Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 
2017 Augusztus
 

Prédikációszöveg Észak-Karolinából

A protestáns egyháztörténet számára is érdekes az a közelmúltban Észak-Karolinából hazaérkezett 17. századi prédikációszöveg, amely a Mikes Kelemen Program segítségével került a Magyar Nemzeti Levéltárba. A projektek egymást erősítő voltára jó példa, hogy a Mikes Program által megmentett irat, szervesen kapcsolódik a reformációs projekthez, ugyanakkor a közzétételét, kutathatóságát a Hungaricana projekt is segíti. Az alábbiakban a prédikációszöveg átírása olvasható.
Prédikációszöveg Észak-Karolinából

Észak-Karolinából érkezett haza a közelmúltban az a 17. századi magyar nyelvű prédikációszöveg, amelynek szerzője, az Óváron szolgáló (Mosonmagyaróvár) Komáromi Ábrahám István, református lelkész volt. Prédikációjának szövegét egy 17. században Nürnbergben kiadott prédikáció-mintaszövegeket tartalmazó ősnyomtatvány kötetbe helyezve őrizték meg. 

Az alábbiakban a prédikációszöveg oldalainak fotója, alatta átírt szövege olvasható. 

Alkalmazott jelzések az átírásnál: ()                       nem olvasható/hiányzó szöveg

                                                     ––––                   kihúzott szövegrész

                                                      ¸¸                         elválasztás

 

 

 

Napo(n) penigh föl tamozt, minket és elejibe megiünk.

Mely azért hallasztatot harmad napra

Hogy bizoniossa tönne minket hogy ő mind(en)

bizonial meg hölt mi eröttünk ut 1. Pet. 1.3.[1] d.

Aldot az Isten es az mi U. J. C.[2] Attia az ki az ő nagi

irgalamassabol Uyonna(n) szült minket az elö

remensegre[3] az J. C. halalabol valo föl tamodasnak

altala. Föl tamodot penigh az küvetkezendő

hetnek elsö napja(n) tudnillik vasarnap. Ezert

hogy az melj napon teremtőtte volt az földet, es az

eget, ugian azon napo(n) az földet kegyele(m)mel, az

eget, penigh örömmel, Ennek az napnakis penigh

reggelen az nap föl jüvesekor hogy ezzelis[4] megh

jelentene hogy ö az igassagnak es meghvilagosit

tasnak igaz napja.                                                                         2 Usq.[5]

Tanittatunk es vigaztaltatunkis innet,

Hogi bizoniossan el hidgiunk valamit az Isten mi

nekűnk igert, es az ö igejiben az nekünk hirdettet

azt el tudnillik az örök eletet és az ö Fianak[6] Orszagat

Mert mind(en) bizonyal czak hidgiük megh adgia.

Megis szolgal oktattasunkra, Hogy tudnillik                               3 Usq:[7]

az Isten minekűnk mierőttünk es azmi hasznu(n)k

ra tamodot föl hivek(ne)k T[8]Hoc dixi[9] T. Mert minekűnk tamo,,    T.[10]

dot föl hogy lőnne az mi fejűnk es azmi megh tarto[11]

Urunk, Az mint S. P. A. [12] Philip. 3.2.[13] bizonittia. d.

Mert mi ugy mond menyei polgarok vagiunk Az Hon,,

net az mi megh tartonkat az Ur Jesustis varjuk,

2. Mi eröttűnk tamodot föl hogy minketis föltamoz,

[t]son ha ö benne hizűnk és ha ö benne halunk mgh                   I. Thes.9.14.[14]

Az mi hasznunkra, hogy azbant az ördögot es,

annak orszagat megh rotva(n) mink az bünben

                                                         ne

 

 

 

I.Cor.15.17.[15] ne maradnank hanem ö altala megh igazettatnank

                        Rom.4.25. Es hogy az Satant az mi ellensegünket laba

                        ala tapodna

4. Usus.           Megh feddettetnek ez szentharomság[16] hasznabol.

Redar[17]   1.      Az vakmerö sidok, az kik tagadgiak az ö föl

                        tamadasat

               2.      Az Eutichianusok[18] az kik ugy iteln(e)k felöle

                        hogy föl tamodasa uta(n) emböri termezete Isteni

                        termezetté valtozot volna.

               3.      Azok azkik neminemű el tantorodas miat őtet

                        teszt[19] nelkül valonak allattiak es ollya(n)nak az ki

                        az igaz es valosagos testüköz ne(m) illik tudnillik

                        bizonios helynelkül valonak, lathatatlannak es

                        tapaztalhatatlannak,

5 Usq               Szolgal minekűnk vigaztalasunkra

                        mert ebböl az hit agazattiabol, föl tamodot

                        kimendhatatlan öröme löhet, az mi lölkünk

                        esmeretink,

               1.      Mert bizoniossak lohetűnk az mi bűnűnk bocsanat¸¸

                        tia felöl az millya születesűnk felöl, es az mi mgh

                        igazulasunk felöl,

               2.      Mert bizoniossak löhetűnk az mi megh oltalmazta

                        tasunk felöl és az mi megh dicsöittetesunk felöl.

