Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.
Telefon: 
+36 42 414 313
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-18:00
Reformációs projekt koordinátora
Henzsel Ágota
henzsel.agota@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2018 Április
 

Tanúvallomások a szabolcsbákai református templom állapotáról

A Szabolcs megyei Báka református lakosai 1770-ben folyamodtak a vármegyéhez, hogy templomukat kijavíthassák. Az engedély megadásához a helytartótanács által elrendelt vizsgálatot a vármegyei tisztségviselők végezték el.
Tanúvallomások a szabolcsbákai református templom állapotáról

Tanúvallomások a szabolcsbákai református templom állapotáról

Azokban a falvakban, amelyeknek a területén több földesúr osztozott, a 17–18. században gyakran előfordult, hogy az egyházi patrónus szerepét közülük – akik nem laktak a faluban vagy nem is voltak reformátusok – senki sem vállalta. Ilyenkor a templom és iskola fenntartásáról a falunak magának kellett gondoskodni.

Szabolcsbákán az 1770-es években javították a templomot, a fa harangtornyot 1781-ben építették fel újra1.

A Szabolcs megyei Báka református lakosai 1770-ben folyamodtak a vármegyéhez, hogy templomukat kijavíthassák. Az engedély megadásához a helytartótanács által elrendelt vizsgálatot a vármegyei tisztségviselők végezték el. Az itt közölt három vallomásból megtudjuk, hogy a templom hosszú évek óta romos, a mellette állt fa harangtornyot pedig tűz pusztította el.

  A szabolcsbákai fa harangtorony
      négy fiatornyos sisakkal.
     (Fotó: Czagány Kálmán)

In possessione Baka sequentem peregimus investigationem quam inclyto universitati humillime referimus2.

De eo utrum?3

1. Tudja-e a tanú, hogy Bákán, nemes Szabolcs vármegyében levő templomnak ususában4 voltak mindenkor az ott lakó kálvinisták?
2. Nemde nem az mostani, elpusztult állapotjában és nem régen fogták fel, vagy emlékezetire a tanúnak, mindenkor belé jártak a kálvinisták?
3. Volt-é tehát azon bákai templomnak fedele a tanúnak emlékezetire, és mennyi ideje, hogy fedél nélkül vagyon?
4. Az időtől fogva, hogy fedél nélkül vagyon, belé jártak-é isteni tiszteletre vagy sem?
5. Mi tehát az oka, hogy annyi időtől fogva nem építették azon templomot?

Fassiones testium5

Primus testis Stephanus Máthe, incola Gyulahaziensis, annorum circiter 86, juratus examinatus, fatetur ad 1-um:6 Emlékezetire a tanúnak, az bákai templomnak mindenkor ususában voltak az reformátusok.
Ad 2-dum: Pusztán – e tanúnak értésére – soha nem állott azon templom, hanem mindenkor belé jártak a kálvinisták.
Ad 3-um: Volt igenis, a tanúnak értésére is, a templomnak fedele, sőt tornya is volt dél felől való oldalában fábul, de amidőn Bákának nagy része megégett, a torony is a haranggal együtt elégett. De a templomnak fedele meg nem égett, és azután is darab ideig fedél alatt volt. Hanem idő jártával megrongyosodván, a szél levetette, azóta fedél nélkül van. Lehet mintegy 50 esztendeje, mióta fedél nélkül vagyon.
Ad 4-tam: Az híjával, hogy nem volt fedele, mindenkor bele jártak isteni szolgálatra a kálvinisták.
Ad 5-tum: Lövey László7 idejében hozzáfogtak volt az építéshez és a fákat is megszerzették volt, de a jobbágyok az úrdolga miatt reá nem érkezvén s tehetetlenek lévén, Lövey László uram is abbahagyta, s azóta is nem volt módjok megépítéséhez.

Secundus testis egregius Franciscus Kis, in possessione Baka residens, annorum circiter 60, juratus examinatus, fatetur ad 1-um:8 Emlékezetire a tanúnak az bákai templomnak mindenkor ususában voltak a reformátusok.

