez előtti mód, és rendtartás szerint helyben állatni; Parancsoljuk kegyelmeteknek kegyelmesen ez levelünkkel requiráltatuán[11] Vármegyebeli Senior hívünktől,[12] mindgjárást[13] cedáluán[14] restituallya[15] az Auditoriumot az Ecclesianak, s’ az mely Praedicatort akar introducáltatni[16] Senior hívünk, minden haladék nélkül introducállja, avagy ha az Városbeli Praedicator szokottis ez előtt bejárni, az Várbeli tanításra, obseruáltassék[17] azon előtti jó usus.[18] Quibus de coetero[19] gratiose[20] propensi[21] manemus.[22] Secus[23] non facturi.[24] Datum in Arce nostra Sáros Patak, die 3 Mensis Aprilis. Anno Domini 1644.[25]

G Rakoczy mpia[26]

P. S.[27] hasonló képpen az őrmezői (Eörmezeÿ),[28] varannói (Varanaÿ),[29] és terebesi (Terebessi)[30] Templomokat az Ecclesianak restituallya,[31] minden nemű pertinentiaival,[32] valamik ahhoz ab antiquo[33] birattak, s’ mindenik helyre, a’ meg írt módon Praedicatorokatt introducalljon,[34] az Seniortol ő kegyelmétől requiráltatuán.[35]

 

Fasc. 189. No. 52.[36]

 

Zemlén

 

Jelzet: MNL BAZML SFL (Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár) IV. 2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok – Acta Politica 1214–1786 (1848). Historicorum Tomus XVII. Fasc. 189. No. 52.

 

Közreadta, átírta és  jegyzetekkel ellátta: Oláh Tamás, főlevéltáros (MNL BAZML SFL)

Közölve korábban:

A Rákóczi család levelei I–II. (1911)

A Rákóczi család levelei. Közli: Visegrádi János. In: Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. I. folytatás. XVI. kötet. XVII. évf. 1–4. sz. Sátoraljaújhely, 1911. január–április. 33–48.

 

[1] Georgius Rakoczy Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae Dominus, Siculorum Comes etc. – Rákóczy György, Isten kegyelméből erdélyi fejedelem, a Magyar Királyság Részeinek ura, és a székelyek ispánja stb.

[2] Generosi Egregii, et Nobiles fideles nobis dilecti Salutem et gratiam nostram. – Nemzetes, Vitézlő és Nemes, kedves híveink, üdvözletünket és jóakaratunkat/kegyelmünket.

[3] orthodoxa ecclesiának seniori (lat.): igazhitű egyháznak esperesei, ez itt a tiszáninneni református egyházmegyei espereseket jelenti

[4] auditoriumot (auditorium, lat.): termet, itt feltehetően imaterem, imaház jelentésben

[5] dimoveál (dimoveo 2, lat.): eltávolít, elmozdít

[6] orthodoxa religio – igazhitű vallás. Ez a 17., de még a 18. század eleji, különösen is erdélyi és tiszántúli forrásokban általában a református vallást és egyházat jelenti. Az Erdélyi Fejedelemségben Bocskai István uralkodásától, 1605-től lett hivatalosan a református egyház az „orthodoxa ecclesia”, mert bár, ahogyan Pokoly József megfogalmazta, a maga szemében minden vallás „orhodoxa”, azaz magát tekinti az igazinak, de ahhoz, hogy valamelyik hivatalosan, közjogi értelemben így neveztessék, túlsúlyra kell jutnia. Ez Erdélyben a 17. század elejére következik be és a Bocskaitól II. Apafi Mihályig terjedő korszak az „orthodoxus fejedelmek” korának tekinthető. 1612-ben országgyűlési határozat is „az szent háromságról szóló igaz … orthodoxa confessio”-ként határozta meg a református vallást és egyházat. Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. II. kötet. 1605–1690. (Első korszak. A nemzeti fejedelmek kora.) Bp., 1904. 10–11.

[7] az igaz (azaz református) hitnek/vallásnak szabad gyakorlását/gyakorlatát

[8] tollál (tollo 3) – itt megszüntet, eltöröl, megsemmisít

[9] 1643-tól 1644 elejéig gróf Forgách Ádám (1601–1681) töltötte be a felső-magyarországi főkapitányi tisztet. A svédekkel és franciákkal szövetségre lépett I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Habsburg-ellenes hadjárata során feladja a fejedelem hadainak Kassát 1644 márciusában, és a főkapitányi posztról is távozik. 1644-től az érsekújvári („dunáninenni” kerületi és bányavidéki végvidéki) főkapitányi/főgenerálisi poszton váltja gróf erdődi Pálffy Istvánt, amelyet 1663-ig Érsekújvár elestéig tölt be. 1655-től császári tábornagy. Lásd: Cseh–Szombathy László: I. Rákóczi György 1644-es hadjárata. I. rész. In: Hadtörténelmi Közlemények. Új folyam. 3. [47.] évf. 1956. 1. sz. 43–76. Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században. (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”) In: Történelmi Szemle. XXXIX. évf. 2. sz. 1997. 257–288.; Dr. Antonio Schmidt-Brentano (München): Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815) Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano. 2006. 31.

