Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Július
 

Késmárk, a régi evangélikus templom

Weber Samu összefoglaló gondolatai a templomról: "Akár a sok találó feliratot tekintjük, akár a szép és sikerült képeket, festményeket és faragványokat szemléljük, bátran lehet állítani, hogy Magyarországban alig lesz valahol templom, mely ezeket és ennyit előmutatni képes volna, mint a mennyit itt megtekinteni alkalmunk van. A szentírás itt nyitott könyv, melyből a művészet a hit főtényeit tetsző és megragadó formákban szemünk elé varázsolja. E templom gazdag és művészies kiállítása azonban minden időre hangosan hirdeti alkotói, elhalt apáink vallásos lelkesedését és minden áldozatra kész hitbuzgalmát." [1] A késmárki evangélikus fatemplom Szlovákia épített kulturális világörökségének részét képezi. A Szentháromság tiszteletére emelt, eredeti állapotában látható templomban napjainkban is evangélikus istentiszteleteket tartanak. A protestáns templomok építését az 1681-ben, a soproni országgyűlésen hozott törvény pontosan meghatározott feltételek mellett engedélyezte. 1717-ben három hónap alatt nyerte el végleges, ma is látható formáját. Népi barokk stílusú. A hatalmas festett boltozat négy csavart oszlopra és széles falakra támaszkodik. Alakját az egyenlő szárú görög keresztet formázó amszterdami Noorderkerk templomról mintázták. [5]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1717
 Késmárk, a régi evangélikus templom

A késmárki régi evangélikus templom bemutatása Weber Samu: Egy régi ág. hitv. evang. templom leírása c. (1888) tárcája alapján, eredeti helyesírással 

Késmárkon is ugy mint mindnnütt a Szepességen, 1674-ben karhatalommal hajtották el az ev. lelkészeket és vették el az ev. gyülekezetek által 124 év óta szakadatlanul használt templomokat az ellenreformáció hősei Volkra tábornok vezérlete alatt. A késmárki ev. gyülekezet is akkor veszítette el régi szép városi templomát, mely az 1486. évben épült. Rákóczy Szepességen is győzedelmeskedvén, az evangélikusokat Késmárkon is visszahelyezte a nevezett templom birtokába 1705-ben, de már 1709-ben Heister táborok végképen a katholikusok részére adta át a templomot, azon gyászos és véres kimenettel, hogy Kray Jakab, Lányi Márton és Topperczer Sebestyén nevű városi tanácsnokokat és egyszersmind az ev. egyház elöljáróit lefejeztette. Emléktáblák a temetőn még most is hirdetik gyászos sorsukat és halálukat.

A községnek most Isten házára szüksége volt. Anyagi eszközök hiányában Vitális Pál és Michaelides János tagokat kiküldte Német- Svéd- és Dánországba kegyadományok gyűjtése végett. A gyűjtő ív mint érdekes ereklye most is őriztetik az ev. egyházközségben. Károly svéd király külön okmányban, lelkes szavakkal ajánlotta az adományok gyűjtését.
1717-ben felépült a templom fából, miután a szilárd építőanyag nem engedtetett meg és csak is a városon kivül egy volt korcsma helyén volt szabad építkezniők.

A szent hely most már 171 éves. Faanyagán nagyon is meglátszik immár az idő vas fogának hatása. Ritka festményének színei mindinkább elmosódnak. Gazdag feliratainak betűi lassanként elenyésznek. 
A templom egyenlőszáru keresztalakban épült. Külseje igen egyszerű, de annál meglepőbb a nagyszerű és áhítatra serkentő belseje. Magas faboltozata az égre emlékeztet, mely kék szinben és szürke-kék felhő árnyalatban ragyogott. E boltozat alját a 12 apostol állja körül életnagyságban, találó arckifejezésekkel és a jelvényekkel díszítve, melyeket nekik tulajdonít a szent irás és a tradíció. Az ég boltozatán az oltár felett trónol a szentháromság ragyogó színekben, mely az egész épületnek a nevét is kölcsönözte.

Az oltár a templom keleti szárában áll, a faragászat és szobrászat mesterműve. Közepén a keresztre feszített Krisztus. Oldala mellett emelkednek Mózes a törvényhozó és Áron a pap, az ó-testámentom képviselői. Az oltár oldalait még angyalok díszítik, kik közül kettő fent is az imát és az áhítatot ábrázolja. 
Az oltár történetére vonatkozólag egy feliraton azt olvassuk, hogy 1718-ban a község állíttatta és 1727-ben Weisz Ágoston Joakim és neje született Várady Szakmáry Mártha aranyoztatták és festették be.
Szakmáry Mártha, férje halála után 1748-ban az oltár mind két oldalán elterülő deszkarekeszt befejeztette, felső részét bibliai feliratokkal és alsó részét alakokkal látta el.
A rekesz alsó részének embernagyságú, festett bibliai alakjai Jézus életéből következők: Egy alak papi öltönyben, karján egynehány kenyérrel. Egy másik alak a jó pásztort ábrázolja. Az oltárhoz csatlakozik a Melchisedek-kép. Az oltár második oldalán a rekeszen a Samaritanusnő látható a kancsóval és Jézus szavaival. 
Az oltáron kívül a szószék is magára vonja a figyelmet. Az alsó részét Dániel, Ézsaiás, és Ezeckiel próféták díszítik, ezeken, mint a törvényen az evangyeliom, emelkednek fel az evangélisták, melyek a tulajdonképeni szószéket körülállják. A szószék fedelén Jézus a győzelem zászlaját lobogtatja. A feliratok az igehirdetésre vonatkoznak.
A szószéket Goldberger Mihály az egyház felügyelője Mangsch Juditha feleségével készíttette és nemes szívvel ajándékozta 1718-ban. Ezt hirdeti a szószék emlékirata is. Mind a két oldalon a család címere látszik.

