Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2017 Június
 

Reverzálisok Somogyból

A reverzálisok a katolikus-protestáns vegyes házasságok alkalmával a protestáns fél által adott nyilatkozatok voltak, amelyben a protestáns fél a születendő gyermekek vallásáról nyilatkozott. Sok ilyen érdekes dokumentum maradt fenn a levéltárakban. Közülük most a Somogy Megyei Levéltár anyagában fellelhetőekből teszünk közzé kettőt. Ez egyúttal ízelítő az MNL forráskiadvány-sorozatának Somogy megyei kötetéből. A 21 kötetből álló sorozat ősszel lát napvilágot.
Reverzálisok Somogyból

.

Kóródi János reverzálisa, melyben vegyes házasságából származó gyermekeinek katolikus hitben történő nevelésére tesz ígéretet

Látrány, 1763. május 3.

 

Én, alább is megírt Kóródi János adom tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogy mivel oly anyátul születtem, aki római catholicus szüléktül származott, Fölséges Asszonynak[1] kegyes parancsolatjának mely 1756dik esztendőben Kisasszony havának[2] 30dik napján az egész országra kiterjedett némő némő [sic!] képpen engedni kívánván, kötelezem magamat eljegyzett leendő hitves társommal együtt Kiss Katalinnal, hogy ha a Fölséges Úr Isten leányi magzatokkal meg fog áldani az elsőt, az meghalván, az másodikat és így a többirűl szólván, ha pedig leányi magzatokkal meg nem áldatnám, minek előtte férfi gyermekem gyónásra való azaz hét esztendős volna az első szülött fiamat ennek halála történvén másodikat és így a követekezendőkrűl szólván az igaz üdvözéthető római catholica hitre lépni engedem, sőt reá hajtom s.[3] magam lölki atya eleiben viszem, kezébe adom, ha pediglen oda engedni reá hajtani eleibe vinni kezébe adni húznám-halasztanám sőt nem akarnám, ezen adott obligatiorialis[4] levelemnek a római catholica hiten lévő lölki atyák magistratusok[5] tetszések szerént velem bánni törvényen kívül is büntetni tömlöcözni mind addig méglen ígéretemnek fogadásomank kötelezésemnek eleget nem tészek szabadok legyenek. Melynek nagyobb elhitelére adom ezen obligatorialis levelemet tulajdon kezem és nékem eljegyzett leendő hütvös társomnak kereszt vonásával megerősétvén.

 

Actum[6] Látrány die[7] 3a May. 1763.

 

Kóródi János x

Kiss Katalin x

Én előttem Kóródi János obligáltatottnak atyja előtt x

Én előttem Kóródi Mihály előtt x

 

Coram me parocho loci Josepho Nagy[8]

 

[Külzeten:]

Minthogy Kóródi János és Kiss Katalin a belül írt contractus[9] szerént arra ajánlották magokat, hogy gyermekeiket a keresztény pápista hitben fogják nevelni arra való nézvést, ha azon ajánlásokat bételjesíteni nem akarnák teljes hatalom adatik plébános úrnak hogy pálcáztatást által is arra adigálhassa[10]. Sig.[11] Látrány 16a Apr. 1776. Vajda Zsigmond proccessualis[12] főszolgabíró

 

MNL SML IV. 1. c. Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai. Folyamodványok, kérelemlevelek. 11. d. Iktatószám nélküli iratok. Az 1783. március 17-i közgyűléshez tartozó iratok.

Kézzel írt másolat.

A reverzális az 1783. évi kérelemlevelek között szerepel (az ügynek 1776-ban is volt már előzménye), mivel a látrányi plébános, Nagy József 1782-ben nyújtott be panaszt négy vegyes házasságú reverzálist adó család gyermekeinek neveltetése ügyében. Többek között Kóródi János sem katolikus hitben szerette volna nevelni gyermekeit. A plébános a vármegye előtt szerzett érvényt a fent közölt reverzálisnak. Bár II. József a türelmi rendelettel szabad vallásgyakorlatot engedélyezett és eltörölte a reverzálisadási kötelezettséget, a rendelet megjelenése előtt kötött reverzálisok jogilag érvényesek voltak. Erre hivatkozva rótta meg végül a vármegye a négy látrányi családot, és kötelezte őket vallási hitlevelük betartására.

 

KÖZLI: POLGÁR TAMÁS

 

Tyukász János reverzálisa, melyben vegyes házasságából származó gyermekeinek katolikus hitben történő nevelésére tesz ígéretet

Látrány, 1765. február 22.

