Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13.
Telefon: 
+36 96 312424
Reformációs projekt koordinátora
Hegedüs Zoltán
hegedus.zoltan@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 Július
 

Protestáns személyek gyászjelentései a Mayer család iratanyagában

Nagy segítséget nyújt mind intézményünk, mind a családtörténeti kutatók számára a levéltárunk őrizetében lévő, Mayer család iratanyaga között található gyászjelentésekről készült segédlet.
Protestáns személyek gyászjelentései a Mayer család iratanyagában

A famíliához az 1800-as évek elejétől 572 személy elhalálozásáról tudósító dokumentum érkezett. Az értesítések egy része, a család közvetlen hozzátartozóinak haláláról nyújt információt: Mayer Nándor, Károly, Mihály és családtagjaik, valamint a Jerfy, a Beliczay, a Fischer, a Lehner és a Sipos család tagjainak elhunytáról szóló tájékoztatások.

A többiek főként Győrből és környékéről, Bőnyről, valamint Budapestről származnak, de találunk pozsonyi, veszprémi, illetve az ország más vidékeiről érkező gyászjelentéseket is. Az elhunytak között, az országgyűlési képviselőtől az egyházi őrkanonokig, az ügyvédtől az árvaszéki elnökig, több száz ismerős, rokon, barát található.

A család irattárában fennmaradt dokumentumok igazolják, hogy a Mayerok „régi” evangélikus, vallásukat gyakorló családból származtak és a későbbiekben is hasonló meggyőződésű személyeket választottak házastársnak. Ugyanakkor, a famíliához érkezett elhalálozásokról szóló értesítéseket áttanulmányozva megállapítható, hogy távolabbi rokonsági, baráti, üzleti kapcsolatot tartottak fenn más hitvallásúakkal is. A „protestáns” gyászjelentések között 136 evangélikus és 60 református vallású elhunyt személyt találunk. Közülük többen magasabb egyházi tisztséget töltöttek be. Így például a pápai illetőségű, 1925. május 3-án, 84 éves korában elhunyt Gyurátz Ferenc evangélikus püspök nevét is ezen halotti értesítések között találjuk.

A gyászjelentés érdekessége, hogy a temetés helyének, idejének közlését követően három bibliai idézetet is tartalmaz. Az első gondolat a Timótheushoz írt levélből származik „Mert én immár megáldoztatom és az én halálomnak ideje közel vagyon. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam…” Másodsorban az Apostolok Cselekedeteiből idéznek: „De én semmivel sem gondolok; az én életem is nekem nem drága, csakhogy örömmel végezhessem a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jézustól…”. A zárószavakat a Filippieknek írt levélből vették át: „Mert nekem mind életemben, mind halálomban nyereségem a Krisztus.”

Az első idézet ugyancsak megtalálható a Győrben, 1907. november 24-én meghalt Szabó Zsigmond győri református lelkész gyászjelentésén is. Az elhunyt korábban a dunántúli református egyházkerület és a tatai református egyházmegye tanácsbírájáként tevékenykedett, valamint tagja volt a pápai református főiskola igazgató tanácsának.

Jelentős pozíciót töltött be a református hitközösségben, szalacsi Szalacsy Lajos, aki a győri református egyházközség főgondnokaként vált ismertté. Az elhunyt korábban a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági és a Rábaszabályozási Társulat elnöki feladatait is ellátta, valamint tagja volt Győr vármegye törvényhatósági bizottságának is.  

A halotti értesítések között, jelentős számú, magasabb hivatali tisztséget betöltő elhunyt személlyel is találkozunk. Erről tájékoztat csantavéri Törley Bálint kereskedelemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő Budapesten, 1940. december 11-én kelt gyászjelentése. Ugyancsak megrendítő a mindössze negyven évet élt tósziget-csilizközi járási főszolgabíró, felső-eőri ifjabb Stelczer Imre 1907. január 12-i halotti értesítése.

