Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 Július
 

Kiss Istók János és Bötör Örzse viselt dolgai

A lakosság erkölcsének, hétköznapokban való magatartásának figyelemmel kísérése minden korban megjelenik az állam és az egyház tisztségviselői részéről. Erre jó példa és a ma emberének is tanulságos, bár néhol megmosolyogtató az itt olvasható két dokumentum. A gigei református lelkész és az alszolgabíró a vármegye felé tett jelentései Kiss Istók János és Bötör Örzse erkölcseit vizsgálják. Az itt közölt két forrás újabb ízelítő is egyben a készülő 21 kötetes forráskiadvány-sorozat Somogy Megyei kötetéből!
 Kiss Istók János és Bötör Örzse viselt dolgai

Szentgyörgyi István gigei református prédikátor a község erkölcstelen életet élő lakosainak viselt dolgairól tájékoztatja, a vármegyét

h. n., é. n.

 

Tekéntetes Nemes Vármegye!

 

A káromkodás és paráznaság ellen a múlt esztendőnek elein keményen méltóztatott parancsolni a T. N. Vgy,[1] hogy minden lelki tanító szorosan vigyázzon az Isten törvényével mérséklett kötelességére. Én már ez eránt a vétek eránt a concernens[2] szolgabíró urat, mind leveleimmel, mind embereimmel megkerestem, de mind ez ideig meg nem nyerhettem. A’ volt a T. N. Vgyétől rendelve, hogy a dolog első alispán úrnak, vagy pedig a másodiknak írásban adassék be. Alázatosan könyörgök tegyen a Nemes Vármegye az eránt rendelést, hogy a dolog investigáltassék.[3] A Tettes[4] Országh András úr most tábla, és az előtti főszolgabíró úr investigált ugyan a dologban, de az asszony mégis él buja életet, melyet megmutatok annak idejében, az investigáns úr előtt. Olyan személy is van akit, mind[5] katonát a király parancsolatok miatt megesküdtetni nem mertem, elvitte az asszonyt és minden ceremónia és esketés nélkül él mint feleségeivel, minden oraim[6] pedig szül, az investigatio nem árt, mert aki nem bűnös, ártatlanná teszi, a bűnöst pedig meggyőzi.

Erről kegyes válaszát várván vagyok.

A Tekéntetes Vármegyének

alázatos szolgája

Szentgyörgyi István

gigei ref. prédikátor

[Külzeten:]

171. Januarius 10kén 814. tart. Ngyűlésen[7]

Végzés

Sárközy Lajos szolgabíró úrnak[8] a végett adatik ki, ezen kérelem levél, hogy a benne feladott vétkek eránt szoros nyomozást végben vinni, és kijővén azoknak valósága a bűnösöket keményen megbüntetni el ne mulassa,[9] várattatván róla jelentés. Költ mint feljebb. Olvasta s kiadta Sárközy Albert h.aljegyző.[10]

 

MNL SML IV. 1. c. Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai. Folyamodványok, kérelemlevelek 46. d. 1408/1814. ügyiratszám, 107/1814. iktatószám.

Eredeti, kézzel írt, saját kezű aláírással ellátott tisztázat.

 

Sárközy Lajos alszolgabíró jelentése Szentgyörgyi István gigei református prédikátor községi lakosok erkölcstelenéletével kapcsolatos folyamodására

Kaposvár, 1814. április 20.

 

Alól írt Januarius 10kén 1814k esztendőben tartatott nagygyűlés alkalmatosságával kiküldetve lévén az 171k szám alatt tiszteletes Szentgyörgyi István gigei prédikátor úr által beadott kérelem levélnek következésében, melyben az némely buja és fajtalan életű, úgy káromkodó emberek ellen vizsgálódást és büntetést kíván, alázatosan jelentem; hogy kimenvén a nevezett helységben, az említett prédikátor úrnak jelenlétében, öszve hivatván, nemcsak az helységnek elöljáróit, hanem más lakosokat is, vizsgálódásomat elkezdvén, a tiszteletes úr különösen Kiss Istók János ellen tette panaszát, hogy ez több esztendőktől fogva Bötör Örzsével fajtalan életet él, azomba én minekutána a többször nevezett tiszteletes úr semmi bizonyságot nem tudott előállítani, akivel ezen állítását megbizonyíthatta volna; megkérdeztem a helység elöljáróit és jelenlévő lakosokat és, ha tudnának e és tapasztaltak volna e valamit, melyből a vádoltattaknak együtt való fajtalan életek bizonyossá tétetődhetne, akik is azt felelték hogy: igaz ugyan hogy Kiss Istók János egyetértőleg és barátságosan van Bötör Örzsével, többnyire együtt dolgoznak és munkálkodnak, de semmi fajtalan cselekedeteket nem tudják és nem hiszik hogy lehetne, mivel mind Kiss Istók János már egészen megőszült ember, mind Bötör Örzse öreg és igen beteges is, melyet magam is tapasztaltam. Kiss Istók János pedig maga is azt vallotta, hogy ő sokat dolgozik a nevezett asszonynak, de azt azért kéntelen tenni, mivel attól nagyobb számú kamatos pénzt vévén fel, annak kamatjába kell néki azon munkákat tenni és így semmi ellene ki nem világosodván, mint ártatlant, a büntetéssel nem terhelhettem. Költ Kaposvárott Apr. 20kan 1814.

 

Sárközy Lajos

alszbíró[11]

[Külzeten:]

Jan 10kén 1814k eszt. tart. n. gyűlés[12]

171k számra

Sárközi Lajos alszolgabíró jelenti, hogy gigei prédikátor Szentgyörgyi István úr által, mint fajtalan életű ember Kis Istók János lakos és Bötör Örzse ellen semmi ki nem világosodván, azokat nem büntethette.

1408. Aug 17én 814 ttott ngyűlésből[13]

 

Végzés

Sárközy szbíró[14] úr fent írt jelentése szerént ezek kiküldöttségnek eleget tett. k. m. f.[15]

 

MNL SML IV. 1. c. Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai. Folyamodványok, kérelemlevelek 46. d. 1408/1814. ügyiratszám.

Eredeti, kézzel írt, saját kezű aláírással ellátott tisztázat.

 

Közli: Polgár Tamás (MNL SML)

 

[1]T. N. Vgy: Tekintetes Nemes Vármegye

[2]concernens (lat.): illetékes

[3]investigáltassék (lat.): kivizsgáltassék

[4]tettes: tekintetes

[5]mind: mint

[6]értelmezhetetlen szó

[7]tart. Ngyűlésen: tartott nagygyűlésen

[8]Sárközy Lajos 1813-től a Babócsai járás alszolgabírója, 1824–1840 között főszolgabírója volt.

[9]mulassa:mulassza

[10]h.aljegyző: helyettes aljegyző

[11]alszbíró: alszolgabíró

[12]Január 10-én 1814. esztendőben tartott nagygyűlés

[13]1408. Aug 17én 814 ttott ngyűlésből: 1408. szám alatt 1814 Augusztus 17-én tartott nagygyűlésből

[14]szbíró: szolgabíró

[15]k. m .f.: kelt mint fent

Utolsó frissítés
2017.07.25.