Az oltár átellenében, tehát a templom nyugoti szárában az a 12 változatú orgona található, melyet a község 1719-ben Csajkovszky József által készíttetett és melyet a felirat szerint 1727-ben Fischer Mihály Unterbauerin feleségével aranyoztatott és ékesíttetett. A nagy orgona alatti positivum 1719-ben Szakmáry Zsigmond és felesége Sontaghin Zsuzsi által készíttetett.

A karzat melyen az orgona áll, alakokkal és képekkel van díszítve, melyek a zenére és éneklésre vonatkoznak.

Hátra van még, hogy a keleti, északi és déli karzatot ritka felirataival és festményeivel leírjuk.
A legdíszesebb karzat a keleti, mely az oltár körül terjed el. Itt áll legiselőször Mózes sugárzó arcával, a mint Sinai hegyről jön és a törvénytáblákat hozza. Azután látszik egy földi város, mely felett csillagos fényben az örökkévaló város lebeg, hova a megdicsőültek átlebegnek. Az egész dicső jelenetre és az ég boldogságára egy angyal figyelmezteti Jánost, Jézus kedvenc tanítványát. Az Isten felhőkben lebeg. Alatta egyik oldalon Ábrahám, a másikon Pál apostol szavai tűnnek elő. A felelet Pál szájából ered. Mózes kérelmével az isten dicsőségeért végződik e képsorozat, mire az Isten felelete következik. Ézsaiás merengve és imádkozva fekszik térdein és egy angyal lánggal érinti nyelvét. Vallomása Jézus születéséről körülveszik a szent háromság képét. Az isten kegyelme a Jézus születése még több felirattal és képpel jeleztetik. Itt Várady Szakmáry címe is látható e jelentéssel, hogy felesége Mártha a szent háromság dicsőitésére 1748-ban készíttette e képeket. Most következnek Jézus szenvedései és diadalai; angyal nyújtja át neki a szenvedés poharát. A halál közelget, sírjánál könyeket hullat Mária, de Mártha a feltámadott idvezítőtől hallja a vigasztaló szót. Jézus dicsőítésével és a könyv felbontásával végződik e gazdag festmények sorozata a keleti karzaton az oltár körül. A vallásszabadság tiszteletére és emlékére e képek felett a császári címer díszlik »sub umbra alarum tuarum« aláírással.
Az éjszaki karzaton Vitális krakkói borkereskedő áldozatkészsége következtében még 12 bibliai tartalomú kép készült felváltva az ó- és uj-testámenton elbeszélései szerint: Az emberek teremtése és Krisztus születése. A körülmetélkedés a zsidóknál és Jézus keresztelése a Jordánban. A húsvéti bárány a zsidóknál és a sz. úrvacsora Jézusnál. Ábrahám feláldozza fiát és Jézus feládoztatik isten által a keresztfán. Jónás feltámad a hal belsejéből és Jézus feltámad a sötét sírból. Illyés próféta menybemenetele és Jézus menybemenetele.
A déli karzaton 12 angyalfő magaslik ki, mely ezeket a hittényeket átellenben nézi és merengve csodálja. Ezen déli karzat meghosszabbításán a sekrestye felé még igen találó versezetekkel találkozunk:
Most következik egy kép, mely József eladatását testvérei által jelezi, és azután a versek folytattatnak.
Weber Samu

[1] https://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1888/?pg=347...

[2] https://www.evangelikus.hu/bemutatjuk-kesmarki-evangelikus-fatemplomot - fotók

[3] https://hu.advisor.travel/poi/Kesmarki-evangelikus-templom-7123 - fotók

[4] http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=080157 - a Vasárnapi újság fotója; 56. évfolyam, 45. szám, 1909. nov. 7. 

[5] https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9sm%C3%A1rki_evang%C3%A9likus_templom

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/52639/?img=0 - képeslap

 

Fotók

A templom 1717-ben. Képeslap
A Vasárnapi újság fotója, 1909.
Az UNESCO által védett nemzeti kulturális örökség
 Késmárk, a régi evangélikus templom
 Késmárk, a régi evangélikus templom
A szentély
 Késmárk, a régi evangélikus templom
 Az orgona
 Késmárk, a régi evangélikus templom
Utolsó frissítés
2018.11.12.