Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
Telefon: 
+36 1 455 9050
Nyitva tartás: 
Kutató- és ügyfélszolgálatunk részletes nyitva tartási adataiért kérjük keresse fel intézményi honlapunkat!
Reformációs projekt koordinátora
Kiss Anita
kiss.anita@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Július
 

Domonyi Evangélikus Templom

Szabadon álló, kereszt alaprajzú, egy homlokzati tornyos épület. A torony teljes tömegével a főhomlokzat elé épült, két oldalt tört ívű oromfalak támasztják. A domborműdíszes, csúcsíves vakkeretben lévő ajtó fölött egyenes záradékú, majd félköríves, zsalugáteres ablak. Az övpárkányt és a hajó párkányát gótizáló háromkaréjos ívek díszítik. A hasonlóan gótizáló, szemöldökgyámos ajtó vállának formáját követő motívumok zárják le a torony konzolos főpárkánya alatti tükröt. A hajón szegmensíves záradékú ablakok, egyenes zárású szentély, sekrestye. [1]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1777
Oltárképe Raffaello: Krisztus színeváltozása című alkotásának másolata
Orgonájának adatai 1890-ben épült, egymanuálos, klasszicista, tíz regiszteres orgona. Építette ifj. Bakos Károly
Domonyi Evangélikus Templom

A domonyi evangélikus egyház keletkezését nehéz meghatározni, de 1681-ben már létezett. 

A legrégebbi fennmaradt Canonica Visitatiok (Hamaliar Márton püspök látogatása 1801-ben) részletes leírást adnak a templomról, melynek mai formája 1777-ben alakult ki (felszentelve 1777. szeptember 8.). A későbbiekben toronnyal (1810) és sekrestyével egészítették ki. A tornyot 1848-ban magasították. Oltárát 1778-ban Pozsonyból, a magyar-tót templomból ajándékba kapta. Ezen az oltáron a hétpecsétes könyvön ülő bárány volt látható, melyet két szárnyas angyal (ma a szószék felett) fogott közre, felette tündöklő nap volt ábrázolva. Alatta, középen az Úrvacsora jelenete helyezkedett el (ma az orgonakarzaton látható). A régi írások említést tesznek még két táblácskáról, melyek egykoron az oltáron voltak, ma pedig a szószéket díszítik. Az egyiken egy írott Luther idézet olvasható: "Verbum Domini manet in aeternum" - "Isten igéje megmarad örökké", a másik pedig Jézust, mint jó pásztort ábrázolja bárányokkal körülvéve. A templom berendezését a 19. század végén átalakították és a régi oltárt a zsidói (ma Vácegres) fíliának adták, ahol ma is látható. Az új oltárra Szilárd János akkori lelkész (1888-1927) kérésére a miskolci gyülekezet 1880 óta használaton kívüli régi oltárképét kapta meg ajándékba a domonyi gyülekezet. [2]

Berendezése (padok) copf stílusú. Az angyalszobrokkal díszített szószék késő barokk alkotás. [3] 

A templomnak 2 harangja van: 

Nagyharang:
320 kg-os, 86 cm alsó átmérőjű, b2 alaphangú, öntötte Gombos Lajos Őrbottyánban 1983-ban.

Kisharang:
195 kg-os, 69 cm az alsó átmérője, d2 alaphangon szól, Fritz Wilhelm Rincker vezetésével az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1922-ben. 

A harangok letámasztott fekvő harangszéken függnek, a nagyharang Gombos Lajos féle idomacél jármon, a kisebbik Pozdech József által szabadalmazott öntöttvas jármon helyezkedik el, utóbbit a villamosítás során átszerelték, golyós csapággyal látták el. 

Domonyban - mint ahogy a környék összes evangélikus templomában - mindmáig él az ősi, evangélikus hagyomány szerinti beharangozás, az úgynevezett kiverseléses harangszó. Az istentisztelet kezdete előtt 4 perccel először a kicsi, majd a nagyharang szól, majd mindkettő egyszerre. [4]

A temp­lom fel­újí­tá­sa­kor a bő­ke­zű me­cé­nás, Glück Fri­gyes aka­ra­ta ér­vé­nye­sül­he­tett, és rend­ha­gyó mó­don, két szob­rot is fel­ál­lí­tot­tak a temp­lom­kert­ben.