[10] (lat.–magyar): az igaz (azaz református) hitnek/vallásnak szabados (azaz szabad) gyakorlását/gyakorlatát

[11] requiráltatván (requiro 1, lat.): megkerestetvén, megkérdeztetvén

[12] A Zemplén vármegyei Tokaj az Abaúji Református Egyházmegyéhez tartozott egyház-igazgatásilag. Az Abaúji Református Egyházmegye esperese Varsányi Dániel tokaji lelkész (1637/1638–1644), míg a Zempléni Református Egyházmegyéé Miskolci Csulyak István (1629–1645). Lásd: Debreceni Ember Pál: A magyarországi és erdélyi református egyház története. Fordította: Botos Péter. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, 2009. 281–283, 405–406., 409., 414., 725., 768.; Abaúji ref. egyházmegye. In: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi Sándor. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Bp., 1977. Az elektronikus változat szerk.: Tóth Ferenc – Tóth Gábor Ádám. Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Elektronikus Könyvtára, Debrecen, 2005. (Interneten: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=7 – utolsó letöltés: 2018. augusztus 22.)

[13] mindjárást – azaz mindjárt

[14] cedálván (cedo 3, lat.): itt átadván, végbe menvén, engedelmeskedvén

[15] restituálja (restituo 3, lat.): visszaadja, visszahelyezze, helyreállítja

[16] introducáltatni (introduco 1, lat.): bevezettetni, beállíttatni

[17] observáltassék (observo 1, lat.): itt megtartassék, tekintetbe vétessék

[18] usus (lat.): szokás, gyakorlat

[19] de cetero (ceterus 3 – a többi, egyéb, más, lat.): egyébként

[20] gratiose (lat.): szívesen, kedvesen

[21] propensus 3 (lat.): hajlandó, jóindulatú, szíves

[22] manemus (maneo 2, lat.): maradunk, megmaradunk. Akikhez egyébként kegyesen hajlandónak maradunk.

[23] secus 3 (lat.): másként, másképpen,

[24] Secus non facturus. (lat.): Másként ne akarjanak cselekedni!

[25] (lat.): Kelt a mi sárospataki várunkban, az Úr 1644. esztendeje április havának 3. napján.

[26] manu propria (lat.): saját kezűleg

[27] P. S. (lat.): post scriptum – utóirat

[28] Őrmező (Strážske, ma Szlovákia), a 17. században a Homonnai Drugeth család birtoka, 1630-ban a település legnagyobb birtokosa Homonnai Drugeth János, de mellette más nemeseknek is volt itt kisebb birtoka. MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Iratok. Loc. 101. No. 475. Rectificatio Portarum Comitatus Zempliniensis. Kb. 1630.

[29] Varannó (Vranov nad Topľou, ma Szlovákia) a varannó-csicsvai uradalom központja 1630-ban több mágnáscsalád megosztva birtokolta. Bár a forrás nem részletezte, de az uradalomban, ebben az időszakban többek között az alábbi főúri családoknak volt jelentősebb birtokrésze: Esterházy, Homonnai Drugeth, Nyáry. MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Iratok. Loc. 101. No. 475. Rectificatio Portarum Comitatus Zempliniensis. Kb. 1630.; Oláh Tamás: Csicsva vára a Bocskai-felkeléstől a Thököly-felkelés végéig. In: Végvár és mentalitás a kora újkori Európában. Szerk.: Berecz Mátyás – Bujdosné Pap Györgyi – Petercsák Tivadar. Eger, 2015. (Studia Agriensia 31.) 181–216.

[30] Terebes (Tőketerebes, Trebišov, ma Szlovákia) a Homonnai Drugeth család uradalmi központja, 1630-ban Homonnai Drugeth János és más nemesek birtoka. MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Iratok. Loc. 101. No. 475. Rectificatio Portarum Comitatus Zempliniensis. Kb. 1630.

[31] restituálja (restituo 3, lat.): helyreállít, visszaállít, visszaad

[32] pertinentia – tartozék

[33] ab antiquo – régtől, régtől fogva, régóta

[34] introducáljon (introduco 1, lat.): bevezet, beállít

[35] requirál – megkér, megkeres, megkérdez

[36] Kazinczy Ferenc saját kezű betoldása

 

 

Utolsó frissítés
2018.08.22.