Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Július
 

Antal Géza református püspök

Antal Géza élete Krisztusról szóló ékes bizonyságtétel volt. A szószéken, a katedrán, a sajtó hasábjain, könyveiben, városi és országos közéleti munkásságában egyaránt Krisztus követségében járt. Embersége érzékelhető volt minden megnyilatkozásában. Lelkipásztor volt és maradt mindenkor és mindenhol. Lelki, szellemi testamentuma gazdag üzenet egyháza és nemzete számára. Emlékezete legyen áldott. [1] „Én is voltam ösztöndíjas, egy nyomorúságos országnak egészséges lelkű fia, aki elindult, hogy tanuljon, hogy világos fejjel, tiszta szívvel, gyémántkeménységű akarattal haza jöjjön építeni annak országát, akinek dicsőségét ma is elfátyolozza a bűn.” Antal Géza [2]
Település: 
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése Antal Géza református püspök, teológiai író
 Antal Géza református püspök

Pongrácz József teológiai tanár, főiskolai könyvtáros Antal Géza nagy ismerője és tisztelője volt. 1928. évi egyik méltatásában (Dunántúli Protestáns Lap) így ír szolgatársáról: „Dr. Antal Gézát Isten megáldotta azzal a képességgel, hogy minden iránt érdeklődik, ami szép, jó és igaz. Ismeri a művészet legmagasabb régióit; a költészet széles területe kedves otthon neki, de szelleme bejárta a közgazdaság, a politika hasonlóan nagy birodalmait. Isten megadta néki a tisztánlátás, az erős ész adományait, de ugyanakkor a szív embere volt. Ajtaja nyitva állt mindenki előtt, aki segítségért, tanácsért ment hozzá."

Antal Géza 1866. március 17-én született Tatán, ahol édesapja, Felsőgelléri Antal Lajos ügyvéd volt. Édesanyját Nagy Lídiának hívták. Elemi iskoláit a tatai református iskolában, az alsó gimnáziumot pedig a helyi piaristáknál végezte. 1878 őszén került Pápára, a református kollégium ötödik osztályába.

A híres Képzőtársaságban is eredményesen munkálkodott, s 1882-ben tett jeles osztályzatú érettségi vizsgát. 1882 őszétől már teológusként tanult a pápai Református Teológiai Akadémián. Több pályázaton is első díjat nyert, s tanulmányait kiemelkedő szinten végezte el. 1885-ben elnyerte a Stipendium Bernardinum Alapítványt, s ezen joggal tanulmányait Utrechtben folytathatta.

Sok kitűnő tanára közül kiemelkedett a neves Opzoomer professzor, akitől logikát, metafizikát, lélektant, bölcsészetet és vallástörténetet tanult. Többször megfordult a professzor házában is. A professzor Adél lányával való megismerkedéséből később házasság lett. Adél igazi alkotótársa lett; írói munkássága a magyar irodalmat is gazdagította. Az írónő Wallis néven több Arany és Petőfi verset fordított hollandra. Kiemelkedő fordítói alkotása Madách Imre: Az ember tragédiája holland nyelvre való átültetése volt. Ezen fordításai megtalálhatók a pápai református könyvtár Papensia gyűjteményében.

Antal Géza utrechti tanulmányai során beható egyháztörténeti kutatómunkát is végzett, amelyből könyvet is írt. Stipendiuma révén meglátogatott más nyugati egyetemeket is, így jutott el Tübingába, Leydenbe és Berlinbe. Gazdag ismereteket és tapasztalatokat szerezve tért vissza Pápára. Lelkészi oklevelet 1888-ban szerzett Pápán, bölcsészet-tudori diplomát pedig 1893-ban a bécsi egyetemen kapott. 1888-tól a pápai Református Főgimnázium vallástanáraként működött, de tanított görögöt, németet, magyart, latint, görögpótló irodalmat is. 1895-től a főiskolai köztartás vezetője lett, egészen 1902-ig.

1899-ben teológiai tanárrá választották, a pápai Akadémia Rendszeres Teológiai tanszékére, ahol 1917-ig szolgált. 1917-1927-ig, püspökké való megválasztásáig a Bölcsészeti tanszék tanára volt.

Megragadott minden eszközt, hogy a Főiskola jó hírét munkálja. Különösen tehette 1903-tól, amikor  gazdasági tanácselnökké választották, amely tisztet 1914-ig egyházkerületi főjegyzővé (püspök-helyettessé) választásáig töltötte be. Az egyházát s iskoláját országgyűlési képviselőként (1910-1918) is szolgálta. Hasonlóképpen eredményes volt észak-amerikai tanulmányútja (1905-1906), ahol az egyetemes konvent megbízásából a magyar református gyülekezeteket látogatta meg, s tapasztalatairól a konventhez írott jelentésen kívül „Tanulmányok" сímű könyvében számolt be. Amerikai útjának levelezését, egyéb magánleveleivel együtt (több tízezer levelet), külön fondban a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára őrzi. Antal Géza a konvent tanügyi bizottságának tíz évnél tovább volt előadója, a Református Egyházi Könyvtár (Parochiális Könyvtár) alapítójaként és szerkesztőjeként írta be nevét az egyháztörténet tudományába. Már 1914-ben felmerült püspökké választása, de a jelölést nem fogadta el, mert nem kívánt volt professzora elé lépni.