A Mayer családhoz érkezett gyászjelentések között találkozhatunk az 1848/49-es szabadságharcban részt vett katonák elhunytáról szóló tájékoztatásokkal is. Ilyenek például sömjéni Iczés Ferenc evangélikus honvéd főhadnagy nyugalmazott gazdatiszt, eöttevényi Nagy Gedeon református honvédhadnagy, földbirtokos, valamint Szentmihály Sándor ugyancsak református honvédhadnagy, köz- és váltóügyvéd, Győr vármegye törvényhatósági bizottsági tagjának elhalálozásáról szóló értesítések.

Természetesen, oktatási feladatokat ellátó protestáns személyek haláláról tájékoztató jelentésekkel is gyakran találkozunk az iratok feldolgozása során. Itt említendő meg a tóvárosi illetőségű Könczöl Vince református iskolaigazgató, Komjáthy Károly bőnyi evangélikus tanító, vagy Takács József péri református tanító neve is.

A gyűjteményben polgári foglalkozást végző személyek gyászjelentései is megtalálhatóak. Ilyen például a bőnyi illetőségű Csehszombathy István református pénzügyi tisztviselő, vagy Mayer Sándor Győr vármegyei közgyám haláláról szóló értesítés.

Protestáns vallású, karitatív feladatokat ellátó asszonyok gyászjelentései is fellelhetőek a családi irattárban. Itt találkozhatunk a Győri Jótékony Nőegylet alelnöknője, takácsi Horváth Gyuláné zsebeházi Kiss Berta haláláról szóló értesítéssel.

Ebből megtudjuk, hogy az egyesületnek 54 esztendőn keresztül volt tagja, folyamatosan segítette a nyomorban élőket. Érdekes idézettel zárul a jelentés: „Az Urnak sokat adtál kölcsön, mert a szegényeken könyörültél! Az Ur most fényesen adja vissza néked a kölcsönt, az örök boldogságban!”

A gyászjelentéseket tanulmányozva megállapítható, hogy a családi irattárban szinte minden társadalmi réteget, életkort tekintve, találkozhatunk halotti értesítésekkel. Ezekből megtudhatjuk, hogy a Mayerek a 19. század második felétől milyen társadalmi életet éltek, milyen szerepet töltöttek be a családtagok Győrben és a város környéki településeken, elsősorban Bőnyön. A halotti tájékoztatások által, képet kaphatunk más famíliák családi kapcsolatainak kiépítéséről, kötelékeik szerteágazásáról is. Az íráshoz mellékletként csatolt dokumentumokban, alfabetikus sorrendben megtekinthetik a Mayer család iratanyagában található evangélikus és református hitvallású személyek gyászjelentéseit.2

