Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
5000. Szolnok, Pozsonyi út 40-42.
Telefon: 
+36 56 421 404; +36 56 344 161
Nyitva tartás: 
H-Cs: 8:00-15:30 P: 8:00-13:00
Reformációs projekt koordinátora
Horváth Gergő
horvath.gergo@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Január
 

Kazinczy Ferenc levele a jászberényi közös, katolikus és református vallású tanulókat egyaránt nevelő iskolában alkalmazandó szabályokról

Kazinczy Ferenc 1786 és 1791 között tíz északkeleti vármegye (köztük a Jászságé és a Kiskunságé) iskolájának volt a királyi tanfelügyelője. Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára készülő forráskötetéből olvasható első részlet e minőségében 1787. október 31-én - éppen a reformáció napján - írt levelét adja közre, amely a jászberényi közös, katolikus és református vallású tanulókat egyaránt nevelő iskolában alkalmazandó szabályokról szól.
Kazinczy Ferenc levele a jászberényi közös, katolikus és református vallású tanulókat egyaránt nevelő iskolában alkalmazandó szabályokról

Az évszázadokon átívelő történelmi viharok olyannyira mély nyomot hagytak e terület, a jelenlegi Jász-Nagykun-Szolnok megye, településeinek történetében, hogy a 18. század közepéig bezárólag szinte minden helyi forrás odaveszett.  A jelenlegi megye elődje, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye csak 1876-ban született meg, területén pedig, ha nem számítjuk a később bekövetkezett, kisebb közigazgatási változásokat, két nagy törvényhatóság, a Jászkun Kerület, illetve Heves és Külső-Szolnok vármegye osztozkodott. E tényezők miatt a megyei forráskötet szerkesztői a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában található írásos és képi forrásanyagok mellett más közgyűjteményekben található primer forrásokat is bevontak a vizsgálatba, s közülük a fontos kiegészítő iformációkkal bírókat beemelték a kötetbe. E dokumentumokból is adunk közre ízelítőt, amikor a levéltár előkészületben lévő kötetét bemutatjuk, de első alkalommal egy saját forrást teszünk közzé:

Kazinczy Ferenc levele a jászberényi közös, katolikus és református vallású tanulókat egyaránt nevelő iskolában alkalmazandó szabályokról
Jászberény, 1787. október 31.

Alább írtak, egy részről ugyan én Kazinczy (Kazintzhÿ) Ferenc, úgy mint ezen Kassai Tudománybéli Megyében lévő nationalis[1] iskolák királyi inspectora,[2] másrészről pedig mi, jászberényi (jberényi) helvéciai vallástételen[3] lévő evangelicusok,[4] nevezetesen pedig ezen megnevezett eklézsiának elöljárói, adjuk tudtokra, mindeneknek, hogy minekutána mi, itt lévő reformátusok felséges urunknál s a felséges dicasteriumok[5] előtt, különös reformata iskolának engedése eránt sikeretlenül esedeztünk, s megnevezett királyi inspector úr bennünket afelől bizonyossá tett volna, hogy az eddig érkezett normativumoknak,[6] értelmékhez képest, a protestánsok olyan helyeken, ahol csak privatum religionis exercitium[7] vagyon, ha ugyan azon helységet elegendő számú katolikus szülék is lakják, különös protestáns iskolának felállítására engedelmet nem nyernek. Hanem ahelyett közös, azaz katolikus és protestáns tanítókkal providealt[8] iskolákat várhatnak, gyermekeinek legjobb móddal lehető tanítások, s egy vallásunkon lévő tanítónak közinkbe hozása, s következésképpen az iskolák közössé tétele eránt ilyetén kötésre léptünk.

1-ör Hogy ezen közös iskolában valamig[9] ez tartani fog, s a református gyermekek belé járnak, a katolikus tanítókon kívül, egy reformatus tanító is legyék, aki mind fizetésre, mind tekéntetre, mind a tanításbéli teherhordásra tökéletesen hasonló légyen, a katolikus tanítókhoz, s fizetését ugyanabból a fundusból, s ugyan aszerint vonja, amint katolikus kollegái, s csak az a különbség légyen, hogy a református tanítót ne a királyi inspector küldje, hanem az ekkelia[10] három alkalmatos individuumot[11] kandidáljon, amelyekbűl a királyi inspector a legalkalmatosabbat kiválasztani s konfirmálni[12] fogja.