Antal Gézát a magyarországi Komárom hívta meg lelkipásztorának, a Dunántúli Református Egyházkerület pedig püspökének választotta. Az ünnepélyes beiktatásra 1924. október 29-én került sor. Az új püspök azonnal hozzálátott a dunántúli gyülekezetek meglátogatásához. Kiemelt feladatként vállalta az egyházkerületi intézmények anyagi megerősítését, különösképpen gondja volt a Pápai Főiskolára, hiszen a vesztett háború utáni pénzromlás nagyon megrendítette az intézmények anyagi alapjait. Holland kapcsolatai is nagy segítséget nyújtottak ehhez a stabilizáló munkához.

Antal Géza 5 000 kötetes könyvtárát a főiskolai könyvtárra hagyta, az iskola udvarán pedig saját költségén levéltári épületet építtetett az Egyházkerületnek. 1931-től tevékenyen vett részt a pápai új református templom megépíttetésében, s az ő szervező vezetése mellett tartották meg 1931-ben a pápai református kollégium 400 éves fennállásának jubileumi ünnepségeit. A kormányzó érdemei elismeréseként a püspököt az arany Signum Laudissal tüntette ki.

30 önálló műve, 306 cikke jelent meg főként magyar folyóiratokban és újságokban, de számos írása holland nyelven is, holland kiadványokban. Mint lelkipásztor, teológiai tanár, püspök, országgyűlési képviselő rengeteg kiváló beszédet tartott ( a Tisztelt Ház egyik legnagyobb szónokaként tartották számon ), amelyeknek jelentős része nyomtatott művekben is olvasható.

Rendkívül sokoldalú, a teológiában, filozófiában, az egyháztörténetben és irodalomban művelt ember volt, akit a modern gazdaság és pénzügy világa is érdekelt, így egyházát, s a rábízott választóit minden fórumon képviselni tudta.

Az I. világháború alatt kizárólag a humanitárius ügyeknek szentelte munkásságát. A hadbavonultak családtagjainak segélyezése, az anya és csecsemővédelem,
s a menekültek ügyei voltak számára a legfontosabb megoldandó feladatok. Az összeomlás után a politikai élettől visszavonult, ami nem tartotta vissza Pápa város kommunista vezetőit attól, hogy mint túszt fogságba ne hurcolják. A kommün bukása után 1919-ben Hollandiába ment, hogy ott a magyarság érdekében végzett (korában már elkezdett) munkáját folytathassa. Holland városokban tartott előadásaival, holland újságokban megjelentetett írásaival a sok ezer sebtől vérző hazáját és egyházát szolgálta. Holland feleségével együtt nagy részt vállalt magyar gyerekek hollandiai üdültetésének megszervezésében. Ő alapította meg a Magyar-Holland Társaságot Budapesten, s a Holland-Magyar társaságot Hágában. 

Érdemei elismeréseként Pápa város képviselőtestülete 1929.december 7-én a város díszpolgárává választotta. A határozatot így fogalmazták meg és fogadták el Pápa városának törvényhozó atyái: „Dr. Antal Géza püspököt Pápa megyei város díszpolgárává választja, arcképét a tanácsterem számára megfesteti és a Hal-teret nevéről: Dr. Antal Géza térnek kereszteli el."

Antal Géza számos tudományos, művészeti, irodalmi társaság tagja volt Hollandiában: a Németalföldi Irodalmi Társulatnak, a Zeelandi Tudományos Társulatnak,
s az Utrechti Tudományos és Művészeti Egyesületnek. Magyarországon a Petőfi Társaság irodalmi érdemei elismeréséül 1926-ban tiszteletbeli tagjává választotta. Pápán a Pápai Jókai-körnek 10 éven át volt elnöke és szellemi vezére. Ugyancsak 10 évig állt a helyi Pápai Hitelbank élén, amelynek irányítását nagy közgazdasági tudásával a legnagyobb gondossággal végezte. A helybeli közcélú és jótékony intézményeknek bőkezű pártfogója volt, az épülő református templomra, és a református szeretetházra jelentős összegeket adományozott. Mindig szívén viselte a Főiskola ügyét. A Kollégiumot alapítványaival és adományaival segítette.

Gyümölcsökben gazdag szolgáló élete utolsó éveiben súlyos betegség terheit hordozta. A gyógyíthatatlan kór 1934. december 30-án vetett véget földi életének. Halálos ágyán ott feküdt mellette szeretett Petőfi kötete. Temetése 1935. január 2-án volt óriási részvét mellett Pápán. A temetési beszédet Dr. Ravasz László dunamelléki református püspök mondta híven szolgáló kollégája felett.

Forrás:

[1] https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Nepivall_6_1/?query=A%2...

Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6/I. Konferencia Pápán, 2002. június (Veszprém, 2004)Egyháztörténet, egyházfegyelem, történeti források. Felekezetek együttélése Kövy Zsolt: Antal Géza (1866–1934) dunántúli református püspök élete, tudományos és közéleti munkássága 197-204

[2] http://www.nedcult.hu/courses/antal-geza/

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/80949/041-0348.png?s... - doktorrá avatás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollN...(d%C3%ADszp*)&pg=278&layout=s - gyászjelentés

További források: 

http://refeklezsiak.gportal.hu/gindex.php?pg=29070708

http://nevpont.hu/view/344

Fotók

 Antal Géza református püspök
Antal Géza, Ravasz László, Soltész Elemér, Stráner Vilmos és Baltazár Dezső H. c. doktoravatása, 1929. XII. 15.
gyászjelentés
Utolsó frissítés
2018.02.24.