 1. Alexy Géza
 2. Baján Ida (bajánházi)
 3. Balázs Mátyás
 4. Balogh Gábor
 5. Balogh Gáborné Szentmihály Etelka
 6. Barcza Dezső (dr.)
 7. Barcza Géza (nagyalásonyi)
 8. Barcza Gézáné (nagyalásonyi) Kuliszéky Róza (dellőapáti)
 9. Barcza Zsigmondné (nagyalásonyi) Kiss Ludovica
 10. Beliczay Edéné (beliczi) Fischer Loiza
 11. Beliczay Sándor (jeskófalvi)
 12. Blaskovits Vilmos
 13. Bothmer Gusztáv
 14. Bothmer Gusztávné Szalacsy Etelka (szalacsi)
 15. Bothmer Jenő
 16. Bothmer Sándor
 17. Bozzay Árpád dr. (bozzai)
 18. Bozzay János (bozzai)
 19. Brujmann Béláné Heuffel Terézia
 20. Brujmann Samu
 21. Bürchner Györgyné Zechmeister Margit
 22. Chirke Vilmos (mencshelyi)
 23. Cziegler János
 24. Czike Lajosné Fazekas Ilona
 25. Csehszombathy István
 26. Cseh-Szombathy Istvánné Démy Krisztina
 27. Cseh-Szombathÿ József
 28. Csemez Béla dr.
 29. Csipkay Károly
 30. Egervári József
 31. Enessey Sándor (enesei)
 32. Eőri Sándor
 33. Erdély Ferenc (mindszenti)
 34. Fadgyas Lajosné Hamar Zsófia
 35. Farkas Elemérné Mihályi Irén
 36. Ferenczy Zsigmond
 37. Fillinger Ferenczné Horváth Mária
 38. Fischer Elemér (hegyeshalmi)
 39. Fischer Frigyes (idősebb)
 40. Fischer Frigyes
 41. Fischer Gyula dr. (hegyeshalmi)
 42. Fischer István
 43. Fischer Kálmán (hegyeshalmi)
 44. Fischer Kálmánné (hegyeshalmi) Nádosy Hermina  (nádasi)
 45. Fischer Károly (hegyeshalmi)
 46. Fischer Károlyné (hegyeshalmi) Braun Mária
 47. Fischer Sándor dr. (hegyeshalmi)
 48. Fischer Terézia
 49. Gay Károly
 50. Gödör László
 51. Gróf Endre
 52. Gyurátz Ferenc
 53. Gyurátz Ferencné Matus Karolina
 54. Halászy Józsefné Purgly Zsuzsanna
 55. Hamar Dezső
 56. Hamar Lajos
 57. Hamar Mór (ürményi)
 58. Hamar Mórné (ürményi) Giczey Zsófia
 59. Hangyás Erzsébet (kismányai)
 60. Hangyás Lászlóné (kismányai) Gaálffy Rózsa (sikabonyi adonyi)
 61. Heuffel Sámuel
 62. Horváth Gyuláné (takácsi) Kiss Berta (zsebeházi)
 63. Huber Dániel
 64. Hutás Richard
 65. Iczés Ferenc (sömjéni)
 66. Jankovits Károlyné Schrikker Ida
 67. Jencs Ferenc
 68. Jeremiás Béla
 69. Jerfy Adolfné Mayer Ida
 70. Juhász Ferenc
 71. Kapi Gyuláné Hirschfeld Adrienne
 72. Keserü Józsefné Veöreös Erzsébet
 73. Kis Sándorné
 74. Kiss Ernő dr.
 75. Kiss Jenő
 76. Komjáthy Károly
 77. Könczöl Vince
 78. Könczöl Vincéné Molnár Julianna
 79. Kuszák József
 80. Lakatos András
 81. Lasl Viktorné Hamar Klára
 82. Lates Jakab (loshauseni)
 83. Lehner Berta
 84. Lehner Ferencné Mayer Janka
 85. Lehner Mihály
 86. Lukács Imre
 87. Lukáts István
 88. Major Ignáczné
 89. Maller Pálné Lévai Mária
 90. Marschall Vilmos
 91. Martin Jánosné Jerfy Erzsébet
 92. Matisz Károly
 93. Matisz Károlyné Nagy Janka
 94. Matkovich Gyula (szemerei)
 95. Matkovich Jánosné (szemerei) Takács Zsuzsanna (dukai)
 96. Mayer Adolfné (eichrodei) Mayer Riza
 97. Mayer Erzsébet
 98. Mayer Hortens
 99. Mayer Károly
 100. Mayer Lajos
 101. Mayer Lajos
 102. Mayer Mihály (idősebb)
 103. Mayer Mihály
 104. Mayer Mihályné Czech Erzsébet
 105. Mayer Mihályné Kozma Erzsébet
 106. Mayer Nándor
 107. Mayer Nándor (idősebb)
 108. Mayer Nándorné Fischer Hermine
 109. Mayer Olga
 110. Mayer Sándor
 111. Mártin Karolin
 112. Mártin Károly
 113. Mészáros István