2-or Hogy a katolikus professorok a református gyermekek előtt a vallástanításhoz teljességgel ne ereszkedjenek, ha pedig valamikor beereszkednének és a Fölséges Helytartó Királyi Tanácsnak 4-ae 8-bris 1785.[13] 28427 kiadott rendelése meg nem tartatnék s abbéli panaszokért a királyi inspector egy hónap elfolyása alatt illendő elégtételt nem adna, s sérelmeket nem orvoslaná, református lakosoknak szabad légyen minden következtetéstől való félelem nélkül tanítójukat s gyermekeiket a közös iskolából visszavonni s különösen taníttatni.

3-or Hogy semmiféle vallásokkal ellenkező ceremóniákra, annyival inkább könyörgésekre ne kényszeríttetthessenek, mikor a katolikus gyermekek a cathecheta[14] keze alatt lesznek a reformátusok különösen a református cathecheta vagy tanító alá gyűljenek, s akkori, sőt ha a Reformata Eklézsia szükségesnek találja, vasárnapon bent is vallásokat azzal a tökéletes szabadsággal, amellyel a különös iskolákban taníttatik, taníthassák.

4-er Hogy valamint a katolikusok részéről egy localis director[15] állítatott, úgy a reformátusok részéről is egy állítasson, aki szintén azzal a hatalommal s tekéntettel[16] bírjon, amellyel a katolikus localis director bír. Az iskolában akkor, amikor neki tetszeni fog bemehessen, a tanítók tanítására vigyázzon, őket, ha hibáznak, megföddhesse, egyébiránt pedig a rendeléseket a királyi inspectortól aszerint vegye, mint a katolikus, s a beküldendő relatiokat ezzel együtt subscribállya.[17]

5-ör A királyi inspector s ennek távollétében a localis directorok szorgalmatosan vigyázzanak, s elháríttassák, egész igyekezettel munkálják, hogy a református gyermekek a catholica religiora térésre, templomba való járásra, imádságok mondására, ceremóniák csinálására se erőszakos móddal, se csalogatással, se persuasioval[18] ne vonattassanak.

6-or A protestáns felekezet a tanítóknak semmi különös bért ne fizessen, s az iskolaépület felépítésére, feltartására, sőt némely szükségeseknek megszerzésére is (amilyen a székek, táblák, kréta, s a többi) a katolikus lakosok felett ne terheltessen.

Melyről adjuk ezen nevünk aláírásával megerősítetett levelünket. Jászberény (JBereny) die 31-a 8-bris 787.[19] Kazinczÿ Fer. úgymint a Kassai Tudománybéli Megye Nemzeti Oskoláinak K. Inspectora (L.S.)[20] m.p.[21] a Jászberényi Helv. Confessiot tartó Ekklesia[22] részérül Korlan György, Feke János Szappanos Mih. Ördög Andr. Serke János, L.S. Coram Me Adamo Barkasy V.D. Min.stro. Helv. Confs. addict. JBereny[23] L.S. mp.

 

Jelzet: MNL JNSzML V. 1. c. 26. csomó 104.

Másolat, autográf.

 

[1] nationalis (lat.): nemzeti. A nemzeti iskolák olyan tanintézmények voltak, ahol csak nemzeti nyelven folyt az oktatás.

[2]inspector (lat.): felügyelő. Kazinczy Ferenc 1786 és 1791 között tíz északkeleti vármegye (köztük a Jászságé és a Kiskunságé) iskolájának volt a királyi tanfelügyelője.

[3]helvétziai vallás: helvét hitvallás, református vallás

[4]A szóhasználat megtévesztő lehet, de a református vallásúakat sokáig evangélikus reformátusoknak is nevezték.

[5]dicasteriumok (dicasterium, lat.): kormányszékek

[6]normativumoknak (normativum, lat.): szabályrendeleteknek

[7]privatum religionis exercitium (lat.): egyéni vallásgyakorlás

[8]provideált (provideo, lat.): ellátott

[9]valamig: amíg

[10]ekkelia: eklézsia

[11]individuumot (individuum, lat.): egyént, személyt

[12]konfirmálni (confirmo, lat.): megerősíteni

[13]4-ae 8-bris 1785 (lat.): 1785. október 4-én

[14]cathecheta (ógör.): hitoktató

[15]localis director (lat.): helyi igazgató

[16]tekéntettel: tekintéllyel

[17]subscribállya (subscribo, lat.): aláírja

[18]persuasioval (persuasio, lat.): meggyőzéssel, rábeszéléssel

[19]die 31-a 8-bris 787. (lat.): 1787. október 31.

[20]L. S., (locum sigillum, lat.): pecsét helye

[21]m. p., (manu propria, lat.): saját kezűleg

[22]JBerényi Helv. Confessiot tartó Ekklesia: Jászberényi Református Egyház

[23]Előttem, Barkasy Ádám, a jászberényi református vallásúak lelkésze és aldiakónusa előtt.

Utolsó frissítés
2018.01.21.