Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.
Telefon: 
+36 1 455 9050
Nyitva tartás: 
Kutató- és ügyfélszolgálatunk részletes nyitva tartási adataiért kérjük keresse fel intézményi honlapunkat!
Reformációs projekt koordinátora
Kiss Anita
kiss.anita@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Július
 

Országgyűlési követjelentés a vallásügyi kérdésekről 1662-ből

Gedey András, Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követének tudósítása olvasható az alábbiakban, amelyben az országgyűlés eseményei, azon belül is a vallásügyi tárgyalások eredményei felől értesítette a vármegyét 1662. július 8-án kelt levelében.
Országgyűlési követjelentés a vallásügyi kérdésekről 1662-ből

Generosi, Egregii et nobiles domini fautores fratres et amici observandissimi colendissimi![1]

 

Salutem et servitiorum meorum addictissimam commendationem[2]

 

Miólta die 5. Junii huszonhét paginábul[3] álló keserves graváminit[4] beadá őfelségének az nemes evangélicus státus,[5] azólta egyszer sem bocsátotta bé az maga compilátorit[6] az ország házához, hanem mind csak ad partem désudált[7] maga gravamininek complanátiójában.[8] Jóllehet az catholicus compilátorok[9] in publicis[10] tettenek ugyan néminemű compilátiót, de nálunk nélkül nem adhattyák be őfölségének, mivel az evangélicus compilátorok[11] éppen huszonnyolcan vagyunk, azkik be nem járunk őkegyelmek közé. Meg nem írhatom kegyelmeteknek, sok ízben mind az hercegek előtt az udvarnál, mind Palatinus[12] urunk és mások előtt is micsoda nehéz és súlyos kérdések s vetekedések forgottanak fenn közöttünk azólta, s de facto[13] is forogjanak, mivel azokat ex actis meis diaetalibus[14] Isten haza vivén meg fogja híven és igazán érthetni kegyelmetek. Die 12. Junii[15] nem győzvén várni az ő fölsége resolútióját,[16] újabb alázatos memoriálét,[17] adánk bé ő fölségének, melynek pariáját[18] viceispán úrnak írott levelemben el is küldöttem, nem tudom kezéhez déveniált-é.[19] Arra jütt vala ugyan 4. Julii ő fölségétűl resolutiónk cum tali intitulatione: Fidelibus evangelici confessionis in hac diaeta praesentibus assignandum.[20] De mivel azon superscriptión[21] (úgy mit az ki szabadságunk és régi szokás ellen lőtt, s nehéz dolgok jühettek is volna ki belőle) felette igen megháborodott az nemes evangélicus státus,[22] azt fel sem szakasztatta, hanem ugyan bepecsételve vissza küldötte Palatinus[23] urunk ő nagysága kezéhez, álatván sok szép rátióval[24] abbul émergáló[25] sérelmét. És jóllehet Palatinus[26] urunk őnagysága is nem kevéssé megindult vala rajta, de mi perseveranter csak inhareáltunk abbeli resolutiónknak,[27] s ott hattuk az őnagysága kezénél azon őfölsége resolutióját.[28] Kihez képest complacáltatván[29] azután őnagyága 6. praesentis[30] ím minenű resolutióját[31] őfölségének praesentált[32] ő nagysága, annak igaz páriáját[33] sub littera A[34] megküldöttem kegyelmeteknek. Kire tegnapi napon lévén nekünk is derekas consultátiónk[35] minémű replicát[36] csinálánk s azt mai nap (böcsül)etes követeink által praesentállyuk[37] is őfölségének sub littera B.[38] Megértheti viszont kegyelmetek, nem kételkedünk az mi kegyelmes urunk őfölsége kegyelmességében, hogy ennyi sok szép rátiókra[39] nézve ne hajollyon alázatos instantiánkra,[40] noha az persecutor[41] urak is igen mesterkednek s mesterkettenek is ellenünk, s ahhoz képest is némelyeket őnagyságok közül minden hímezés hámozás nélkül keményebben kellett írásunkban említenünk. Eddig Istennek neve dicsirtessék szép constantiával[42] és egyességgel volt egymás között az nemes evangélicus státus, mely ha tovább is continuáltatik,[43] minden jót remélhetni ezen ország gyűlésébűl, ha ugyan végben fog mehetni ruptúra[44] nélkül. Az felföldi vármegyék untalan adhortállyák[45] maga böcsületes követtyeit, hogy addig semmire ne mennyenek, valamíg az religió[46] és az németek dolgában való gravaminiainkat[47] nem complanállya[48] ő fölsége, kiben ekkoráig mindnyájan viriliter[49] el is jártunk. Instrukciónk[50] szerint az mikor annak ideje lészen, el nem mulatom hogy be ne adgyak több gravamineket[51] is. Az annonarium subsidiumbeli[52] pénz még kezünknél vagyon, mivel várjuk az gyűlésünk kimenetelét, holott elég ideje lészen beadni az nemes Camarára midőn hazafelé kezdünk is indulni. Költségemre nekem, az mennyit már administrált[53] kegyelmetek, az mint diáriumom[54] szerint computáltam[55] usque ad 26. praesentis[56] fog extendáltatni.[57] Azontúl ha tovább is itt kell mulatnunk, kegyelmeteket bizodalmasan kérem, tegyen provisiot[58] felőle, noha bizony minnyájan szívesen igyekeznénk rajta, hogy mennél hamarébb haza mehetnénk, csak az dolgoknak súlyos és nehéz volta admittálhatná az facilitatiót.[59] Ezentúl is de occurrentibus necessariis[60] (…) bizonyos alkalmatosságom kötelességem szerint el ne(m) mulatom tudósítani kegyelmeteknek.