 

Mi alább is megírattak látrányi és balatonőszödi (őszödi) helység béltek[13] Tyukász János és Gay Panna adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogy mivel együnk[14] úgymint Tyukász János oll atyátul született, aki maga szája vallása szerént római catholicus lévén a gonosz társalkodás és lelki atyáknak vigyázatlanságok miatt kálvinista lett, tisztelendő látrányi plébános urunk, Nagy József[15] Nagyasszony havának[16] 30dik napján 1756dik esztendőben, Fölséges Királyné Asszonyunk Mária Teréziátul az egész országra ez illetének eránt kibocsátott kegyes parancsolatjának üdvösséges értelméhez magát alkalmaztatván, öszve menetelünket kötelessége szerént gátolta annak okáért, hogy Fölséges Asszonyunk[17] kegyes parancsolatjának némő némő [sic!] képpen engednénk köteleztük magunkat, hogy születendő kétféle gyermekeinket az római catholica hitre engedni kiadni fogjuk. Mely fogadásunkat, hogy ha bé nem teljesítenénk, avagy bé teljesíteni nem akarnánk, avagy holtunk után atyánk fiai bételjesíteni engedetlenkednének, följebb emlétett tlendő[18] plébános urunk a vagy más üdőben leendő ezen levelünknek erejével tetszése szerént bányjék velünk és mind addig vagy ha halálunk történnék atyámfiai eleget nem fognának tenni azokkal bányhassék és büntethesse.

Melynek nagyobb hitelére adtuk ezen levelünket írást nem tudván tulajdon kezünk kereszt vonásával megerősítjük.

 

Actum[19] Látrány die[20] 22a Febr. 1765.

 

Tyukász János x

Gáy Anna

Én előttem Bakos József rádi Bakos József előtt x

Coram me Stephano Nagy loci ludimagister[21]

 

[Külzeten:]

Minthogy Tyukász János és Gáy Anna a belül írt contractus[22] értelme szerént arra obligálták[23] magokat, hogy gyermekeiket a keresztény pápista hitben fogják nevelni arra való nézvést, ha azon ajánlásoknak eleget nem kívánnának tenni t.[24] látrányi plébános úrnak teljes hatalom adatik plébános úrnak hogy őket durioribus[25] is azon kötelességekre adigálhassa.[26] Sig.[27] Látrány 16a Apr. 1776. Vajda Zsigmond proccessualis[28] főszolgabíró

 

MNL SML IV. 1. c. Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai. Folyamodványok, kérelemlevelek. 11. d. Iktatószám nélküli iratok. Az 1783. március 17-i közgyűléshez tartozó iratok.

Kézzel írt másolat.

A reverzális az 1783. évi kérelemlevelek között szerepel (az ügynek 1776-ban is volt már előzménye), mivel a látrányi plébános Nagy József 1782-ben nyújtott be panaszt négy vegyes házasságú reverzálist adó család gyermekeinek neveltetése ügyében. Többek között Tyukász János sem katolikus hitben szerette volna nevelni gyermekeit. A plébános a vármegye előtt szerzett érvényt a fent közölt reverzálisnak. Bár II. József a türelmi rendelettel szabad vallásgyakorlatot engedélyezett és eltörölte a reverzálisadási kötelezettséget, a rendelet megjelenése előtt kötött reverzálisok jogilag érvényesek voltak. Erre hivatkozva rótta meg végül a vármegye a négy látrányi családot, és kötelezte őket vallási hitlevelük betartására.

 

A források Sneff Marianna kutatómunkájának köszönhetően kerültek elő. A szövegeket átírta és jegyzetekkel ellátta: Polgár Tamás.

 

 

[1]Fölséges Asszonynak: Mária Terézia királynőnek

[2]Kisasszony hava: augusztus hó

[3]s.: saját

[4]obligatiorialis (lat.): kötelező

[5]magistratus (lat.): tanács, tisztikar

[6]actum (lat.): kelt

[7]die (lat.): nap

[8]Coram me parocho loci Josepho Nagy (lat.): Előttem helység plébánosa Nagy József. Nagy József (1729-1800) 1755-1784 között volt Látrány falu plébánosa.

[9]contractus (lat.): szerződés, itt hitlevél

[10]adigálhassa (lat.): kényszeríthesse

[11]sig. (lat.): signum, itt kelt

[12]processualis (lat.): járási

[13]béltek: beltelekkel rendelkező

[14]együnk: egyikünk

[15]Nagy József (1729-1800) 1755-1784 között volt Látrány falu plébánosa.

[16]Nagyasszony hava: Valószínűleg itt Kisasszony hava, azaz augusztus hónap.

[17]Fölséges Asszonyunk Mária Terézia királynő

[18]tlendő: tisztelendő

[19]actum (lat.): kelt

[20]die (lat.): nap

[21]Coram me Stephano Nagy loci ludimagister (lat.): Előttem Nagy István helység iskolamestere

[22]contractus (lat.): szerződés, itt hitlevél

[23]obligálták (lat.): kötelezték

[24]t.: tekintetes vagy tiszteletes

[25]durioribus (lat.): keményebben

[26]adigálhassa (lat.): kényszeríthesse

[27]sig. (lat.): signum, itt kelt

[28]processualis (lat.): járási

.

 

 

Utolsó frissítés
2017.07.07.