Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2024 Június
 

Kalaznói Evangélikus Templom

A falu főutcája feletti dombon szabadon álló, késő barokk stílusú, egyhajós templom, északi homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu szemöldökén német nyelvű építési felirat, felette hullámíves szemöldökpárkány, alatta kő országcímer, mellette bekarcolt évszám: 1789. A nyugati homlokzaton kőkeretes oldalbejárat. A torony a hajó homlokfalához íves, vázadíszes féloromzatokkal csatlakozik, a torony két oldalán a hajó homlokfalán egy-egy négykarélyos nyílás. A belsőben síkmennyezet. A hajó három oldalán oszlopokon álló karzat, figurális-jelenetes, festett famellvédjének festője feltehetően azonos a keszőhidegkúti evangélikus templom karzatának festőjével. Berendezése a 18. század végén készült. Felszentelve: 1790. Toronysisakját 1939-re datálják. [1]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1787-1790
Kalaznói Evangélikus Templom

Az 1330-as pápai tizedjegyzékből kiderül, hogy Kalaznó ekkor már templomos hely. A püspöki visitatio jegyzőkönyve szerint a település törökkori pusztulása után, a német telepesek érkeztekor, 1722-ben még álltak a középkori katolikus templom alapfalai. Tolna megye protestáns filiáinak jegyzéke alapján a telepes németekből alakult kalaznói evangélikus gyülekezetnek kezdettől fogva volt imaháza, és haranglábuk is lehetett, hiszen az első harangot 1725-ben vásárolták. Az újonnan alakult gyülekezet kezdetben Varsád fíliája volt, s csak 1784. május 25-én vált anyagyülekezetté. Az önálló gyülekezetté alakult kalaznói lutheránusok korábbi oratóriumuk helyére 1787-90 közt építették a ma is álló evangélikus templomot. [2]

Az oratórium berendezésével kapcsolatban érdekes adat maradt fönn. A somogydöröcskei evangélikus gyülekezet 1794-ben felszentelt fatemplomában Kalaznóról vásárolt szószék volt. Pénztárkönyveik szerint az imaház tatarozására is többször fordítottak nagyobb összeget, többek között 1770-ben. Korábbi oratóriumuk helyett épült föl 1787-90 között a 13 öl hosszú (~24 m) és 6 öl (~11 m) széles templom. [3] 

A Kalaznó minden pontjáról látható, késő-barokk templom a falu közepén emelkedő dombon áll. Íves idomtéglákból álló lépcsősor vezet föl bejáratához. [2]

A szegmensíves, füles, barokk kőkeretű főbejárat az oldalbejárat formájával azonos. Felette íves koronázótagozattal lezárt kőtábla német-római császári kétfejű sassal és császári koronával, középen magyar kis-címerrel, oldalt 1789-1889, illetve átfestve 1779-1879-es évszámokkal. Az ajtókeret szegmensívének felirata: 'IHR ENKEL PREISET IOSEPHS RUHM DURCH SEINE HULD ZU GOTTES EHRE / ERBAUTEN VIR DIES HEILIGTHUM, DAMIT MAN HIER DIE TUGENT LEHRE'. Az északnyugati oldalhomlokzaton szegmensíves, füles keretű oldalbejárat, a szentély oldalfalain egy-egy hatalmas lantablak látható. [8]

A templom beosztása egyhajós, sokszögű apszissal kiegészítve, északi főhomlokzatán négyszintes torony emelkedik. A templom jellegzetesen protestáns, U alakú fakarzattal rendelkezik. [2]

Az oltárhoz legközelebbi táblákon kétoldalt az evangélisták, majd az apostolok, az orgona felé eső oldalkarzatrészeken Jézus élete látható. A templomba belépve a sorozat az orgonakarzattól a bal oldali karzat közepéig, majd a jobb oldali karzat közepétől az orgonakarzatig tart, hét-hét táblából áll, s a templom terébe érve egy állásból körbeolvasható. 

A szószékoltár a hozzá csatlakozó papi paddal és sekrestyefülkével a hagyományos kialakítást követi: korinthizáló oszlopok és pilaszterek fogják közre a szegmensívvel emelkedő párkányzatú oltárretablót, a párkányon egy-egy copf váza mellett Mózes és Áron látható. Az oltárképen Getsemáne-jelenet. A festmény a múlt század végén készülhetett. A szószék csúcsán császári korona. Az oltarrekesztő korláton konzolt alakítottak ki a keresztelőtál és -kancsó részére. [8]

Tolna megyében a kistormási Adam März volt híres evangélikus orgonakészítő. A kalaznói templomba is ő készített orgonát. Az orgonakarzaton Náthán és Dávid portréját látjuk. Sajnos az orgona sípjainak nagy részét széthordták a templom egyik kifosztásának idején, és a hangszer így használhatatlan. [4] 

1991-ben a kitelepített egykori kalaznóiak és leszármazottaik jóvoltából a templom külső tatarozását elvégezték. [5] 

A templomot a második világháború végéig használta rendszeresen a falu lakossága, a háborút követő kitelepítések következtében azonban az evangélikus gyülekezet szinte elfogyott. A megmaradtaknak az 1950-es évekig a falu saját papja tartotta az istentiszteleteket, ezután a gyönki lelkész járt át kétheti rendszerességgel. Evangélikus istentiszteleteket 1965-ig tartottak rendszeresen az evangélikus templomban, addigra azonban annyira megfogyatkoztak a hívek a faluban, hogy az önálló evangélikus gyülekezet megszűnt Kalaznón.