 

Easdem in reliquo divina commendans protectioni.

Posonio, 8. Julii 1662.

Earundem dominatiorum vestrarum servus addictissimus

Andreas Gedey m. p.[61]

P. S.[62] Bizonyos okokra nézve újóbb kellett felszakasztanom ezen levelemet és így az rupturát[63] másnak ne tulajdonícsa kegyelmetek

 

Címzés: Generosis egregiis et nobilibus N N vicecomiti, judlium et jurassoribus toti denique unversitati nobilium comitatuum Pest, Pilis et Solth unitorum etc. Dominis fautoribus fratribus et amicis colendissimis observandissimis Fülek[64]

Cito, cito, cito, cito, cito, citius[65]

 

Jelzet: MNL PML IV. 1-d. 1662. No. 12. (Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, IV. 1. Pest-Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlésének iratai, d) Közigazgatási és politikai iratok, 1662. No. 12.)

Pozsony, 1662. július 8. Eredeti, külzeten törött viaszpecsét

 

[1] Nemzetes, Vitézlő és Nemes, főtiszteletű, nagyra becsült pártfogó uraim, atyafiaim és barátaim!

[2] Üdvözletemet s odaadó szolgálataimnak ajánlását (ti. küldöm)

[3] Paginábul: oldalból

[4] graváminit: sérelmeit

[5] státus: rend

[6] compilátorit: kompilátorait, sérelmi felirat összeállítóit

[7] ad partem désudált: külön(?) fáradozott

[8] gravamininek complanátiójában: sérelmeinek elintézésében

[9] compilátorok: Vö. 4. jegyzet

[10] in publicis: nyilvánosan (nyilvános ülésen?)

[11] compilátorok: Vö. 4. jegyzet

[12] Palatinus: nádor

[13] de facto: jelenleg

[14] ex actis meis diaetalibus: országgyűlési irataimból

[15] Die 12. Junii: június 12-én

[16] resolútióját: határozatát

[17] memoriálét: emlékiratot

[18] pariáját: másolatát

[19] déveniált-é: eljutott-e

[20] resolutiónk cum tali intitulatione: Fidelibus evangelici confessionis in hac diaeta praesentibus assignandum: határozatunk az alábbi címzéssel: Az ezen országgyűlésen jelenlévő evangélikus hívek részére juttatandó

[21] superscriptión: feliraton/címen, címzésen

[22] státus: rend

[23] Palatinus: nádor

[24] rátióval: indokkal

[25] émergáló: felmerülő, származó

[26] Palatinus: nádor

[27] perseveranter csak inhareáltunk abbeli resolutiónknak: állhatatosan kitartottunk határozatunk mellett

[28] resolutióját: határozatát

[29] complacáltatván: megbékélvén

[30] 6. praesentis: folyó hó 6-án

[31] Lásd fenn

[32] praesentált: adott át

[33] páriáját: másolatát

[34] sub littera A: A jelzés alatt ti. mellékletként

[35] consultátiónk: tárgyalásunk

[36] replicát: választ

[37] praesentállyuk: átadjuk

[38] sub littera B: B jelzés alatt

[39] rátiókra: indokra, érvre

[40] instantiánkra: kérelmünkre

[41] persecutor: nyomozó

[42] constantiával: kitartással, állahattossággal

[43] continuáltatik: folytatódik

[44] ruptúra: megszakítás

[45] adhortállyák: buzdítják

[46] religió: vallás

[47] gravaminiainkat: sérelmeinket

[48] complanállya. orvosolja

[49] viriliter: derekasan

[50] instrukciónk: (követ)utasításunk

[51] lásd fenn

[52] annonarium subsidiumbeli pénz: gabonaadó(?)

[53] administrált: juttatott

[54] diáriumom: napidíjam

[55] computáltam: számítottam

[56] usque ad 26. praesentis: folyó hó 26-áig

[57] extendáltatni: kitartani

[58] provisiót: intézkedést

[59] admittálhatná az facilitatiót: engedhetné a megkönnyebbítést

[60] de occurrentibus necessariis: a felmerülő fontos ügyekről/eseményekről

[61] Egyebekben az isteni gondviselésnek ajánlva. (Ti: Isten áldja meg kegyelmeteket) Pozsonyban, 1662. július 8-án. Leghívebb szolgájuk, Gedey András s. k.

[62] P(ost) S(ciptum): utóirat

[63] rupturát: szakadást, felszakítást

[64] Nemzetes, vitézlő és nemes uraknak, Pest-Pilis-Solt egyesült vármegye alispánjának, szolgabíráinak és esküdtjeinek, valamint az egész nemesi közönségének stb., főtiszteletű, nagyra becsült pártfogó uraimnak, atyafiaimnak és barátaimnak, Fülekre

[65] gyorsan, gyorsabban: ti. sürgős

Utolsó frissítés
2018.12.03.