A temp­lom ke­le­ti ol­dal­fa­lá­nál ál­ló, Jé­zus a jó pász­tor szo­bor iko­nog­rá­fi­ai meg­fo­gal­ma­zá­sát a kéz­ben tar­tott pász­tor­bot, mint att­ri­bú­tum és vál­lán vitt, ös­­sze­kö­tött lá­bú bá­rány, mint szim­bó­lum se­gít ér­tel­mez­ni. A pász­tor­bot a hí­vek nyá­já­nak te­re­lé­sét jel­ké­pe­zi, és ez­ál­tal utal a szo­bor­alak „fog­lal­ko­zá­sá­ra”, míg a más akol­ból va­ló ju­ho­kat az ös­­sze­kö­tött lá­bú bá­rány szim­bo­li­zál­ja. A meg­kö­tö­zött ál­lat, a más val­lás ál­tal fog­ság­ban tar­tott, a jé­zu­si út­ra nem lé­pett tö­me­gek­nek a ke­resz­tény­ség­től va­ló el­kü­lö­ní­té­sét mu­tat­ja. 

A szo­bor ta­lap­za­tán az aláb­bi de­di­ká­ció ol­vas­ha­tó:

Más ju­ha­im is van­nak ne­kem
me­lyek nem ezen akol­ból va­lók,
azo­kat is elő kell hoz­nom
és az én szó­mat hall­gat­ják.
És lés­zen egy akol egy pász­tor. Já­nos 10- 16-

A má­sik szo­bor a temp­lom fő­be­já­ra­tá­nak dél­ke­le­ti sar­ká­nál áll. Egy őr­an­gyal egy kis­gyer­me­ket ka­ron fog­va mu­tat­ja a té­vely­gő­nek a he­lyes út­irányt. A gyer­mek az an­gyal ru­há­já­ba ka­pasz­kod­va néz fel ol­tal­ma­zó­já­ra.

A de­di­ká­ció szö­ve­ge:

Vi­gyáz­za­tok hogy egyei is
e ki­csi­nyek kö­zül megne
vese­tek mert mon­dom nek­tek
hogy ezek­nek an­gya­lai
a meny­or­szág­ban min­den­kor
lát­ják az én me­nyei
atyám­nak az or­cá­ját Mát. 18. 10.  [5] 

Érdekesség, hogy Petőfi Sándor 1843-ban Domonyban járt.

"Horváth Mátyás hévizgyörki evangélikus tanító háza a szíves vendéglátás első állomása. Következő a domonyi evangélikus paplak, ahova együtt rándul át Petőfi Horváth Károllyal Dlhányi Zsiga látására. A jó barát ebbe a kis faluba költözött Pencről. Édesanyja halála után Brocken József lelkész fogadta gyámságába. A domonyi paplakban bizonyosan szintén szíves vendéglátásra találtak. Egykor ebben a faluban volt Petőfi édesapja székálló legény, itt élt hosszú időn keresztül, s itt tért a sírba nagyapja, Petrovits Tamás.

Petőfit a Dlhányi árvák és Brocken fiúk szeretettel vették körül. Kipihenik magukat, Dlhányi Zsigával együtt tovább gyalogol a két jó barát Pencre. Dlhányi erről a penci kirándulásról így emlékezik meg: -,,... átjöttek Domonyba lakóhelyemre, s onnan együtt tettünk két kirándulást Galga völgyén Pencre, Csörföly Lajos iskolatársunkhoz, kinek kedves szülei és szeretetreméltó leánytestvérei körében pár napot töltöttünk." - " [6] 

Forrás:

[1] http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/6997

[2] https://domony.lutheran.hu/gyultort

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_templom_(Domony)

[4] http://www.magyarharangok.hu/domony.html

[5] http://ethnodanubia.eu/2017/06/19/a-jo-pasz%C2%ADtor-domo%C2%ADny%C2%ADban/

[6]  https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_Studia_19/?query=domony...

Farkas Péter – Novák László szerk.: Irodalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 19. Szentendre, 198)Jakus Lajos: Életképek Petőfi diák- és ifjúkorából 192-193

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Banyai_10_1880_1882_Pest_megyei_e...

1880, 1882 Pest megyei egyházmegye, "L.XXV"Domony - 319-335 - egyházlátogatási jegyzőkönyv 1880.

https://www.youtube.com/watch?v=ncCbsTk-LCc - harangszó

Fotók

Domonyi Evangélikus Templom
A régi mechanikus óra szerkezete
Jé­zus a jó pász­tor szo­bor
Hosszú, aprólékos restaurálási munka után végre elkészült a domonyi gyülekezet adományaként az Evangélikus Országos Múzeumba került oltárkép
A felújított orgona
Utolsó frissítés
2018.09.23.