Paplak
Az evangélikus pap a templom közelében, a Fő utca 33. számú épületben lakott. A paplak XIX. század második felénél korábbi építését igazolja az épület formája is. Udvari homlokzatát négyzetes alakú, vályogból rakott tornácoszlop-sor keretezi. Az épület utcafrontos, hátrafelé rövid ház, az utcával párhuzamos, különálló gazdasági épülettel. Vert falazatú. Az épület egészen az 1990-es évekig az evangélikus egyház tulajdonában állt, s a vagyonuktól megfosztott, de kitelepítésre nem ítélt németek használták.

Iskola
Az iskola és a tanítói lak, a templom melletti második épület, a Fő utca 34. volt. A ház már az 1859-es kataszteri térképen is „Kalaznói ág. ev. Iskola". A kalaznói iskolaépületről az 1929. évi egyházlátogatás alkalmával a következőket jegyezték föl: „régi épület", „nem modern", valamint „építésre szorul" és „a gyülekezet készül helyette újat emelni". ' Az írásos források mellett az épület formái és stílusjegyei is azt erősítik meg, hogy az iskola a XIX. század második fele előtt épült. Az épület az 1859-es térképen is utcafrontos, hátrafelé azonban igen rövid. Az 1928-as belterületi térképen a korábbinál hosszabb formában látható. Az iskola a hátrafelé terjeszkedés során egy tanteremmel bővült, s ennek következtében 1929-ben már két tanterem volt benne. A tanító az épület első felében lakott, a tanítás a ház hátsó helyiségeiben folyt. Az iskola vert falazattal épült.   [2]

A templomkertben található a Megbékélés kapuja, Törő György iparművész alkotása. [7] 

2 harangja van:

Nagyharang: 
525 kg-os, 99 cm alsó átmérőjű, g1 hangú, Seltenhofer Frigyes fiai öntötték 1922-ben Sopronban.

Kisharang:
120 kg-os, 61 cm alsó átmérőjű, esz2 hangú, Seltenhofer Frigyes fiai öntötték 1922-ben Sopronban.

Egy harang öntöttvas járma fekszik a födémen. "Tulajdonosát", a középső harangot elvitték a háborúba, hogy hadi nyersanyagként felhasználják. 
Mindkét harang egyenes Seltenhofer-jármon fűgg, és mind a mai napig kézzel húzva, felülütősen szólaltatják meg. [6] 

Forrás:

[1] http://muemlekem.hu/muemlek/show/8644

[2] https://library.hungaricana.hu/hu/view/TOLM_Lf_11/?query=kalazn%C3%B3%20...

Tolna Megyei Levéltári Füzetek 11. Tanulmányok (Szekszárd, 2006) 258-262

[3] http://kirandulastervezo.hu/celpont/kalazno/evangelikus-templom

[4] http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/evhegyhat.shtml

[5] http://regmult.blogspot.com/search/label/Kalazn%C3%B3

[6] http://www.magyarharangok.hu/kalazno.html

[7] https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/kalazno/evangelikus-templom-22687

[8] http://users.atw.hu/beta-kalazno/kalazno1/index.html

http://users.atw.hu/kalazno/epitesz/temploma.htm - fotók

Fotók

Kalaznói Evangélikus Templom
Kalaznói Evangélikus Templom
A birodalmi A sas hasán a magyar kis címer található, ami már az új hazához való kötődés jele
Kalaznói Evangélikus Templom
Kalaznói Evangélikus Templom
Szószékoltár
Az orgona bal oldalon Nathan próféta. A karzat  indító képe.Az angyali üdvözlet is jól látszik
 Jézus szenvedéstörténete a karzaton
 Neobarokk orgona
Kalaznói Evangélikus Templom
Kalaznói Evangélikus Templom
Az evangélikus temető régi keresztjei nádasdi stílusúak
18.századi kereszt
A keresztek  mellett a 19.század derekán jelentek meg a reformátusok stílusának megfelelő sírkövek
18.századi kereszt
A paplak
A tanítói lakrész mögötti tantermek
A templom és a hozzá vezető lépcsősor
A templom alaprajza
A templom homlokzati terve
Kalaznói Evangélikus Templom
Utolsó frissítés
2019.02.21.