 114. Mihály Gyula
 115. Molnár Iván (fulókércsi)
 116. Molnár Jenő (alsócsernátoni)
 117. Nagy Ágnes
 118. Nagy Ákos (peremartoni)
 119. Nagy Gedeon (eöttevényi)
 120. Nagy Gedeonné (eöttevényi) Csoknyay Carola
 121. Nagy Györgyné (peremartoni) Beniczky Emma (micsinyei és beniczei)
 122. Nagy Istvánné (alsószopori) Matkovich Jolán (szemerei)
 123. Nagy Lajosné Csemez Lóra (pusztafödémesi)
 124. Nagy Sándor (eöttevényi)
 125. Nádosy Istvánné (nádasi) Karczag Hermina
 126. Németh Istvánné Cseh-Szombathy Katalin
 127. Németh Pál (noszlopi)
 128. Németh Sámuelné (sömjéni)
 129. Nits Istvánné Grau Carolina
 130. Ott Ernő
 131. Ősz Vilmos
 132. Pál Károly
 133. Pálmai Lajos
 134. Pámer Kálmán
 135. Peregi Mihály
 136. Peregi Mihályné Purgly Irma (jószási)
 137. Perényi Jánosné Csehszombathy Etelka
 138. Petőcz Ferenc
 139. Petőcz Gábor
 140. Petőcz Lajosné Szabó Rozália
 141. Petőcz Margit
 142. Petőcz Rezsőné Hangyás Irma (kismányai)
 143. Péchy Istvánné (péchujfalusi) Csiffy Ida (csiffi)
 144. Péntek Károly (szakolczai)
 145. Purgly Ferenc (jószási)
 146. Purgly Ödönné (jószási) Kováts Mária
 147. Purgly Sándor dr. (jószási)
 148. Purgly Zsigmond (jószási)
 149. Puska Józsefné Jerfy Vilma
 150. Rabl Lajosné Bodroghy Ilona (szombathelyi)
 151. Ragette Jánosné Fischer Matild
 152. Ráth Zoltán dr.
 153. Relle Ferenc
 154. Sax Ferenc
 155. Schöpf Károlyné Karner Teréz
 156. Schrikker Rudolf
 157. Schulz Béla
 158. Semjéni Iczés Ferencné Hetyei de Makkos Hetyei Karolina
 159. Silbersdorff Henrik
 160. Simon Berta (középbüki)
 161. Simon Lívia (középbükki)
 162. Sipos Lászlóné Mayer Ilona
 163. Späth Edit
 164. Späth Gyula
 165. Späth Gyuláné Hőfer Erzsébet
 166. Steinfeld Mihályné Holitscher Lujza
 167. Stelczer Imre (felsőeőri)
 168. Stelczer Imre (felső-eőri)
 169. Stelczer Imre (felső-eőri) (idősebb)
 170. Stelczer Jolán (felső-eőri)
 171. Stief Arthurné Mayer Sarolta Erzsébet
 172. Szabó Zoltán György
 173. Szabó Zsigmond
 174. Szalacsy Ferenc (szalachi)
 175. Szalacsy Lajos (szalacsi)
 176. Szemere Huba (szemerei)
 177. Szentmihály Sándor  (idősebb)
 178. Szentmihály Sándor
 179. Takács József
 180. Tarcsy Antal
 181. Toth Lajos (nagy-keéri)
 182. Tóth Antalné Halász Lídia
 183. Tóth Ferenc (nagykeéri)
 184. Tóth Ferencné (nagykeéri) Németh Teréz (noszlopi és sömjéni)
 185. Tóth Gábor
 186. Tóth Gáborné Vida Jolán
 187. Tóth Lajos (nagykéri)
 188. Tóth Lajosné (nagykéri) Varga Zsófia
 189. Tóth Miklós (nagykeéri)
 190. Törley Bálint (csantavéri)
 191. Veöreös Boldizsár
 192. Veöreös Jenő
 193. Wenger György
 194. Zechmeister Jenő
 195. Zechmeister Kálmán
 196. Zeke József

----------------------------------------------------

1 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. XIII.9. A Mayer család (Bőny)  iratai. Gyászjelentések. A cikkben szereplő gyászjelentések őrzi helye a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

2 A közölt dokumentumok digitalizálását a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársa, Vas Balázs készítette, Dr. Horváth Sándor Domonkos Igazgató Úr engedélyével. Ezúton mondunk köszönetet, levéltárunk nevében a könyvtár támogatásáért.

Utolsó frissítés
2017.09.09.