               3.      Mert ime latunk az Ch(ris)tusba(n) feniesseges

                        dicsőseges es halhatatla(n) embört Azt az ki azelöt

                        az szenvedesekb(en) ollya(n) szegein gyalazatos szemerű[20] es

                        szörniü volt, az mi büneinkert. Ime immar azt

                        lattiuk fenies es dicsösseges allapotb(an).

               4.      Mert ezzel batorithattiuk magunkat az halalba(n)

                        es batrak löhetűnk abb(an)is mivel ime tudgiuk

                                                                                       azt

 

 

                        Hogy ö megh gyozte es el rontotta mi eröttűnk

                        az megh bűntetesnek es az Gehenna tüzenek halalat.

                        Mert vigaztalhattiuk magunkat minde(n)fe¸¸                            s

                        le nijomorusaginkba(n) es mind szomoru s mind

                        fenies allopotunkba(n) gondolkodgiu(n)k az boldogh¸¸

                        sagos allopot felöl. Az mellyet varjunk remelyü(n)k

                        es hidgiunk hogy nekűnk megh adatik, az mi erőt¸¸

                        tünk sok kinokat, es halalt szenvedet. De Ha¸¸

                        talmassa(n) es dicsossegese(n) föl tamodot U.J.Chtust.

                        Az melyre segellye(n) az Atia ugian eze(n) kinokat

                        es halalt szenvedet de dicsossegesse(n) föltamadot

                        Ur J. Ch(ris)tusért Ammen. Per me David Szendi.

                                 in primitias suae Concionatoriae.

                                    Anno 1.6.5.5. mensis Martii die9.

                                   Ovarini. Pastore Stephano Abra

                                 hamide Comaromino. ’manu propia’

              

               Igazsaghnak Istene kivel ming’ az

               megh valtozasnak arneka Az

               tan az te ingen[21] valo jo kedvedbül

               es irgalmassagodbul megigerted

               az mi bünb(en) esöt szivenk(ne)k az

               mgh valtod es nekunk azoknak

               bunos fiainak elis küldotted

               hogi ö minket es mind ö benne

               hivöket sok szenvedésivel[22]

 

 

 

 

es halalaval mgh(valtot)[23] ’mert

 az bunt halalt es ördögit mgh

gyizve(n) mar minketis[24] az ő gyi

zödelmeb(en) reszesit, ki nem mara(dt)

az koporsoban hane(m) fel feltamadott

es fel ment mennegb(e) az ő ati(a)

nak jo[bb]iara, es az égnek feld(nek)¸

birodalmára, tamadgi fel

azert mibennunkis ö ki

mundott es igassugunknak

ara s boldogsagunknak Úr

Jesus Xtus, az te igassa(go)

dal vilagossagiddal kegyelm(e)

del, hogi minek utana

az porbol elo allittatanak

az te hatalmad altal, akkor

az te job kezed felöl alli(t)

tasanik es fel tamaztassik az

az örök gyalazatra hanem

az örök eletre Halgas m

 

[1] Péter apostol első levele 1.3.

[2] Úr Jézus Krisztus

[3] reménységre

[4] Ld. 2. j.

[5] Marginális glossza (továbbiakban: m.g.)

[6] Interlineális glossza

[7] M.g.

[8] Bszúrás helye

[9] Ezt mondtam (Interlineális betoldás)

[10] Beszúrás jelölése

[11] Vagy ’meghvalto’

[12] Sanctus Paulus Apostolus

[13] Szent Pál levele a filippiekhez 3. 2.

[14] Margiális glossza

[15] Ua.

[16] A szövegben háromszöggel jelezve ’

[17] M.g.

[18] Monofiziták, az Erdélybe menekült örmények is eutichiánusok voltak.

[19] test

[20] szomorú

[21] ingyen

[22] ’manu propia’ utáni szöveg piros kiemelései olvashatatlanok

[23] ’Mgh’ = ’meg’

[24] „is” módosítószó gyakran más szóval összekapcsolva látható pl. ezzelis, minketis, vigasztaltatunkis, Jezustis

 

Komáromi Ábrahám István személyére vonatkozóan a Hungaricana közgyűjteményi portálon találhatunk információkat az alábbi linkeken:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_ActaP_2009/?query=Kom%C3%A1romi%20%C3%81brah%C3%A1m%20Istv%C3%A1n&pg=137&layout=s

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_ActaP_2012/?query=Kom%C3%A1romi%20%C3%81brah%C3%A1m%20Istv%C3%A1n&pg=166&layout=s

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_ActaP_2012/?query=Kom%C3%A1romi%20%C3%81brah%C3%A1m%20Istv%C3%A1n&pg=198&layout=s

 

A szöveg átírása és jegyzetekkel való ellátása Bakó Zsigmond, Künstlerné Virág Éva, Kurecskó Mihály, Sárhegyi Tamás (MNL OL) munkája.

Utolsó frissítés
2017.08.30.