Ad 2-dum: Sem maga nem érte, sem szüleitül, noha azok is bákai lakosok voltak, nem hallotta, hogy valaha pusztában lett volna azon templom, hanem mindenkor a kálvinisták birodalmában volt.
Ad 3-um: A pestiskor, midőn Gyulaházán volt a pestis, ezelőtt mintegy 32 esztendővel, és amidőn a tanú házasodott meg, a fent írt templomnak fedele volt. Mintegy 32 esztendeje, hogy a szélvész a fedelét levetette.
Ad 4-tum: A híjával, hogy fedél nélkül vagyon, csakugyan belé járnak.
Ad 5-tum: A lakosoknak mind kevés volta, mind tehetetlensége okozta, hogy annyi időtől fogva meg nem építették. Hanem már most megszaporodván, jobb tehetségek is van, úgy folyamodtak a tekintetes, nemes vármegyéhez az engedelemért.

Tertius testis Joannes Bardi, incola possessionis Gyulahaza, annorum circiter 58, juratus examinatus, fatetur ad 1-um:9 Emlékezetire a tanúnak, az bákai templomnak mindenkor ususában voltak a reformátusok.
Ad 2-dum: Most 34 esztendeje lészen, midőn e tanú megházasodott, és azon templomban eskette össze feleségével az akkori bákai prédikátor, Szentpéteri Mihály. És azóta is mindenkor a kálvinistáké azon templom.
Ad 3-um: Amint praemittálta10, midőn megházasodott, még volt fedele, de már rongyos lévén, azután mintegy két esztendővel a zivatar levetette.
Ad 4-tum: De az híjával, hogy fedele nem volt, amidőn csak az időnek viszontagsága engedte, mindég belé jártak.
Ad 5-tum: Tudja a tanú, hogy egy időben a szükséges fákat meg is hordatták volt Lövey László uram földes uraságában. De szinte azon időben Lövey László uramtul kiváltották bákai porcióját11 és tovább segedelemmel lenni nem kívánt, maguktul pedig elégtelenek voltak felépítésére12.

 

Datum Nyíregyháza, die 22 January 1771.13

 

             Paulus Rozgonyi                                          Paulus Zoltan de Chepe
    per inclytum comitatum de Zabolcs                      inclyti comitatus de Zabolcs
           vice archi-diaconus14                                       substitutus vicecomes15

 

                                                                                   Ladislaus Kállay de Kallo
                                                                                  eiusdem inclyti comitatus
                                                                             surrogatus vicecomes et deputatus16

 

                                                                                             Andreas Nagy
                                                                                 inclyti comitatus de Zabolcs
                                                                         tabulae judiciariae assessor, deputatus17

 

Jelzet: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára IV. A. 1/b. Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. F. 2. N. 59. 1771.

Fennmaradási forma: eredeti

1 Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. Szerk.: Dercsényi Dezső. I. Bp., 1986. 257–260.; A múlt emlékei Szabolcs-Szatmár megyéből. Képes műemlékjegyzék. Szerk.: Czagány Kálmán, C. Kürthy Zsuzsanna. [Hely, év nélkül] 250.
2 Báka (Baka) faluban elvégeztük a következő vizsgálatot, amit alázatosan a nemes közönség elé terjesztünk.
3 A tanúkihallgatások kezdő formulája, jelentése: Erről vajon [tudja-e a tanú]?
4 ususában (usus, lat.): használatában
5 a tanúk vallomásai
6 Az első tanú, Máté (Máthe) István gyulaházi (Gyulahaza) lakos, kb. 86 éves, esküt tett, az első kérdésre azt vallja, hogy …
7 Lövey László Szabolcs megyei, református vallású középbirtokos nemes, ekkor Báka egyik földesura.
8 A második tanú, vitézlő Kis (Küs) Ferenc, Báka faluban lakó, kb. 60 éves, esküt tett, az első kérdésre azt vallja, hogy …
9 A harmadik tanú, Bardi János Gyulaháza falu lakosa, kb. 58 éves, esküt tett, az első kérdésre azt vallja, hogy …
10 praemittálta (praemitto, lat.): előbb mondta
11 Kiváltották porcióját: a zálogba adott birtokrész visszakerült eredeti tulajdonosához.
12 Ebben a vizsgálatban összesen hat tanút hallgattak meg. Szabolcsbáka temploma ügyében készült egy korábbi, 1770-es vizsgálat is.
13 Kelt Nyíregyházán, 1771. január 22-én.
14 Rozgonyi Pál, Szabolcs (Zabolcs) megyei [katolikus] alesperes
15 csepei (de Chepe) Zoltán (Zoltan) Pál, nemes Szabolcs vármegye másodalispánja
16 kállói (Kallo) Kállay (Kallay) László, a vármegye helyettes alispánja és kiküldöttje
17 Nagy András, Szabolcs vármegye táblabírája és kiküldöttje

Utolsó frissítés
2018.05.10.